Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Akty prawne oraz postępowania przy organizacji grup producentów (Działanie 9 PROW 2014-2020) – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Akty prawne oraz postępowania przy organizacji grup producentów (Działanie 9 PROW 2014-2020)


Print Friendly, PDF & Email

Wsparcie kierowane jest do nowych grup producentów rolnych, w skład, których wchodzą wyłącznie osoby fizyczne, uznanych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) – otwórz pdf3, które spełnią dodatkowe warunki kwalifikowalności, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284) – otwórz pdf4.
Grupy producentów rolnych mogą być tworzone ze względu na produkt lub grupę produktów, które zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu, na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577) – otwórz pdf5.
Rejestr jest jawny i prowadzony jest przez ARR w województwie podlaskim aktualny spis na stronie http://www.arr.gov.pl/organizacje-producentow/4730-rejestr-grup-producentow-rolnych lub otwórz pdf30.
Ze wsparcia nie będą mogły skorzystać grupy producentów utworzone w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe (świeże, chłodzone, mrożone), oraz owoce i warzywa.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej, najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków, do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych. Wniosek o przyznanie pomocy złożony przesyłką rejestrowaną jest rozpatrywany, jeżeli wpłynie do oddziału regionalnego Agencji najpóźniej 30 dnia od dnia upływu terminu zakończenia składania wniosków o przyznanie pomocy-instrukcja wypełnienia wniosku – otwórz pdf1 oraz wniosek – otwórz pdf2.
Warunki uzyskania pomocy
Pomoc będzie przyznana grupie producentów, która spełni m.in. następujące warunki:
1. składa się wyłącznie z osób fizycznych;
2. została uznana przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, na podstawie planu biznesowego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych (…) – otwórz pdf6;
3. posiada numer identyfikacyjny (EP) nadany przez ARiMR – otwórz pdf7;
4. działa, jako przedsiębiorca prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), tj. zatrudnia mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR – otwórz pdf8;
5. której siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6. której każdy członek, będący producentem prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu, na które grupa została uznana;
7. zadeklaruje realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia – otwórz pdf9 oraz pdf10;
8. składa się z producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów, wstępnie uznanej grupy producentów lub organizacji producentów, utworzonej ze względu na ten sam produkt (lub produkt tożsamy), której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków Unii Europejskiej po dniu 1 maja 2004 r., w celu utworzenia i przeznaczenia jej na działalność administracyjną lub inwestycyjną w ramach:
I. działań:
1. “Grupy producentów rolnych” PROW 2004-2006,
2. “Grupy producentów rolnych” PROW 2007-2013,
3. “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” PROW 2014-2020,
4. “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW 2007-2013,
5. “Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013,
II. mechanizmów pomocy finansowej udzielanej:
1. wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,
2. uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.
Wsparcie może uzyskać grupa producentów, której:
• każdemu z członków tej grupy będącemu producentem przyznano płatności na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku uznania grupy lub przynajmniej raz w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok uznania grupy – w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów roślinnych, z wyłączeniem producentów prowadzących działy specjalne produkcji rolnej – otwórz pdf 12, lub
• każdy z członków tej grupy będący producentem był posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, ze względu, na które grupa została uznana, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy, lub
• każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził działy specjalne produkcji rolnej – otwórz pdf32 przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy – w przypadku grupy uznanej ze względu na produkt lub grupę produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, lub
• każdy z członków tej grupy będący producentem prowadził produkcję produktów lub grupy produktów, ze względu, na które grupa została uznana, innych niż produkty lub grupy produktów wymienione w lit. a i b, oraz produkty lub grupy produktów w ramach działu specjalnego produkcji rolnej, przynajmniej w roku poprzedzającym rok uznania grupy,
• nie jestem członkiem innej uznanej grupy producentów rolnych utworzonej
dla tego samego produktu lub tej samej grupy produktów, ze względu, na które grupa
ubiega się o uznanie – otwórz pdf 11,
Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na działanie “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
1. zorganizowanym w formie spółdzielni – przyznaje się 3 punkty;
2. zrzeszającym producentów w następujących kategoriach:

1. produkty wysokiej, jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, w szczególności produkty rolnictwa ekologicznego, lub
2. świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
3. bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone, lub
4. owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone), lub
5. miód naturalny lub inne produkty pszczele, lub
6. rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego, lub
7. szyszki chmielowe – przyznaje się 3 punkty;

3. jeżeli w skład grupy wchodzi co najmniej 10 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy – przyznaje się 0,2 punktu
4. jeżeli co najmniej 50% produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy, w zakresie produktu, ze względu, na który grupa została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres, co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty;
5. jeżeli siedziba grupy znajduje się w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, według danych Głównego Urzędu Statystycznego pochodzących z powszechnego spisu rolnego przeprowadzonego, w 2010 r., publikowanych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego – otwórz pdf 20, w przedziale obszarowym 1-15 ha stanowi:

1. powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie –przyznaje się 3 punkty,
2. powyżej 50 do 75% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie –przyznaje się 2 punkty,
3. od 25 do 50% powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie –przyznaje się 1 punkt;

6. jeżeli w planie biznesowym są planowane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów przekrojowych Programu:

