Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rusza nabór wniosków na pozarolnicza działalność – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rusza nabór wniosków na pozarolnicza działalność


Print Friendly, PDF & Email

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rusza nabór wniosków na “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy małżonkowie rolników lub domownicy rolnika. Osoba chcąca skorzystać z tego działania musi spełniać następujące warunki:

–  podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie minimum  12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

– gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie:

  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,

– do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyznano jednolitą płatność obszarową w roku złożenia wniosku lub  w  roku  poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy będzie zależała  od sumy punktów przyznawanych za:

– posiadanie kwalifikacji  zawodowych z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty),

– jeśli  wnioskodawca  w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (1 punkt),

– innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),

– jeśli wnioskodawca lub jego małżonek na trwałe przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w ramach “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw(2punkty)  ;

– operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),

– jeśli przewiduje się  utworzenie:

  • więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsc pracy – przyznaje się 5 punktów,
  • co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów,
  • co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w zależności od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

-150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;

-200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;

-250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Pomoc  wypłacana jest w postaci Premii, czyli dotacji  w  II transzach : I rata stanowi 80 %,II- rata 20%.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały z “Premii dla młodych rolników”, “Restrukturyzacji małych gospodarstw” oraz “Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” w latach 2007-2013.

                                                                                         Jadwiga Mielczarek