Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Jak uzyskać pomoc w ramach PROW w latach 2007-2013 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Jak uzyskać pomoc w ramach PROW w latach 2007-2013


Print Friendly, PDF & Email

Wsparcie to jest kontynuacją działania zapoczątkowanego w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich z lat 2004 – 2006. Udzielana pomoc finansowa ma ułatwić tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych, powstających w celu: dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji, wspólnego wprowadzania przez członków grupy towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży i dostaw do odbiorców hurtowych oraz ustalania wspólnych zasad informowania o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zbiorów i dostępności produktów, a także ochrony środowiska.

O pomoc mogą ubiegać się grupy producentów rolnych rejestrowane w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88 poz.983 ze zm.) – 25.pdf; 24.pdf; 7.pdf utworzone w następujących sektorach – 26.pdf:

 • konie żywe, mięso końskie;
 • bydło żywe, mięso wołowe;
 • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe;
 • owce i kozy żywe, mięso baranie i kozie;
 • drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe;
 • króliki żywe, mięso i jadalne podroby królicze;
 • nutrie żywe, mięso i jadalne i podroby nutriowe, skóry surowe;
 • szynszyle żywe, skóry surowe;
 • lisy pospolite i polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe;
 • jaja ptasie;
 • mleko krowie, owcze lub kozie;
 • miód naturalny i inne produkty pszczelarskie;
 • kwiaty świeże – cięte i doniczkowe;
 • ziemniaki;
 • ziarno zbóż;
 • nasiona roślin oleistych;
 • ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych;
 • rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i farmaceutycznej;
 • ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin – sadowniczych i ozdobnych;
 • buraki cukrowe;
 • len i konopie uprawiane na włókno;
 • szyszki chmielowe;
 • liście tytoniu suszone;
 • materiał siewny i sadzeniaki;
 • produkty roślinne do wykorzystania technicznego lub pozyskiwania energii;
 • produkty rolnictwa ekologicznego;
 • produkty regionalne,
 • ślimaki,
 • daniele, jelenie i ich mięso.

Więcej o grupach producentów rolnych

Grupy producentów rolnych działają na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88 poz.983 ze zm.) – 7.pdf. Ustawa określa, że członkami grupy mogą być osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
Ponadto grupy producentów rolnych prowadzą działalność gospodarczą jako przedsiębiorcy – 19.pdf, posiadający osobowość prawną, pod warunkiem, że:

 • zostały utworzone przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów – 22.pdf
 • działają na podstawie statutu lub umowy (aktu założycielskiego);
 • składają się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy (żaden z nich nie może posiadać więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników);
 • przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona;
 • określą obowiązujące członków grupy zasady, dotyczące jakości i ilości dostarczanych grupie produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży ujęte w formie aktu założycielskiego.

Akt założycielski grupy oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach powinien zawierać w szczególności:

 • zasady przyjmowania do grupy nowych członków oraz występowania członków z grupy, przy czym minimalny okres członkostwa, który liczy się od dnia wydania decyzji przez marszałka województwa, nie może być krótszy niż trzy lata działalności grupy, a informacja o zamiarze wystąpienia z grupy powinna być złożona na piśmie co najmniej 12 miesięcy przed końcem danego roku działalności grupy (obowiązek ten nie dotyczy członków grupy, którzy otrzymali postanowienie o spełnieniu warunków w ramach programu rent strukturalnych),
 • zasady zbywania akcji lub udziałów w spółce akcyjnej lub spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wymóg przynależności tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów,
 • wymóg sprzedaży przez członków grupy całości produktów lub grupy produktów za pośrednictwem grupy oraz odstępstwa od tej zasady,
 • zasady dostarczania przez członków grupy informacji dotyczącej wielkości sprzedaży i cen uzyskiwanych za produkty, z uwagi na które grupa została utworzona, a są sprzedawane poza grupą,
 • zasady tworzenia i wykorzystywania funduszu specjalnego, jeżeli będzie on utworzony,
 • sankcje wobec członka grupy, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków,

oraz postanowienia dotyczące w szczególności:

 • zaopatrzenia członków grupy w środki do produkcji,
 • zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego,
 • promocji produktów lub grupy produktów wprowadzonych do obrotu,
 • przechowywania, konfekcjonowania i standaryzacji produktów lub grupy produktów.

 

Grupy producentów rolnych mogą prowadzić działalność w oparciu o formę prawną:
ý spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 12.pdf,

W przypadku istniejących spółdzielni które prowadzą wielokierunkową działalność i zrzeszają wielu członków, wśród których są także osoby nie będące producentami, mogą stworzyć grupę pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

 • w jej skład wchodzi co najmniej 5 producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy spełniają wymagania określone dla członków tworzących grupę producentów rolnych – 20.pdf;  21.pdf
 • jej przedmiot działalności jest zgodny z celami dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych ,
 • działa na podstawie statutu lub aktu założycielskiego, który w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1 spełnia wymagania określone w art. 4 ustawy (Dz.U. Nr 88 poz.983 ze zm)- 7.pdf
 • jej przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub grup tych produktów,
 • określi, obowiązujące członków grupy wskazanych w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów, w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby przygotowania ich do sprzedaży.
 • grupa, która została utworzona na dany produkt lub grupę produktów zgodnie musi spełnić wymagania jakie są okreslone w  Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 w sprawie wykazu produktów i grup produktów dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy roducentów rolmych (Dz.U. nr 72 poz. 424) – 15.pdf.

