Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Informacja o możliwosci składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Informacja o możliwosci składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w latach 2016-2017


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W ramach planu operacyjnego KSOW w latach 2016-2017 w zakresie SIR zgłaszane mogą być operacje dotyczące następujących działań Planu Działania KSOW na lata 2014-2020:

1. Działanie 2. Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. Budżet działania 500 000 EURO.

Uwaga: beneficjenci powyższego działania to CDR, WODR-y i Instytucja Zarządzająca.

2. Działanie 5. Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy. Budżet działania 500 000 EURO.

Uwaga: beneficjenci powyższego działania toCDR, WODR-y, Instytucja Zarządzająca, partnerzy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich wspierający tworzenie i organizację grup operacyjnych oraz partnerstw na rzecz innowacji.

Limit środków finansowych określa wartość alokacji dostępnej w danym działaniu w dniu ogłoszenia konkursu i może ulec zmianie.

Kwoty dotyczą całości planu operacyjnego 2016-2017 tj. Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Jednocześnie informujemy, iż plan operacyjny 2016-2017 obejmować będzie także operacje z zakresu następujących działań:
1. Działanie 1. Rozpowszechnianie informacji na temat wyników monitoringu i oceny realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. Budżet działania 50 000 EURO.
2. Działanie 3. Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu. Budżet działania300 000 EURO.
3. Działanie 4. Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.
4. Działanie 6. Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.Budżet działania 1 500 000 EURO.
5. Działanie 7. Współpraca z Europejską Siecią na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ESROW) – możliwość zgłoszenia mają Instytucja Zarządzająca i jednostka centralna KSOW. Budżet działania 200 000 EURO.
6. Działanie 8. Plan komunikacyjny – możliwość zgłoszenia mają podmioty wdrażające PROW 2014-2020 i Instytucja Zarządzająca. Budżet działania 1 300 000 EURO.
7. Działanie 9. Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.Budżet działania 1 000 000 EURO.
8. Działanie 10. Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą.Budżet działania 3 000 000 EURO.
9. Działanie 11. Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.
Budżet działania 2 000 000 EURO.
10. Działanie 12. Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.Budżet działania 500 000 EURO.
11. Działanie 13. Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.Budżet działania 3 000 000 EURO.

***
1. Wybór operacji

Operacje zgłaszane jako propozycje do planu operacyjnego Centrum Doradztwa Rolniczego (w zakresie SIR) muszą być zgodne z co najmniej jednym z celów KSOW oraz celów SIR na lata 2014-2020, a także realizować co najmniej jeden priorytet PROW 2014-2020.

Cele i priorytety KSOW, a także cele SIR zostały wymienione w Instrukcji do Wypełnienia „Formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Każda operacja może być zgłoszona tylko do jednego działania KSOW.

Do Planu operacyjnegoCentrum Doradztwa Rolniczego (w zakresie SIR) zgłaszane mogą być projekty o zasięgu ponadregionalnym, tj. adresowane do odbiorców z co najmniej 2 województw.

Do planu operacyjnego Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (w zakresie SIR) zgłaszane mogą być projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym tj. adresowane do odbiorców z jednego województwa.

Każda operacja podlegać będzie ocenie formalnej, ocenie w zakresie zgodności z: działaniami KSOW, celami KSOW, celami SIR i priorytetami PROW oraz ocenie merytoryczno – finansowej.

***
2. Kwalifikacja operacji na listę rankingową

O kwalifikacji operacji na listę rankingową do dwuletniego planu operacyjnego decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie kryteriów oceny. Warunkiem kwalifikacji operacji na listę jest uzyskanie co najmniej 30 punktów.

Łączna maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za operację wynosi 56.

W pierwszej kolejności kwalifikują się te operacje, które uzyskały największą liczbę punktów.

Wniosek, który został zakwalifikowany do planu operacyjnego i uzyskał wymaganą liczbę 30 punktów, nadal może nie zostać w nim ujęty jeżeli suma kwot z wnioskowanych i zaakceptowanych wniosków przekroczy wysokość środków dostępnych w ramach dwuletniego planu operacyjnego.

