Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe nabory wniosków w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Zmiany w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe nabory wniosków w ramach PROW na lata 2007 – 2013. Zmiany w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”


Print Friendly, PDF & Email

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w połowie marca podała informację o naborach wniosków na inwestycje  w ramach PROW na lata 2007-2013.

 1. “Modernizacja gospodarstw rolnych” od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy. Niestety województwo podlaskie wykorzystało swoja pulę pieniędzy przeznaczonych na to działanie.
 2. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wnioski można składać od 15 kwietnia 2013 do 26 kwietnia 2013 we wszystkich województwach oprócz  województwa wielkopolskiego.
 3. „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wnioski można składać od 29 kwietnia do 24 maja 2013 r. Nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo w zależności od rodzaju beneficjenta.

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Cel działania:

 • tworzenie warunków dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich,
 • wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich,
 • rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

W ramach działania o pomoc ubiegać się mogą:

 1. osoby fizyczne,
 2. osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
 3. spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej,

wspólnicy spółek cywilnych – prowadzący działalność gospodarczą.

Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc jeżeli:

1. podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.

2. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3. jest pełnoletnia;

4. nie jest ubezpieczona w KRUS w pełnym zakresie.

5. ma miejsce zamieszkania w miejscowościach należących do gminy odpowiednio dla działalności:

 • dla podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnych:   wiejskiej, lub   miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • dla podmiotów innych niż wyżej wymienione: wiejskiej, lub miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

W przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją miejsce położenia nieruchomości – znajduje się w ww. miejscowościach.

6. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE.

7. w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano jej pomocy inwestycyjnej w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia objętego Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”.

8. został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Kryteria dostępu dla osób prawnych, spółek prawa handlowego i wspólników spółek cywilnych są bardzo zbliżone, z tym że kryterium dotyczące zamieszkania jest zamienione na umiejscowienie siedziby firmy lub jej oddziału. Poniżej przedstawiono dodatkowe wymogi prócz tych wymienionych dla osoby fizycznej.

Osoba prawna:

Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Wspólnicy spółki cywilnej:

1. Każdy ze wspólników będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

2. Pozostałe wymogi są takie jak dla osób fizycznych i dotyczą każdego ze wspólników, z tym, że numer identyfikacyjny zostaje nadany jednemu z nich za zgodą pozostałych.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 50% kosztów kwalifikowanych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że:

 • 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
 • 200 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż     3 miejsc pracy,
 • 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc            pracy.

Liczbę przewidzianych do utworzenia miejsc pracy podaje się w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

Pomoc może być przyznana na operacje obejmujące wyłącznie inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach tego działania zaliczane są:

 • budowy, przebudowy lub remonty połączone z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
 • nadbudowy, przebudowy lub remonty połączone z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
 • zagospodarowanie terenu;
 • zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej;
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą), z tym że będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:

– trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

– równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe.

Za koszty kwalifikowane nie mogą być uznane wydatki poniesione na:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • nabycie nieruchomości,
 • nabycie maszyn i urządzeń używanych,
 • budową budynków mieszkalnych,
 • zakup samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

O kolejności przysługującej pomocy decydować będzie liczba uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie poniższych kryteriów:

1. Wielkość bezrobocia w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której planowana jest realizacja operacji, według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny – im wyższe tym więcej punktów.

2. Wysokość dochodu podatkowego gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczanego zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, obowiązujący w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy – im niższy tym więcej punktów.

3. Planowana liczba utworzonych etatów w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne – liczba punktów zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem liczby etatów.

W pierwszej kolejności pomoc będzie przysługiwać operacjom, które uzyskały największą liczbę punktów.

NOWE ZASADY W 2013 ROKU

 • wyłączenie z możliwości ubiegania się o dofinansowanie:

– przetwórstwa i sprzedaży produktów ujętych w załączniku I do Traktatu

– usług wspierających produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

 • obowiązuje nowy załącznik nr 1 z wykazem wspieranych działalności;
 • usunięcie warunku ubiegania się o pomoc, jakim jest nieukończenie 60 roku życia. (Wspieramy rozwój przedsiębiorczości bez względu na wiek wnioskodawcy).
 • spółki kapitałowe w organizacji – mogą uzupełnić informacje o „numerze identyfikacyjnym” do dnia podpisania umowy.
 • dokonanie jednorazowej zmiany w zakresie planu finansowego lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji – nie mogą być związane ze zmianą PKD podanego we wniosku.
 • ograniczono okres przedłużenia terminu wykonania określonych czynności w toku postępowania o przyznanie pomocy – maksymalnie 30 dni (BYŁO DO 6 MIESIĘCY);
 • nie ma obowiązku dostarczenia faktur sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu, wystawionych przez zbywcę na rzecz finansującego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki oraz  PZDR-ów znajdujących się w każdym mieście powiatowym województwa podlaskiego.

 

Katarzyna Koc