Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ruszyło działanie “Współpraca” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ruszyło działanie “Współpraca”


Print Friendly, PDF & Email

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 można składać od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Współpraca”.

W ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI, operację, której przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Formularze wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy znajdują się na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl w zakładce “Pobierz wniosek”.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 można składać od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy przesyłką rejestrowaną, w terminie naboru wniosku, określonym w niniejszym ogłoszeniu, który wpłynął do Agencji po upływie 30 dni od dnia upływu tego terminu, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w § 12 ust. 2  ww. rozporządzenia.

Informacje na temat działania “Współpraca” udzielane są w Centrali ARiMR i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pod nr telefonu 86 275 89 41.

Ogłaszany nabór jest pierwszym naborem wniosków w zakresie działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na który został przeznaczony limit środków finansowych w wysokości 20 mln Euro.

 

Katarzyna Koc-Karwowska

Źródło:Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa