Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021

Na podstawie:

1) art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627, z późn. zm.)

oraz

2) § 18 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – ogłasza konkurs nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

 1. Termin, miejsce, forma i sposób składania wniosków o wybór operacji.

1.1. Termin składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

1.2. Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać do:

1)  Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie – w przypadku operacji jednorocznych realizowanych w 2020 r. oraz dwuletnich realizowanych w 2020 i 2021 r. na poziomie krajowym, tj. co najmniej 4 województw, w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2;

2) 16 urzędów marszałkowskich poszczególnych województw – w przypadku operacji jednorocznych realizowanych na poziomie nie więcej niż 3 województw w 2020 r. w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2.

Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji, oraz godziny, w których należy składać te wnioski w tych jednostkach, określa załącznik nr 1 do ogłoszenia.

1.3. Forma składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać wraz z załącznikami w formie pisemnej, tj. papierowej, z załączoną wersją elektroniczną wniosku i tych spośród załączników wskazanych w tym wniosku i instrukcji jego wypełnienia, dla których wprowadzono wymóg ich złożenia również w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na informatycznym nośniku danych w formacie umożliwiającym edycję tekstu.

1.4. Sposób składania wniosków o wybór operacji.

Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika, albo za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.). W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

 1. Obszar i zakres objęty konkursem.

2.1. Obszar objęty konkursem.

Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do urzędów marszałkowskich składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.

Do Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie składane są wnioski o wybór operacji obejmujących grupę docelową z obszaru co najmniej czterech województw.

2.2. Zakres objęty konkursem.

Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w Planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 28 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:

 1. działanie 3 „Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu”;
 2. działanie 4 „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej”;
 3. działanie 6 „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju”;
 4. działanie 9 „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji”;
 5. działanie 10 „Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą”;
 6. działanie 11 „Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie”;
 7. działanie 12 „Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich”;
 8. działanie 13 „Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”.
 1. Termin zakończenia realizacji operacji wybranych w ramach konkursu.

Realizacja operacji wybranych w ramach konkursu kończy się w zakresie rzeczowym nie później niż w dniu 31 października 2020 r. – w przypadku operacji jednorocznej i etapu operacji dwuletniej oraz nie później niż w dniu 31 października 2021 r. – przypadku ostatniego etapu operacji dwuletniej. W przypadku każdej operacji, zarówno jednorocznej, jak i dwuletniej, koszty kwalifikowalne można ponosić najpóźniej do dnia złożenia poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o refundację.

 1. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.

Limit środków przewidzianych w ramach konkursu na realizację operacji w 2020 i 2021 r. został podzielony pomiędzy jednostki, do których należy składać wnioski o wybór operacji, wskazane w pkt. 1.2, oraz na działania planu działania, w zakresie których należy składać te wnioski, wskazane w pkt. 2.2. Limit środków przewidzianych dla Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie, pełniącego funkcję jednostki centralnej KSOW, został określony na 2 lata, a dla urzędów marszałkowskich na rok. Podział limitu określa załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie.

W przypadku gdy limit środków określony dla jednostki na działanie nie zostanie wykorzystany w całości, środki niewykorzystane mogą zostać przeznaczone na operacje zgłoszone do tej jednostki w ramach innych działań, z tym że środki te nie mogą być przenoszone z działań 3, 4, 6 i 9 do działań 10–13 wskazanych w pkt. 2.2.

Operacje, które zdobędą wymaganą liczbę punktów, lecz nie zostaną wybrane do realizacji wyłącznie z powodu braku wystarczającej ilości środków jakie pozostaną do podziału po przydzieleniu środków operacjom wyżej punktowanym, znajdą się na liście rezerwowej. Operacje z listy rezerwowej mogą zostać wybrane do realizacji, jeżeli: 1) partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze środki, tj. do wysokości środków jakie będą dostępne po zakończeniu wyboru operacji, lub 2) środki przeznaczone na realizację operacji, które zdobyły więcej punktów, nie zostaną w całości wykorzystane i będą wystarczające na realizację operacji z tej listy, a w przypadku gdy będą niewystarczające, partner KSOW zgodzi się zrealizować operację za mniejsze środki.

Załączniki.

 1. Nazwy i adresy jednostek, do których należy składać wnioski o wybór operacji w ramach konkursu nr 4/2019 – pobierz
 2. Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 3/2019 – pobierz
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz
 4. Regulamin konkursu nr 4/2019 – pobierz
 5. Załącznik do Regulaminu konkursu „Przewodnik po ocenie wniosku”. – pobierz
 6. Formularz wniosku o wybór operacji – pobierz
 7. Załącznik nr 1 do wniosku o wybór operacji „Zestawienie rzeczowo-finansowe” – pobierz
 8. Załącznik nr 2 do wniosku o wybór operacji „Wkład własny” – pobierz
 9. Załącznik nr 3 do wniosku o wybór operacji „Formy realizacji operacji” – pobierz
 10. Załącznik nr 4 do wniosku o wybór operacji „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” – pobierz
 11. Deklaracja dodatkowego partnera KSOW uczestniczącego w realizacji operacji o zobowiązaniu się do wykorzystania wkładu własnego w realizacji operacji – pobierz
 12. Oświadczenie partnera KSOW, że wniosek o wybór tej samej operacji nie został złożony do innej jednostki, do której można składać wnioski w ramach konkursu nr 4/2020, oraz, że nie została zawarta umowa na realizację tej operacji w ramach tego konkursu – pobierz
 13. Oświadczenie dodatkowego partnera KSOW, że wniosek o wybór tej samej operacji nie został złożony do innej jednostki, do której można składać wnioski w ramach konkursu nr 4/2020, oraz, że nie została zawarta umowa na realizację tej operacji w ramach tego konkursu – pobierz
 14. Oświadczenie partnera KSOW, że w terminie realizacji operacji wskazanym w części I pkt 6 wniosku co najmniej połowę jej grupy docelowej będą stanowić osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich – pobierz
 15. Oświadczenie partnera KSOW o braku powiązań osobowych i kapitałowych z dodatkowym partnerem KSOW – pobierz
 16. Oświadczenie partnera KSOW, że nie dokona odpisów amortyzacyjnych oraz nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztów kwalifikowalnych operacji – pobierz
 17. Instrukcja wypełnienia wniosku o wybór operacji – pobierz
 18. Formularz umowy na realizację operacji – pobierz
 19. Załącznik nr 1 do umowy „Zestawienie rzeczowo-finansowe” – pobierz
 20. Załącznik nr 2 do umowy „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” – pobierz
 21. Załącznik nr 3 do umowy „Rodzaje niezgodności w odniesieniu do obowiązków, o których mowa w §11 umowy” – pobierz
 22. Formularz wniosku o refundację poniesionych kosztów wraz z załącznikami nr 1-3 – pobierz
 23. Załącznik nr 4 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji” – pobierz
 24. Załącznik nr 5 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT” – pobierz
 25. Załącznik nr 6 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Formularz operacji realizującej priorytety PROW 2014–2020” – pobierz
 26. Załącznik nr 7 do wniosku o refundację poniesionych kosztów „Oświadczenie partnera KSOW, że nie dokonał i nie dokona odpisów amortyzacyjnych oraz nie zaliczył i nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kosztów kwalifikowalnych operacji” – pobierz
 27. Instrukcja wypełnienia wniosku o refundację poniesionych kosztów – pobierz
 28. Plan działania KSOW na lata 2014–2020 – pobierz
 29. Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020 – pobierz