Przyjęte powyższe rozwiązania umożliwiają rolnikom członkom spółdzielni doskonalić swoją działalność przy wykorzystaniu posiadanego już potencjału ludzkiego i inwestycyjnego w ramach grupy producentów wyodrębnionej ze względu na dany produkt lub grupę produktów.
Wszystkie podmioty które chcą być wpisane do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego w Urzędzie Marszałkowskim muszą złożyć wniosek – wzór wniosku o wpis – 16.pdf.

 

Inną formą pomocy dla grup producentów rolnych jest zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości i podatku dochodowego przez grupy.

 • Podatek od nieruchomości: w art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.)- 29.pdf. Zgodnie z stosownym przepisem zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.3), zgodnie z jej aktem założycielskim.
 • Podatek dochodowy: art.17 ust.1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)- 30.pdf.  Zgodnie z stosownym przepisem dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.5), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym. Za wydatki, o których mowa w ust.1 pkt 49, uznaje się wydatki na:
   • zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,
   • szkolenie członków grupy producentów rolnych.

 

Wysokość pomocy

Wsparcie w ramach działania “Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych pięciu (kolejnych 12-miesięcznych okresów prowadzenia działalności przez grupę) liczonych od dnia dokonania wpisu grupy producentów rolnych do rejestru przez marszałka województwa właściwego dla miejsca siedziby grupy. Pomoc naliczana jest na podstawie rocznej wartości netto przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i wynosi:

 • 5%, 5%, 4%, 3% i 2% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych do sumy 1000000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku, albo
 • 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5% i 1,5% wartości produkcji sprzedanej, stanowiącej równowartość w złotych powyżej sumy 1000000 euro, odpowiednio w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku.

Wysokość wsparcia za dany rok działalności grupy nie może przekroczyć:

 • w pierwszym i drugim roku – 100 000 euro;
 • w trzecim roku – 80 000 euro;
 • w czwartym roku – 60 000 euro;
 • w piątym roku – 50 000 euro.

Łącznie grupa może maksymalnie uzyskać pomoc w wysokości 390 tys. euro.
Przykład: wartość produktów sprzedanych stanowi 1500000 euro – należna pomoc wynosi 5% z 1000000 euro i 2,5% z 500.000 euro w 1 roku przyznania pomocy, co daje kwotę wsparcia 50.000 euro plus 12500 euro, razem 62500 euro.

Grupa producentów rolnych może otrzymać wsparcie tylko raz w okresie swojej działalności, niezależnie od tego czy źródłem tej pomocy był budżet krajowy czy budżet UE.

Obsługa wsparcia

Obsługa wsparcia w ramach działania “Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 odbywa się w Oddziale Regionalnym ARiMR w Łomży w dwóch etapach:

Etap I: – złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o wpis do ewidencji producentów – 23.pdf oraz wniosek o przyznanie pomocy finansowej w terminie 6 miesięcy od dnia wpisu grupy do rejestru przez marszałka województwa podlaskiego. Grupy wpisane do rejestru od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550) – 8.pdf, 31.pdf składają wnioski o przyznanie pomocy w terminie do 31 grudnia 2007 r.
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyznaje w drodze decyzji administracyjnej pomoc finansową, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej. Wniosek ten składany jest tylko raz.

Etap II: – złożenie przez grupę producentów rolnych wniosku o płatność w ciągu 30 dni po zakończeniu danego roku działalności (tj. 12 miesięcy od dnia wydania decyzji o wpisaniu grupy do rejestru przez marszałka województwa podlaskiego). Dyrektor OR ARiMR, przyznaje środki finansowe w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o płatność. Wypłaty pomocy za dany okres dokonuje się w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W okresie objętym wsparciem grupa może złożyć 5 wniosków o płatność.

Wymagane dokumenty

Etap I – Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy finansowej stanowi zaświadczenie marszałka województwa o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Etap II – Wymaganymi załącznikami do wniosku o płatność będą:

 • zaświadczenie marszałka województwa podlaskiego o wpisie grupy do rejestru, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o płatność;
 • wykazy faktur VAT i rachunków, uporządkowanych w ujęciu chronologicznym, potwierdzające:
  • przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona,
  • wartość i ilość dostarczonych grupie produktów lub grupy produktów przez poszczególnych jej członków,
  • przychody netto grupy ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach jej członków.

Zasady przyznawania wsparcia w ramach działania “Grupy producentów rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w odniesieniu do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 nie obejmują sankcji zmniejszających kwotę wsparcia.

Podstawowe akty prawne regulujące realizację działania

 • Rozporządzenie 1698/2005/WE z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. WE L 277/1 z 21.10.2005, z późn. zm.) – 9.pdf;
 • Ustawa z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) – 10.pdf;
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 kwietnia 2007 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 81, poz. 550) – 11.pdf ;
 • Zarządzenie nr 30/2007 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 22 czerwca 2007 r. w sprawie:
  • wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania “Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – 1.pdf i instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pomocy- 2.pdf;
  • wprowadzenia wzoru wniosku o płatność w ramach działania “Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:
 • Wniosek o płatność- 3.pdf
 • Załączniki do wniosku o płatność:
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – 5.pdf

 

Zebrał i opracował na podstawie informacji ze stron internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; ARiMR, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sejmu.

Paweł Gąsiorek