Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – szansa na rozwój rolnictwa – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Restrukturyzacja małych gospodarstw – szansa na rozwój rolnictwa


Print Friendly, PDF & Email

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu “Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1813).

BUDŻET:  883 mln euro – ok. 60 tys. beneficjentów.

TERMIN NABORU: 30.03.2017 r. – 28.04.2017 r.

BENEFICJENT – osoba fizyczna, która m. in.:

1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

· gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub

· nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

2) prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej;

3) jest pełnoletnia w dniu złożenia wniosku;

4) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej;

5)  przedłoży biznesplan i zobowiąże się do jego realizacji w ciągu maks. 3 lat;

6)  osiągnie wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro oraz co najmniej o 20 % (w stosunku do wielkości wyjściowej);

7) będzie prowadziła ewidencję przychodów i rozchodów;

8)  wydatkuje co najmniej 80% pomocy na środki trwałe (w tym wyłącznie na nowe maszyny, urządzenia oraz wyposażenie).

INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE:

– powinny dotyczyć działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

– nie mogą być finansowane z innych środków publicznych;

– jeśli biznesplan przewiduje inwestycję budowlaną w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, może być uwzględniona w ramach kwoty stanowiącej 80% pomocy.

PLANOWANA OPERACJA:

– powinna obejmować restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych  lub nieżywnościowych produktów rolnych, lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

– ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa przez wzrost wielkości ekonomicznej, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

FORMA I WYSOKOSĆ POMOCY – premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II transzach:

· I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

· II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

KOLEJNOSĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

·  powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,

·  16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,

·  12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;

b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt.);

c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt.);

d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt.);

e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt.);

f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca ma nie więcej niż 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

DECYZJĘ O PRZYZNANIU POMOCY wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

– rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

– rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;

– złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

                                                                                                                                             Anna Olędzka
PODR Szepietowo