Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kolejna konferencja za nami – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kolejna konferencja za nami


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Konferencja pt. „Nowe technologie w uprawie roli i zastosowanie rolnictwa precyzyjnego w kontekście zmian klimatycznych”, odbyła się 16 listopada br. w siedzibie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Celem konferencji było umożliwienie przesłania ze strefy naukowej do praktyki rolniczej fachowej wiedzy i przykładów dobrych praktyk w zakresie stosowania innowacyjnych technologii uprawy roli.

SIRLOGO

Podczas otwarcia konferencji Pan Adam Niebrzydowski – Dyrektor PODR w Szepietowie podkreślił, iż niska opłacalność w produkcji rolniczej zmusza rolników do poszukiwania wiedzy w zakresie rozwiązań obniżających koszty produkcji. Również na wstępie głos zabrał profesor Stanisław Krasowicz – Z-ca Dyrektora do spraw naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB w Puławach, który był moderatorem konferencji. Profesor Krasowicz wskazał na ważną rolę doradców rolniczych będących pośrednikiem wiedzy pomiędzy Instytutami badawczymi a rolnikami.

DSC 0133

DSC 0157

DSC08836

– Zabiegów uprawowych powinno się stosować tak dużo jak to jest konieczne, aby stworzyć uprawianej roślinie korzystne warunki wzrostu i rozwoju, a zarazem tak mało jak to jest możliwe – powiedział podczas konferencji profesor Janusz Smagacz z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG-PIB w Puławach. Opierając się na wynikach badań przedstawił obecne możliwości stosowania w praktyce różnych systemów uprawy roli. Profesor Smagacz szczegółowo omówił korzyści środowiskowe i ekonomiczne związane ze stosowaniem nowych technologii w uprawie roli, których nadrzędnym celem jest ochrona gleby i ograniczenie zużycia energii.

DSC 0167

Istota i możliwości zastosowania rolnictwa precyzyjnego w praktyce to temat, który przedstawił dr Rafał Pudełko, kierownik Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB w Puławach. Omówił zagadnienie gromadzenia danych, polegające na monitorowaniu plonu roślin uprawnych, jako ważnego elementu rolnictwa precyzyjnego. Analiza oceny zróżnicowania plonu na polu powinna zostać wykonana przed rozpoczęciem wdrażania metod precyzyjnych w gospodarstwie. Występowanie zróżnicowania właściwości fizycznych i chemicznych gleby jest główną przesłanką dla wprowadzania systemu rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwie. Mapowanie gleby jest pierwszą i najważniejszą czynnością poprzedzającą dalsze kroki. Rolnik decydując się na wdrożenie metod rolnictwa precyzyjnego może jedynie szacować potencjalne korzyści, gdyż wynika to z faktu wysokiej dynamiki uwarunkowań wpływających na sukces wdrożenia (przebieg pogody, możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych, zmieniające się ceny skupu płodów rolnych, polityka wsparcia ze strony państwa, postęp technologiczny).

DSC08848

– Przeciętnie w naszym kraju straty azotu rocznie wynoszą 10-20 kg/ha i przeliczając na czysty składnik, zbędne nakłady na zakup nawozów mineralnych liczą 25-50 zł/ha – stwierdziła dr Tamara Jadczyszyn, kierownik Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB w Puławach. Najważniejszą przyczyną strat azotu z rolnictwa jest to, iż dawki nawozów są niedostosowane do rzeczywistych potrzeb nawożenia. Najważniejszym działaniem ograniczającym straty azotu oraz innych składników mineralnych jest optymalizacja nawożenia a narzędziami wspomagającymi racjonalne nawożenie są programy komputerowe oraz powszechnie dostępne kalkulatory internetowe. Podczas stosowania nawozów organicznych również dochodzi do dużych strat azotu i podstawowym działaniem ograniczającym straty jest natychmiastowe przykrycie nawozów glebą. Dr Jadczyszyn przedstawiła terminy stosowania nawozów mineralnych i organicznych, również obowiązujących na obszarach OSN.

Stan aktualny zakwaszenia gleb w Polsce, jego przyczyny oraz skutki omówił dr Piotr Ochal z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG-PIB w Puławach. Jednym z podstawowych a zarazem najważniejszych czynników limitujących produkcję roślinną w Polsce jest duże zakwaszenie gleb. Gleby gruntów ornych wykazują znaczne zakwaszenie wynikające z przebiegu procesów glebotwórczych, oddziaływań człowieka i zbyt małego zużycia nawozów wapniowych. Około 40% gleb użytków rolnych charakteryzuje się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem. Najbardziej odczuwalnym skutkiem zakwaszenia gleb jest ograniczenie przyswajalności dla roślin składników pokarmowych. Wykonanie zabiegu wapnowania podnosi żyzność gleby, reguluje fizyczno-chemiczne warunki wzrostu korzeni roślin, decyduje o warunkach i intensywności życia organizmów glebowych, a te z kolei decydują o szybkości uwalniania składników pokarmowych. Wapnowanie poprzez usprawnienie gospodarki składnikami mineralnymi w glebie, korzystnie oddziałuje na środowisko przyrodnicze.

DSC08851

Na zakończenie konferencji, przedstawiciel z firmy Team-Rol Pan Tomasz Wyszkowski, zaprezentował nowy nawóz organiczno-mineralny z aktywnym hydratem wapnia o nazwie „OrCal”, mający zastosowanie w skutecznej regulacji odczynu gleby z równoczesnym jej użyźnianiem.
Współczesna koncepcja rozwoju rolnictwa zrównoważonego kładzie duży nacisk na ochronę środowiska przyrodniczego, wzrost żyzności gleby oraz racjonalne zmniejszenie nakładów produkcyjnych, bez wyraźnego ujemnego wpływu na plonowanie roślin. Zastosowanie energooszczędnych i precyzyjnych technik uprawy roli doskonale wpisuje się w tematykę koncepcji rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Uczestnictwo rolników w konferencji umożliwiło pozyskanie ważnej wiedzy agrotechnicznej, tak by wykonywane przez nich zabiegi były prawidłowe, dały pożądany efekt oraz miały pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze i potencjał produkcyjny gleb.

Operacja opracowana przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krzysztof Kulik