Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej a ubezpieczenie w KRUS


Print Friendly, PDF & Email

Rolnik, który planuje rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą może nadal podlegać ubezpieczeniu w KRUS i tym samym nie będzie podlegał zgłoszeniu do ZUS, jeśli spełni następujące warunki:
– posiada co najmniej 3-letni nieprzerwany okres ubezpieczenia społecznego rolników w pełnym zakresie;
– złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej;
– jednocześnie dalej prowadzi działalności rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym;
– nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
– nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty czy też świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Jeśli rolnik spełni wyżej wymienione warunki, to może pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników i nie ma obowiązku zgłoszenia do ZUS z tytułu rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą i nadal podlega ubezpieczeniom w KRUS, opłaca składki w podwójnej wysokości. Pozostaje w tym ubezpieczeniu do 30 czerwca następnego roku. Do dalszego pozostania ubezpieczonym w KRUS istotna będzie kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie może przekraczać określonej kwoty granicznej, która wynosi 3376 zł. Kwota ta jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej za rok, którego kwota dotyczy. Rolnik zobowiązany jest udokumentować kwotę należnego podatku za poprzedni rok zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Powinien złożyć takie oświadczenie w KRUS w terminie do 31 maja.
Bibliografia:
1. Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jarosław Turkowicz