Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email
Cele Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

I. Cel główny

 1. Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

II. Cele szczegółowe

 1. Ułatwianie tworzenia i funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.
Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wraz z formami realizacji

Zadania i szczegółowy sposób realizacji
1. Identyfikowanie partnerów  do współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych:

 • opracowanie i uruchomienie, poprzez stronę internetową, systemu rejestracji potencjalnych partnerów SIR
 • wyszukiwanie instytucji, przedsiębiorców, grup producentów, klastrów, LGD, NGO itp. zajmujących się rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (np. wśród partnerów KSOW oraz WODR), kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje itp.
 • nawiązywanie współpracy z uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi zajmującymi się tematyką związaną z rolnictwem, leśnictwem, gospodarką żywnościową i rozwojem obszarów wiejskich (kontakty bezpośrednie, spotkania, szkolenia, konferencje itp.)
 • określenie stopnia zainteresowania współpracą w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych, podejmowanych działań w zakresie innowacji, obszaru zainteresowania współpracą we wdrażaniu innowacji, chęci/możliwości włączenia się w proces wdrażania innowacji wśród wyżej wymienionych podmiotów

2. Rozpowszechnianie informacji i wiedzy na temat sposobu współpracy w projektach naukowo-badawczych:

 • utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację na temat prowadzonych, przez partnerów SIR, prac badawczych (cel i zakres badań/doświadczeń oraz ich rezultaty, a także dane kontaktowe do instytucji/zespołu prowadzącej badania oraz wskazanie możliwości i zasad współpracy w danym projekcie), baza dostępna poprzez stronę internetową SIR
 • utworzenie oraz aktualizacja bazy danych zawierającej informację na temat tzw. dobrych praktyk w zakresie innowacji, baza dostępna poprzez stronę internetową SIR
 • utworzenie na stronie internetowej SIR narzędzia ułatwiającego wyszukiwanie pomysłów/projektów dotyczących konkretnej dziedziny oraz łączenie potencjalnych partnerów
 • przekazywanie informacji na temat prowadzonych projektów naukowo-badawczych i możliwości współpracy na spotkaniach/konferencjach/ szkoleniach dotyczących wdrażania innowacji w rolnictwie, a także umieszczanie takich informacji w publikacjach, ulotkach, newsletterze (w przypadku utworzenia takiej opcji na stronie internetowej SIR)

3. Opracowanie metodyki tworzenia i identyfikowania projektów współpracy i prowadzenie bazy projektów:

 • opracowanie regulaminu tworzenia oraz pracy grup zadaniowych oraz grup operacyjnych
 • opracowanie poradnika metodycznego dla brokerów i doradców
 • szkolenia/warsztaty/spotkania dla brokerów i pracowników SIR
 • prowadzenie bazy danych i bazy projektów oraz utworzenie na stronie internetowej SIR zakładek poświęconych grupom zadaniowym i grupom operacyjnym

4. Współpraca z krajowymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji oraz Europejską Siecią na rzecz Innowacji:

 • po dokonaniu identyfikacji podmiotów działających na rzecz innowacji na poziomie międzynarodowym nawiązanie kontaktu z przedstawicielami tych instytucji oraz zawarcie stosownych porozumień o współpracy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
 • wzajemna wymiana informacji dotyczących projektów naukowo-badawczych oraz prac wdrożeniowych
 • umożliwianie nawiązywania kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi, a także pomiędzy naukowcami, a praktykami sektora rolno-spożywczego – między innymi poprzez: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań, konferencji, wyjazdów studyjnych, targów, wystaw, stoisk promocyjnych oraz powołanie Grup Zadaniowych
 • udział przedstawicieli SIR w międzynarodowych spotkaniach dotyczących EIP-AGRI, wymiana wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami innych krajów

5. Prowadzenie działań informacyjno-aktywizujących i inicjowanie współdziałania m.in. wśród rolników, przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych i doradców:

 • organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów, konferencji na szczeblu wojewódzkim i krajowym (również powiatowym w przypadku dużego zainteresowania współpracą) mających na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania SIR oraz możliwości finansowania innowacyjnych rozwiązań, a także zachęcenie potencjalnych partnerów SIR do aktywnego uczestnictwa w jej pracach (przeprowadzenie części warsztatowej zawierającej zadania grupowe dodatkowo umożliwi przełamanie barier komunikacyjnych oraz pierwsze nawiązanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji i środowisk)
 • utworzenie narzędzia ułatwiającego komunikację pomiędzy poszczególnymi partnerami Sieci (np. forum na stronie internetowej SIR)
 • utworzenie narzędzia na stronie internetowej SIR umożliwiającego aktywne poszukiwanie partnerów
 • udział przedstawiciela SIR w Grupie Tematycznej ds. Innowacji w Rolnictwie, przy Grupie Roboczej KSOW na poziomie krajowym, w tym: identyfikacja priorytetów i głównych obszarów działania SIR oraz zgłaszanie propozycji działań
 • powołanie Grup Zadaniowych oraz uczestnictwo w pracach grupy przedstawiciela SIR/CDR/WODR
 • utworzenie na stronie internetowej SIR zakładki zawierających informacje na temat Grupy Tematycznej oraz Grup Zadaniowych

6. Doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji:

 • identyfikacja potencjalnych partnerów na obszarze działania brokera oraz nawiązanie z nimi kontaktów/współpracy prowadzenie działań aktywizujących
 • stałe monitorowanie baz danych zawierających m.in. dobre praktyki w zakresie innowacji w rolnictwie, projekty naukowo-badawcze, zgłoszenia osób poszukujących projektów (pomocy) oraz osób oferujących pomoc lub chcących podzielić się pomysłem
 • aktywne łączenie ze sobą partnerów z różnych środowisk (naukowców, doradców, rolników, biznesmenów)
 • pomoc w tworzeniu i organizacji grupy operacyjnej, zapewnienie dobrej komunikacji pomiędzy wszystkimi partnerami, pomoc w przygotowywaniu potrzebnych dokumentów formalnych

7. Doradztwo i pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji inicjowanie powstawania grup operacyjnych oraz pomoc pod względem formalno-prawnym w organizowaniu się grupy:

 • pomoc doradcza w przygotowaniu projektu planu operacyjnego dla grupy (we współpracy z członkami grupy)
 • pomoc w przygotowaniu planu biznesowego operacji oraz analizy wykonalności danego przedsięwzięcia
 • udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosku o przyznanie funduszy na realizację projektu wdrożeniowego
 • stałe monitorowanie pracy grupy operacyjnej, przy której tworzeniu broker miał udział np. poprzez udział w spotkaniach grupy bądź poprzez wykorzystywanie teleinformatycznych narzędzi komunikacyjnych (m.in. forum)

8. Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych:

 • organizacja konferencji, spotkań, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych, targów, wystaw, stoisk promocyjnych itp., a także przygotowanie i dystrybucja publikacji, ulotek, broszur informacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy oraz informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, dobrych praktyk w tym zakresie oraz efektów prac grup operacyjnych (w tym utworzenie bazy danych zawierającej informacje o dobrze zrealizowanych projektach)
Priorytety SIR przy realizacji planów operacyjnych na lata 2016-2017
 • Działania informacyjno-aktywizujące dotyczące Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz związane możliwościami finansowania innowacyjnych rozwiązań w sektorach rolnym i spożywczym oraz na obszarach wiejskich.
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja obszarów problemowych wymagających innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie,
 • Działania informacyjne, szkoleniowe i aktywizujące dla potencjalnych członków grup operacyjnych,.
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych.
Propozycje priorytetów SIR na lata 2018-2019
 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, z także dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Działania informacyjno-szkoleniowe wspierające tworzenie oraz funkcjonowanie grup operacyjnych.
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji.
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (średniookresowa).

Propozycje priorytetów SIR na lata 2020-2021

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji.

Propozycje priorytetów SIR na lata 2022-2023:

 • Wspieranie współpracy międzynarodowej oraz międzysektorowej (w tym transferu wiedzy) w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
 • Identyfikacja oraz popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także dobrych praktyk w tym zakresie.
 • Upowszechnianie informacji dotyczących wyników prac grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji;
 • Ocena poziomu innowacyjności sektora rolnego i spożywczego (po zakończeniu okresu programowania).

Zebrali:

Tomasz Śnieciński

Aneta Drobek