Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dofinansowanie do tworzenia grup producentów i organizacji producentów w ramach PROW 2014-2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dofinansowanie do tworzenia grup producentów i organizacji producentów w ramach PROW 2014-2020


Print Friendly, PDF & Email

Rolnicy dzięki zrzeszaniu się w grupy producentów, mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni działając indywidualnie. Przede wszystkim mogą oni znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, ustabilizować zbyt swoich produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. Grupy mają szansę sprostać, wciąż rosnącym, wymaganiom odbiorców produktów poprzez standaryzowanie produkcji w swoich gospodarstwach.  Wspólne działania producentów wzmacniają również ich pozycję w łańcuchu dostaw żywności.

Rolnicy mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych, rozwijania umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowania i ułatwiania procesów wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego.

Wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, powstałych od dnia 1 stycznia 2014 r., do których należą wyłącznie osoby fizyczne. Grupy muszą działać, jako przedsiębiorcy i mieć osobowość prawną. Ponadto muszą spełniać warunki do przyznania wsparcia. Członkiem grupy mogą być osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Grupa producentów rolnych musi prowadzić działalność, jako przedsiębiorca mający osobowość prawną między innymi w formie spółdzielni, spółki z o.o., pod warunkiem, że:

 • jest utworzona przez minimum 5 producentów, jednego produktu lub grupy produktów, działa na podstawie aktu założycielskiego (statutu),
 • przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,
 • każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy musi wyprodukować oraz sprzedać do grupy, co najmniej 80% wyprodukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu, na które grupa została utworzona,
 • wykonuje swoją działalność, jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
 • zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia,
 • została wpisana do rejestru, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • spełnia wymagania stawiane dla danej grupy, która została utworzona na dany produkt lub grupę produktów zgodnie z poniższą specyfikacją ujętą w tabeli opracowanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych ().

Wsparcie odbywać się będzie na podobnych zasadach jak w poprzednim programie i stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy/organizacji od dnia rejestracji/uznania.

Wsparcie wyniesie:

 • w pierwszym roku – 10%,
 • w drugim roku – 8%,
 • w trzecim roku – 6%,
 • w czwartym roku – 5%,
 • w piątym roku – 4%.

Maksymalnie równowartość 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu prawidłowej realizacji biznesplanu, Grupa zobowiązana jest do zrealizowania wszystkich inwestycji wymienionych w planie biznesowym.

Wsparcia nie przewiduje się na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.

Szczegółowe zapisy aktów prawnych oraz postępowania przy organizacji grup można uzyskać na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/grupy-i-organizacje-producentow.html

Znajdziemy tam broszurę, zasady uznawania grup producentów rolnych i ich związków, interpretacje i wytyczne dotyczące zasad uznawania grup producentów rolnych oraz sporządzania planów biznesowych, wniosek o uznanie grupy producentów rolnych wraz z załącznikami, instrukcję wypełniania wniosku, plan biznesowy oraz zasady oceny planów biznesowych i wiele innych załączników, które są wymagane przy rejestracji grupy producenckiej.

opracował: Paweł Gąsiorek