Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zaproszenie do udziału w warsztatach „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza osoby zainteresowane założeniem pasieki do udziału w warsztatach „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”.

Celem operacji jest Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności na obszarach wiejskich. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Projekt realizuje priorytety PROW poprzez zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej. Realizacja celu umożliwi uczestnikom wymianę wiedzy i zapoznanie się z modelowymi rozwiązaniami innowacyjnymi w gospodarstwie pasiecznym, które docelowo mogą być wdrażane w naszym regionie.

Zakładany cel przedsięwzięcia wpisuje się w zaznaczone we wniosku priorytety i cele KSOW. Operacja wpłynie na upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom teoretycznego i praktycznego zapoznania się z pszczelarstwem. Pszczelarstwo jako alternatywna produkcja zwierzęca może wpłynąć na zwiększanie rentowności gospodarstw i wzrost konkurencyjności w rolnictwie. Promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach może zostać wykorzystane w celu poprawy sytuacji ekonomicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania teoretycznych informacji z pszczelarstwa, które w dalszej części warsztatów przyłożą na praktykę, wykonując m.in. prace pasieczne, tworzyć odkłady pszczele, przygotować rodzinę pszczelą do zimowli, przygotować przed chorobami.

Warsztaty przyczynią się do poznania teoretycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu innowacyjnych sposobów prowadzenia pasieki.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, osoby prowadzące pasiekę nie dłużej niż 3 lata, zainteresowane poszerzeniem umiejętności i wiedzy  w prowadzeniu pasieki. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) i przesłać w terminie do dnia 02.08.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

  • mailem (skanem) na adres wsangar@odr-szepietowo.pl
  • tradycyjnie pocztą na adres: Zespół Doradztwa Rolniczego w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26B, 15-959 Białystok
  • lub dostarczyć osobiście do Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku

Rozpoczęcie warsztatów odbędzie się 21 sierpnia 2019 r. (część teoretyczna i praktyczna). Następne spotkania będą ustalane z uczestnikami na bieżąco (część teoretyczna i praktyczna).

Warsztaty będą odbywały się w Pasiece Miejskiej w Białymstoku przy ulicy Wiślanej 2.

Karta zgłoszenia

Regulamin naboru

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność poprawnie wypełnionych i nadesłanych zgłoszeń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w PODR  Szepietowo. Osoba do kontaktu: Wioletta Sangar tel.: 502314495; e-mail: wsangar@odr-szepietowo.pl