Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ruszył nabór na „Premie dla młodych rolników” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ruszył nabór na „Premie dla młodych rolników”


Print Friendly, PDF & Email

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 roku w powiatowych biurach ARiMR można składać wnioski o przyznanie wsparcia na operacje „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego PODR w Szepietowie, gdzie czekają na Was nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących warunków otrzymania wsparcia.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego, jako osoba kierująca lub rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa obejmującego nieruchomości rolne o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha), lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku.

Warunki przyznania pomocy

Osoby, które planują ubieganie się o przyznanie wsparcia dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 (jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie mogą: zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej, wystąpić o płatności bezpośrednie, wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej, ponieważ są to czynności świadczące o kierowaniu gospodarstwem rolnym.

Ponadto w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, osoby muszą być pełnoletnie ale nie mogą ukończyć 40 lat. Muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie mogą mieć ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Osobom nieposiadającym kwalifikacji zawodowych, może być warunkowo przyznana pomoc, jeżeli zobowiążą się do uzupełnienia wykształcenia w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zrealizowania biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

Wsparcie może być przyznane na gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju. W przypadku gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju – równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie a jednocześnie nie większej niż 300 ha.

Zgodnie z ogłoszeniem prezesa ARiMR z 17 września 2014 r. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 r. wyniosła 10,48 ha, a w województwie podlaskim 12,24.

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie sumuje się powierzchnię użytków rolnych, które będą stanowiły przedmiot: własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została lub zostanie zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, dzierżawy od innych podmiotów, jeżeli umowa dzierżawy została lub zostanie zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 10 lat – z tym że przynajmniej 70% minimalnej powierzchni będzie stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejnym warunkiem jest wielkość ekonomiczna wyrażona w standardowej produkcji w roku bazowym, która wynosi nie mniej niż 13 000 euro i jest nie większa niż 150 000 euro.

Wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 złotych danej osobie fizycznej i na dane działki rolne tylko raz. Pierwszą ratę pomocy, w wysokości 80 000 złotych, wypłaca się na wniosek o płatność złożony w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy wraz z wymaganymi dokumentami poświadczającymi rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej, zaświadczenia KRUS oraz dokumentu potwierdzającego prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie.

Drugą ratę pomocy, w wysokości 20 000 złotych, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Druga transza wsparcia finansowego zostanie wypłacona, jeżeli beneficjent spełni warunki realizacji zobowiązań.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie m.in. następujących kryteriów wyboru: powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, wielkości ekonomicznej gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych, rodzaju planowanej produkcji, kompleksowości biznesplanu, różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem, przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

Zobowiązania osoby, której przyznano pomoc

Beneficjent powinien:

  • prowadzić (jako kierujący) gospodarstwo, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • zrealizować założenia biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • uzupełnić wykształcenie w okresie 36 miesiecy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • prowadzić uproszczoną rachunkowość w gospodarstwie co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

W przypadku niespełnienia określonych warunków związanych z przyznaniem premii pomoc podlega zwrotowi od 3% do nawet 100% w zależności od niespełnionego zobowiązania określonego w decyzji wydanej przez Agencję.

Monika Chojnowska

st. spec. ds. ekonomiki

Źródło: www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl