Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pomysły na współpracę w ramach SIR – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pomysły na współpracę w ramach SIR


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Potencjalne obszary współpracy/ oferty zaproponowane przez przedstawicieli instytutów, jednostek naukowo-badawczych/ uczelni wyższych/ innych podmiotów podczas spotkań w ramach SIR w dn. 26-27.11.2015 r w Szepietowie i Białymstoku.

1. Prof. Irena Sielamowicz, Krajowa Izba Gospodarcza – Procesy płynięcia materiałów granulowanych w silosach – transfer wiedzy do rolnictwa
Obszar:
– ocena sposobu płynięcia ziaren w silosach i procesach technologicznych
– określenie wartości ciśnień wywieranych na ścianę przez płynący materiał w silosie
– określenie zasięgu stref zastoju w silosach

2. Dr n. Wet. Jarosław Wojciechowski, Vet Pol – Bioasekuracja podstawą produkcji trzody chlewnej
Obszary współpracy:
– zapobieganie przedostawaniu się na fermę nowych chorób
– ograniczanie szerzenia się chorób, które w stadzie są już obecne
– problemy z mikotoksynami, rola dezynfekcji
– zasady bioasekuracji w stadach świń

3. Prof. Krzysztof Heller, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Obszar:
Integrowane metody uprawy roślin:
– rośliny zielarskie (44 gatunki)
– len włóknisty
– len oleisty
– konopie włókniste
– rośliny energetyczne
– plantacje morwy

Innowacyjne środki ochrony roślin:
– zaprawa ekologiczna EcoHempMix właściwości fungistatyczne i repelentne
– ekologiczny środek dolistny – Fol-Eco-Hemp
– eco-len-mix– adjuwant na bazie emulgowanego fizycznie oleju lnianego
– adjuvant: Ultramix

Spostrzeżenia nt. innowacyjności:
– opracowano zalecenia dla ekologicznej uprawy wybranych gatunków roślin zielarskich: bazylia pospolita, cząber ogrodowy, lubczyk ogrodowy, majeranek ogrodowy, tymianek właściwy
– innowacyjna rola konopi w rekultywacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych

Rewitalizacja uprawy roślin małoobszarowych:
– len włóknisty – zmiana technologii zbioru i przetwarzania – zwiększenie opłacalności dzięki potanieniu kosztów produkcji
– konopie włókniste, len – nowe kierunki wykorzystania plonów (kosmetyki, paraleki, agrochemikalia i in.)
– len włóknisty, oleisty, konopie – dofinansowanie

Agrobiznes w niszowych sektorach produkcji rolniczej:
– produkcja małotonażowa – dodatkowe źródło dochodu rolników
– włókno (woj. lubelskie)
– olej (Wielkopolska, Podlasie)
– zioła
– jedwabnik
– uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych
– agroturystyka – len, konopie, zioła, jedwabnik – uprawa i wykorzystanie (wzbogacenie oferty warsztatów dla agroturystów)
– organizacje non profit (koła gospodyń wiejskich itp.)
– przędzenie, tkanie – włókna naturalne z jedwabiu lnu i konopi

4. Mgr Piotr Czarnota, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Działalność badawczo-rozwojowa IERiGŻ oraz możliwości współpracy.
Obszary współpracy:
– agrokoszty
– FADN
– podatek dochodowy w rolnictwie
– finansowe i fiskalne uwarunkowania poprawy efektywności, zrównoważenia i konkurencyjności polskiego rolnictwa
– opracowanie modeli ekonomicznych gospodarstw, pozwalających w konkretnych warunkach glebowo – klimatycznych, przy określonej strukturze agrarnej, uzyskiwać dochody porównywalne z dochodami poza rolnictwem.
– zarządzanie gospodarstwem rolnym w oparciu o orientację rynkowa oraz wyniki prowadzonej rachunkowości rolnej.
– poradnik zdrowego stylu życia: odżywianie (wpływ poszczególnych produktów na funkcje organizmu), profilaktyka chorób cywilizacyjnych, sposoby utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej
– przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania w kontekście prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i małego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych
– analiza marketingowa/biznesowa przedsiębiorstwa
– zrównoważony rozwój gospodarstw i jego wpływ na poprawę stanu środowiska
– nowe formy przedsiębiorczości: spółdzielczość, klastry, partnerstwa publiczno-prywatne
– nowe sposoby przetwarzania żywności (technologia pakowania żywności)
– nowoczesne techniki prezentacji dobrych przykładów z zakresu sprzedaży bezpośredniej i małej przetwórczości
– poprawa organizacji rynku produktów rolnych poprzez integrację poziomą grup producentów i pionową z instytucjami marketingowymi
– przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej
– poradnik zakładania sadów przydomowych: dobór odmian i ilości nasadzeń owocowych w zależności od potrzeb rodziny, stref klimatycznych, odporności na choroby