Po dokonaniu oceny wniosków sporządzana jest lista rankingową operacji w kolejności uzyskanych punktów, zawierającą wskazanie wnioskodawców, a także tytuły operacji, która przedstawiana jest do opinii Grupie tematyczna ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, do akceptacji dyrektorowi CDR, a następniedo akceptacji Grupie Roboczej ds. KSOW. Po akceptacji planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW lista operacji podlegających realizacji opublikowana zostanie na stronie www.ksow.pl oraz na stronie www.cdr.gov.pl.

3. Umowy z Wnioskodawcami i zasady realizacji operacji

Umowy z Wnioskodawcami na realizację operacji będą zawierane nie wcześniej niż po zaakceptowaniu planu operacyjnego przez Grupę Roboczą ds. KSOW, co jest przewidywane w pierwszym kwartale 2016 r.

***
Refundacji podlegać będą koszty poniesione w trakcie realizacji operacji tj. od momentu zawarcia umowy do momentu zakończenia projektu.

Sprawozdanie z realizacji operacji należy przekazać do Centrum Doradztwa Rolniczego (w przypadku operacji o zasięgu ponadregionalnym) lub właściwego miejscowo Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (w przypadku operacji o zasięgu regionalnym)najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji operacji jednak nie później niż do 31 października 2017.

Uwaga!

Koszty inwestycyjne nie będą podlegać refundacji w ramach planu operacyjnego KSOW.

Przy wyborze wykonawców/podwykonawców na potrzeby realizacji operacji należy stosować zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

W celu zachowania ww. zasad należy stosować ustawę Prawo zamówień publicznych. W przypadku podmiotów, które nie są zobowiązane do stosowania trybów przewidzianych w ww. ustawie, a także w przypadku zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro (dla podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) konieczne jest dostarczenie dokumentów potwierdzających stosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości przy wyłanianiu wykonawców/ podwykonawców. Zasady te zawarte są w dokumencie Zasady realizacji operacji i winny być stosowane przy realizacji operacji.

Zasady dotyczące kwalifikowalności kosztów dla dwuletniego planu operacyjnego 2016-2017 znajdują się w dokumencie Zasady realizacji operacji.

Wnioskodawca składający wniosek z partnerami zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem umowy partnerstwa.

Wnioskodawcy realizując projekt zobowiązani są do:

– przygotowywania informacji oraz dokumentacji fotograficznej dot. realizacji Operacji w celu informowania o działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, m.in.: na portalu KSOW. Zakres i terminy przekazywania informacji będą ustalane drogą mailową w trakcie realizacji operacji,

– do przeprowadzenia ewaluacji operacji (jeśli dotyczy).

***
4. Termin składania wniosków:
6 listopada 2015 roku

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (lub właściwego miejscowo Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego) lub data nadania przesyłki w placówce pocztowej lub u kuriera. Wnioski nadane na poczcie lub kurierem w powyższym terminie, które wpłyną do Centrum Doradztwa Rolniczego (lub WODR) po 13 listopada 2015 r. nie będą brały udziału w konkursie.

WAŻNE:
Termin wypełniania wniosków przypada na dzień 30 października 2015 r. i taka data musi widnieć na podpisanym formularzu wniosku.

5. Miejsce składania wniosków
-Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów, pokój nr 126 (sekretariat), w godz. 8.00 – 15.00 (dla operacji o zasięgu ponadregionalnym);

– właściwy miejscowo Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (dla operacji o zasięgu regionalnym):
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
18-210 Szepietowo,
Sekretariat, pokój nr 14, w godz. 7.30-15.30

Wnioski należy składać na formularzu wniosku załączonym do ogłoszenia wraz załącznikami i wersją elektroniczną na dowolnym nośniku danych.

6. DOKUMENTY DO POBRANIA:

• Formularz wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w zakresie SIR) – pobierz,

• załącznik 1do wniosku – Zestawienie finansowo – rzeczowe operacji – pobierz

• Instrukcja wypełnienia formularza wniosku zgłaszającego operację do realizacji w ramach Planu Operacyjnego 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w zakresie SIR) – pobierz

• Zasady realizacji operacji – pobierz

• Kryteria oceny wniosku – pobierz

• Przykładowy wzór zapytania ofertowego – pobierz

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 86 275 89 28 – Aneta Drobek, 86 275 89 28 – Tomasz Śnieciński, w godz. 7.30 – 15.30 lub wysyłając zapytania na adres e-mail: tsniecinski@odr-szepietowo.pl, adrobek@odr-szepietowo.pl