Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przekazałeś gospodarstwo – złóż wniosek – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przekazałeś gospodarstwo – złóż wniosek


Print Friendly, PDF & Email

Przypominamy w 2016 roku wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, będą przyjmowane przez biura powiatowe od 12 września do 11 października.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej która:

-uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw,

-trwale przekaże gospodarstwo innemu rolnikowi,

-zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej na co najmniej 5 lat licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego,

-po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu w KRUS- w przypadku, gdy takiemu ubezpieczeniu podlegał w dniu złożenia wniosku,

Trwałe przekazanie gospodarstwa rolnego oznacza zawarcie umowy darowizny lub umowy sprzedaży gruntów rolnych oraz zwierząt gospodarskich objętych systemem dla małych gospodarstw. Jednakże własnością rolnika może pozostać 0,5 ha gruntów rolnych, a działalność na nich prowadzona będzie służyć zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika.

Rolnik przejmujący gospodarstwo powinien:

– być wpisany do ewidencji gospodarstw rolnych

– zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej powiększonego gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat

– po przejęciu utworzyć gospodarstwo o powierzchni równej co najmniej średniej powierzchni gruntów w gospodarstwie rolnym w kraju.

Pomoc przyznaje się jednorazowo w wysokości stanowiącej iloczyn 120% rocznej stawki płatności przyznanej rolnikowi w roku, od którego uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa, do dna 31 grudnia 2020 roku.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

– powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego

   > do 3 ha – 1 punkt

   > między 3 a 6 ha -3 punkty

   > powyżej 6 ha – 5 punktów

– powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo rolne

   > do 5 ha – 3 punkty

   > między 5 a 10 ha – 2 punkty

   > powyżej 10 ha – 1 punkt

– wiek przejmującego gospodarstwo rolne – poniżej 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli rolnik uzyska co najmniej 3 punkty.

Źródło: Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                                                                                            Grażyna Orzepowska

                                                                                                               PZDR Siemiatycze