5. Dr Leszek Sergiel – Instytut Technologiczno–Przyrodniczy w Falentach – Innowacyjne maszyny, urządzenia rolnicze, rozwiązania i technologie, obszary współpracy:
– pielnik-wypalarka
– agregat uprawowo – siewny na bazie spulchniacza obrotowego
– agregat uprawowo-siewny do szerokopasowego podsiewu łąk
– aplikatory doglebowe biopreparatów, hydrożeli i nawozów
– sztuczne mokradła
– teledetekcja w ocenie polowych plantacji roślin
– bezzagonowa technologia produkcji warzyw
– ekobudynek
– wykorzystanie ścieków do produkcji biomasy
– wykorzystanie wód opadowych w gospodarstwie rolnym
– innowacyjna metoda produkcji kalibrowanych nawozów organicznych
– urządzenie do wytwarzania biogazu z nawozów naturalnych
– oczyszczalnia ścieków w ochronie zasobów wodnych na terenach wiejskich przyrodniczo cennych
– organizacja gospodarki pasterskiej w górach
– internetowa platforma informatyczna monitoringu i prognozowania deficytu i nadmiaru wody na obszarach rolniczych oraz ich skutków
– sposoby przeciwdziałania erozji na obszarach lessowych
– laboratoria

6. Dr Wojciech Nowacki – Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka – Zakład Agronomii Ziemniaka, IHAR, Oddział w Jadwisinie
Obszary współpracy:
– propozycja dla rolników – producentów ziemniaka wysokiej jakości użytkowej i handlowej dla różnych kierunków produkcji i eksportu
– propozycja dla przemysłu skrobiowego i spożywczego stworzenia bliskiego zaplecza surowcowego
– propozycja dla biznesu w zakresie promocji tradycyjnych podlaskich produktów ziemniaczanych

7.  Prof. Andrzej Lenart, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Rozwój relacji SGGW – biznes
Główne obszary badawcze/ współpracy:
– wpływ czynników zewnętrznych na środowisko obszarów wiejskich
– metody produkcji roślin z uwzględnieniem zintegrowanej ochrony
– integracja i ocena wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych w środowisku człowieka
– ochrona i inżynieria środowiska oraz techniczna infrastruktura terenów niezurbanizowanych
– mechanizmy biologicznej regulacji rozwoju i wzrostu zwierząt oraz roślin
– metody diagnostyki, terapii i zapobiegania chorobom zwierząt i roślin
– technologie wytwarzania nowoczesnej żywności
– podstawy doskonalenia genetycznego oraz biotechnologii roślin i zwierząt
– żywienie oraz racjonalne użytkowanie zwierząt
– marketing, ekonomika, zarządzanie i organizacja firm oraz przedsiębiorstw
– rozwój nowych technologii w aspekcie energooszczędnych i proekologicznych modeli gospodarki
– uwarunkowania sposobu żywienia i stanu odżywienia poszczególnych grup społeczno – zawodowych ludności
– nowe technologie konserwacji w przemyśle drzewnym
– ochrona zdrowia zwierząt domowych i gospodarskich

Główne obszary działalności badawczo-wdrożeniowej – Wydział Rolnictwa i Biologii:
– rola czynników siedliskowych oraz systemów upraw roli i roślin w kształtowaniu wielkości i jakości plonów roślin rolniczych
– biochemiczne aspekty produktywności roślin uprawnych
– fizjologiczne i biochemiczne reakcje roślin uprawnych na różne czynniki środowiskowe
– środowiskowe uwarunkowania genezy i użytkowania gleb w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych

8. Mgr Magdalena Jankowska, Instytut Ochrony Roślin, Białystok
Oferta/ obszar współpracy – laboratorium:
– żywność pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, zioła oraz grzyby świeże, mrożone i przetworzone)
– produkty rolne (zboża w tym pasze, rośliny oleiste, tytoń itp.);
– obiekty biologiczne pochodzenia roślinnego oraz pszczelarskie (pszczoły, miód, wosk itp.);
– próbki środowiskowe (woda, gleba, rośliny itp.).

Pracownia.
Oferta/ obszar współpracy – tematyka badawcza:
– agrofagi zbóż, kukurydzy i roślin okopowych oraz ocena ich szkodliwości
– doskonalenie metod ograniczania agrofagów upraw rolniczych województwa podlaskiego
– monitoring zarazy ziemniaczanej i sygnalizacja zgodnie z programem NEG-Fri
– sygnalizacja pojawu mszyc zbieranych przy pomocy aspiratora Johnsona.

Oferta/ obszar współpracy – działalność usługowa:
– badanie skuteczności biologicznej, fitotoksycznego działania oraz optymalizacja dawkowania ś.o.r. do celów rejestracyjnych
– analiza chemiczna plonu z zastosowaniem analizatora ziarna (MTZ, wilgotność, zawartość białka i ergosterolu)
– diagnostyka porażenia zbóż patogenami grzybowymi techniką Real-Time PCR

Oferta/ obszar współpracy – działalność doradcza:
–  bezpłatne porady, konsultacje w zakresie chorób, szkodników i chwastów oraz ich
ograniczania.

