Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej


Print Friendly, PDF & Email

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nabór na operacje typu “Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prowadzony będzie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku.

Warunki jakie należy spełnić

Z działania będą mogli skorzystać osoby, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik nie może mieć wielkości ekonomicznej większej niż 15 000 euro oraz musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej w wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej  wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Dodatkowo bardzo ważnym kryterium jest aby wnioskodawca składał wniosek o płatności bezpośrednie. W związku z faktem, że od 2016 roku nie ma obowiązku meldunkowego, kluczowy pozostaje adres gospodarstwa oraz adres siedziby firmy i lokalizacja inwestycji (dotyczy inwestycji trwale związanych z gruntem).

Osoby ubiegające się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Tak więc, aby wnioskodawca nie prowadził działalności przez ostatnie 2 lata.

Obowiązek ubezpieczenia w ZUS

Beneficjenci programu będą zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, od dnia zarejestrowania firmy do upływu pięciu lat od dnia otrzymania I raty płatności.

Na co dostaniemy pomoc

Pomoc będzie udzielana z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, przetwórstwa, rzemiosła, rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, usług opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także w zakresie działalności informatycznej, architektonicznej i inżynierskiej, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych w zakresie których może być przyznana pomoc znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. (poz. 1196).

Programy wykluczające

Pomocy nie przewiduje się osobie, która jest beneficjentem takich działań jak:

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – PROW 2007-2013;

• Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020;

•          Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020;

Punkty i lista rankingowa

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • wnioskodawca ma poniżej 40 lat – 3 pkt
 • jeśli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych w zakresie innowacyjności – 2 pkt
 • jeśli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – 2 pkt
 • jeśli bezrobocie w powiecie, gdzie będzie realizowana operacja będzie największe przyznaje się 2 pkt; jeśli bezrobocie będzie niższe przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów
 • jeśli wnioskodawca planuje utworzyć co najmniej 2 miejsca pracy – 3 pkt
 • jeśli wnioskodawca planuje utworzyć 3 miejsca pracy – 4 pkt.

Beneficjenci poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego PROW 2014-2020 mogą również skorzystać z premii. Warunkiem jest aby nie byli wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej kryteria wyboru będą preferować operacje:

 • o charakterze innowacyjnym;
 • realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”;
 • realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;
 • zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie (nie dotyczy samozatrudnienia);
 • realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznes planie;

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (http://www.arimr.gov.pl/)

Po pomoc i szczegóły zapraszamy do specjalistów w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i Centrali PODR w Szepietowie tel. 86 275 89 29.

Prawodawstwo:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Bożena Pruszyńska