Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Innowacyjne metody przechowalnicze – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Innowacyjne metody przechowalnicze


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Na spotkanie zorganizowane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zaproszono Panią prof. dr hab. inż. Irenę Sielamowicz, której zaproponowano współpracę w dziedzinie wprowadzenia na rynek nowego produktu jak również współpracę z brokerem innowacji i utworzenia potencjalnej grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI) w dziedzinie przechowalnictwa.

kompozytowe 1

Pani Profesor jest autorką nowej konstrukcji silosu wykonanego z masy kompozytowej. Zalety takiego rozwiązania to przede wszystkim to, że silos nie jest narażony na korozję oraz kondensację pary wodnej na wewnętrznej powierzchni silosu. Badania przepływów materiałów ziarnistych w modelach silosów prowadzono w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie. Nowoutworzona grupa uczestników mogłaby docelowo złożyć projekt do działania „Współpraca”. Wybór grupy docelowej podyktowany jest faktem, iż generalnie podlascy rolnicy, a zwłaszcza rolnicy posiadający średniej wielkości gospodarstwa rolne, posiadają znikomą wiedzę w zakresie innowacyjnego przechowalnictwa ziaren zbóż i nasion.

Z powodu braku na rynku innego rozwiązania technicznego obecnie panująca w Polsce jest tendencja przechowywania ziaren zbóż w metalowych zbiornikach. Jest to technologia przestarzała, determinująca różne niekorzystne zjawiska, np. łatwość rozwoju i powstawania pleśni, grzybów, czy kondensację pary wodnej na wewnętrznej powierzchni silosu (określane potocznie, jako „pocenie się” zbiornika), a następstwem tych zjawisk jest korozja zbiornika oraz zjawisko samonagrzewu ziarna.

Proponowane innowacyjne metody przechowywania ziaren zbóż to m.in. silosy kompozytowe z wewnętrznymi powłokami antygrzybicznymi. Takie silosy nie są jeszcze dostępne na rynku. Te innowacyjne rozwiązania są w fazie promocji i rolnicy o nich jeszcze zbyt wiele nie wiedzą, jak również nie posiadają świadomości jak bardzo korzystne i diametralnie lepsze są to rozwiązania techniczne.

Do tej pory wielu rolników i przedsiębiorców z naszego województwa miało nierozwiązany problem przechowalnictwa i magazynowania zbóż, roślin strączkowych, nasion rzepaku, pasz i innych materiałów granulowanych oraz odpadów poubojowych. Silosy wykonane z masy kompozytowej gwarantują bardzo dobre warunki przechowywania ziaren zbóż gwarantując zachowanie ich wysokiej jakości. Kompozyty są to bezpieczne, ekologiczne materiały, które mogą mieć zastosowanie w konstrukcji silosów przeznaczonych do magazynowania i przechowywania ziaren zbóż, pasz, innych materiałów granulowanych, substancji agresywnych oraz tam, gdzie konstrukcja narażona jest na zjawiska korozyjne.

W wyniku realizacji planowanego projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy produkt – innowacyjny silos kompozytowy, o korzystnych cechach a mianowicie:
1. Eliminacji zjawiska korozji i kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni silosu. Zapobieganie zjawisku samonagrzewu ziarna. Zjawisko „pocenia się” ścian silosu ma miejsce w silosach wykonanych z blachy, gdzie wytrącona i skroplona na wewnętrznej powierzchni silosu para wodna zostaje wchłonięta przez ziarno, a tym samym powoduje jego zwilgacanie. W silosach kompozytowych zjawisko to nie występuje.
2. Wyposażenie silosu w układ zdalnego pomiaru: wilgotności ziarna, temperatury oraz pomiaru poziomu składowanego ziarna.
3. Poprawa jakości przechowywanych granulatów w silosach kompozytowych. Ziarna zbóż do tej pory często przechowywane jest luzem w magazynach lub w silosach z blachy narażonych na korozję, szczególnie w miejscach połączeń elementów płaszcza silosu, (połączenia nitowane).
4. Oszczędność, eliminacja worków, a co za tym idzie wzrost dochodów rolnika i eliminacja strat.
5. Poprawa ergonomii pracy w gospodarstwie.
6. Łatwość w obsłudze, załadunku i wyładunku ziarna to cecha korzystna tych zbiorników.
7. Odporność na środowiska agresywne, brak korozji.

Planowane w ramach projektu działania wpłyną na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności województwa podlaskiego oraz w dużej mierze przyczynią się do jego rozwoju.

Filmy mają pokazać rolnikom, jak zachowuje się płynący granulat i co się dzieje w silosie w czasie wypływu ziarna.

W silosach obserwujemy zjawiska, które mogą okazać się niebezpieczne, w przypadku wystąpień zaburzeń przepływu. Najkorzystniejszy przepływ to przepływ masowy, pokazany na filmie 1 (mass flow), kiedy cała masa zgromadzonego materiału wypływa z silosu.

https://www.facebook.com/podlaskiodr/videos/570755976411720/?theater

Kolejny film pokazuje przepływ mniej korzystny – przepływ kominowy (na filmie “funnel flow”). Część materiału przysklepia się do wewnętrznej powierzchni silosu a część płynie w wytworzonym kanale (określanym jako „ratholing”), część zawiesza się tworząc sklepienia nad otworem wylotowym (tzw. „arching”).

Filmy pokazują badania amerykańskiej firmy Jenike & Johanson, z którą współpracuje autorka silosów kompozytowych. Pani Profesor bada przepływy granulatów, diagnozuje zjawiska powstające w silosach od ponad 20 lat, jest ekspertem przy Komisji Europejskiej w Brukseli m. in. w programie Agriculture (rolnictwo), jest członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji i kongresów o tematyce składowania i przechowywania granulatów w silosach, współpracuje z europejskimi instytutami naukowo badawczymi miedzy innymi Politechniką w Madrycie, Politechniką w Salerno, Duńskim Funduszem Innowacji, Instytutem naukowych z Tromso w Norwegii, członkiem Komisji Rolnictwa i Obrotu Rolnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
Jednostki te zajmują się również badaniem kinematyki przepływów granulatów w silosach i transfer wiedzy w obszar rolnictwa podlaskiego dzięki utworzeniu grupy działającej na rzecz EPI i opracowaniu wspólnego przedsięwzięcie mające na celu przygotowanie wspólnego produktu o charakterze innowacyjnym i wprowadzenie na rynek Polski byłby to poważny wkład w rozwój naszego regionu w tym obszarze.

Bożena Pruszyńska