9. Dr Bartłomiej Śliwiński, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
– Innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego
Oferta/ Obszar współpracy poszczególnych zakładów:

Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych:
– opracowywanie technologii i receptur wytwarzania koncentratów spożywczych,
żywności specjalnej i dietetycznej (bezglutenowa, funkcjonalna, w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, dla osób starszych)
– koncentraty dietetyczne (śniadaniowe/obiadowe, roślinne)
– ekstrakty roślinne w proszku
– sterylizacja przypraw i innych surowców roślinnych

Zakład Technologii Fermentacji:
– preparaty bakteryjne na potrzeby rolnictwa (do kiszenia pasz, probiotyki dla zwierząt)
– opracowywanie i doskonalenie procesów technologicznych produkcji napojów alkoholowych z wykorzystaniem krajowych surowców (wina, cydr)
– preparaty bakteryjne na potrzeby przemysłu spożywczego (kultury starterowe
do pieczywa, kiszonych warzyw

Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii:
– wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego do produkcji biopaliw
drugiej generacji,
– technologie przetwarzania na spirytus nowych lub nietypowych surowców gorzelniczych,
– zagospodarowanie wywaru gorzelniczego do celów nawozowych, paszowych oraz produkcji biogazu,
– badania i kontrola prawidłowości przebiegu procesu technologicznego w gorzelniach

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych:
– produkcja funkcjonalnych przetworów owocowych i warzywnych z wykorzystaniem krajowych surowców o właściwościach prozdrowotnych
– produkcja naturalnie mętnych i przecierowych soków ze świeżych z owoców i warzyw
– produkcja fermentowanych napojów zbożowych i owocowych
– metody utrwalania (wysokie ciśnienia hydrostatyczne, ditlenek węgla pod wysokim ciśnieniem, pulsacyjne pola elektryczne, mikrofalowe w przepływie)

Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu:
– opracowywanie metod oceny i klasyfikacji jakościowej żywca rzeźnego i tusz oraz innych surowców pochodzenia zwierzęcego
– doskonalenie procesów technologicznych i techniki uboju, wychładzania, rozbioru i wykrawania, produkcji mięsa kulinarnego oraz transportu i przechowywania mięsa
– badanie mechanizmów kształtowania cech jakościowych surowców i produktów żywnościowych w procesie przetwórczym i w czasie przechowywania

Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa:
– przechowalnictwo i chłodnictwo (również w aspekcie ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej)
– poprawa wartości żywieniowej i zdrowotnej żywności mrożonej i chłodzonej
– rozwój technologii produkcji zdrowej żywności mrożonej
– rozwój technologii chłodniczej dla żywności wygodnej o podwyższonych
walorach żywieniowych
– proekologiczne rozwiązania w systemach chłodniczych wykorzystywanych do przechowywania żywności

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych.

10. Dr Dariusz Minakowski, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży – Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału wiedzy i kapitału, wskutek wprowadzenia nowych form i technologii produkcji, zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa efektów ekonomicznych
Obszar współpracy:
– użytki zielone jako źródło paszy w warunkach intensywnej produkcji mleka z uwzględnieniem możliwości redukcji obciążenia środowiska naturalnego

11. Prof. Aleksander Kiryluk, Politechnika Białostocka – Przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Rodzaje innowacji w produkcji roślinnej:
– nowe nawozy i środki ochrony roślin
– nowe gatunki i odmiany roślin uprawnych
– zielarstwo
– tradycyjne gatunki odmiany roślin uprawnych
– nowe technologie uprawy
– zakup maszyn i urządzeń
– badania gleb i stosowanie nawożenia zgodnie z zasobnością
– materiał siewny kwalifikowany

Wyznaczniki (kierunki ) innowacji na obszarach wiejskich:
– różnorodność biologiczna
– ochrona siedlisk
– zmiany klimatu
– energia z biomasy
– zarządzanie zasobami środowiska
– poprawa efektywności ekonomicznej

Możliwe rodzaje innowacji w produkcji zwierzęcej:
– modernizacja pomieszczeń inwentarskich
– budowa pomieszczeń inwentarskich
– poprawa dobrostanu zwierząt
– instalacje nowych maszyn i urządzeń
– nowe gatunki i rasy zwierząt
– zmiany w żywieniu zwierząt
– zakup sztuk hodowlanych
– produkcja zwierzęca na potrzeby własnego przetwórstwa

12. Mgr Michał Skarzyński, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – Wdrażanie innowacji rolniczych w województwie podlaskim
Zagadnienia pod rozwagę podczas tworzenia partnerstwa:
– zadania i cele grup operacyjnych
– kamienie milowe i etapy budowania partnerstwa
– kluczowe role i funkcje w partnerstwie
– kluczowe zasady współpracy partnerskiej

Zebrał: Tomasz Śnieciński, SIR w woj. podlaskim