1. innowacyjności – przez wprowadzenie nowych zasad produkcji, procesu lub technologii, odmiennych od obecnie stosowanych, lub zmianę obecnie stosowanych technologii –przyznaje się 5 punktów lub
2. przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przez stosowanie maszyn, urządzeń, sprzętu lub technologii, ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, lub rozwiązań ograniczających zużycie zasobów, w szczególności wody lub energii – przyznaje się 5 punktów;

7. jeżeli grupa zatrudnia, co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo, jeżeli grupa zatrudnia na podstawie umowy o pracę, co najmniej jedną osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – przyznaje się 2 punkty.
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje grupom, które uzyskały największą liczbę punktów, przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli grupa uzyskała, co najmniej 3 punkty.
Forma i wysokość wsparcia finansowego
Pomoc będzie realizowana:
1. w formie rocznych płatności;
2. przez okres pierwszych pięciu lat, następujących po dacie, w której grupa została uznana;
3. będzie stanowiła procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy* ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy.
*wysokość pomocy w danym roku prowadzenia działalności przez beneficjenta ustala się na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu, na które grupa została uznana, oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu, na które beneficjent został uznany, wyprodukowanych przez jego członków i sprzedanych kupującym niebędącym:
– członkami beneficjenta,
– współmałżonkiem członka beneficjenta,
– podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z członkiem beneficjenta lub jego współmałżonkiem.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między członkiem beneficjenta lub jego małżonkiem, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu, co najmniej 25 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika.
Z pomocy grupa będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.
Wsparcie wynosi:
• w pierwszym roku – 10% przychodów netto,
• w drugim roku – 8% przychodów netto,
• w trzecim roku – 6% przychodów netto,
• w czwartym roku – 5% przychodów netto,
• w piątym roku – 4% przychodów netto.
Limit pomocy wynosi 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.
Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.
Ponadto, grupy producentów rolnych, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową, stała się ostateczna.
Wysokość wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa od wysokości udziału krajowych środków na współfinansowanie pomocy w ramach działania nr 9 (udział krajowych środków na współfinansowanie pomocy wynosi 36, 37%), określonej na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu, na które grupa producentów rolnych została uznana, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy w pierwszym roku działalności.
Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Procedura przyznania pomocy
Uzyskanie przez grupę producentów rolnych uznania w Agencji Rynku Rolnego:
1. w pierwszej kolejności grupa, jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców – otwórz pdf17;dotyczy to spółdzielni – otwórz pdf15, spółek kapitałowych – otwórz pdf14;
2. kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych na podstawie przepisów ustawy o grupach producentów rolnych (…)- otwórz pdf, do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Do wniosku o uznanie grupa powinna dołączyć plan biznesowy;
3. od daty uznania, grupa producentów rolnych jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego;
4. natomiast po uzyskaniu uznania w Agencji Rynku Rolnego, grupa może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, w terminie trwania naboru wniosków.

Ogłoszenie o naborze:

Prezes ARiMR, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali ARiMR i oddziałów regionalnych ARiMR, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.
Termin pierwszego naboru wniosków został ogłoszony na okres od dnia 30 września do dnia 28 listopada 2016 r.
Terminy kolejnych naborów – zgodnie z ogłoszeniami Prezesa ARiMR.
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę grupy.
Wniosek o przyznanie pomocy grupa składa tylko raz, w terminie do dnia zakończenia pierwszego terminu składania wniosków, następującego po dniu uznania grupy.
Przyznanie pomocy:
Prezes ARiMR, w terminie 90 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy ustala kolejność przysługiwania pomocy.
Prezes ARiMR, w terminie 7 dni po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o tej kolejności, wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych grup oraz liczby przyznanych punktów.
Dyrektor OR ARiMR wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 60 dni od dnia podania informacji o kolejności przysługiwania pomocy przez Prezesa ARiMR.
Wyprzedzające finansowanie (etap nieobowiązkowy):
Grupa producentów może złożyć wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie pomoc finansową, stała się ostateczna.
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wyprzedzające finansowanie, oddział regionalny ARiMR informuje grupę producentów o terminie zawarcia umowy. W umowie zostanie określony m.in. termin wypłaty przez ARiMR wyprzedzającego finansowania.
Kwota wyprzedzającego finansowania będzie przez ARiMR rozliczana w ramach składanych przez grupę wniosków o płatność (wypłata środków dla wniosków o płatność będzie pomniejszana o kwotę wypłaconego wyprzedzającego finansowania).
Wypłata pomocy:
Pomoc jest wypłacana w formie rocznych płatności i obejmuje okresy kolejnych 12 miesięcy prowadzenia działalności.
Wniosek o płatność składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na siedzibę beneficjenta, w terminie 60 dni od dnia zakończenia każdego kolejnego 12 miesięcznego okresu prowadzenia działalności przez grupę producentów.
Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR przyznaje płatność w drodze decyzji administracyjnej na wniosek o płatność.
Decyzja administracyjna o wypłacie pomocy jest wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność – otwórz pdf13 oraz instrukcjaotwórz pdf16.
Wypłata pomocy za dany okres następuje w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca płatność stała się ostateczna.
Jeżeli beneficjent nie złoży wniosku o płatność za dany okres prowadzenia działalności, nie może ubiegać się o płatność za ten sam okres w kolejnych latach.
Piąta (ostatnia) płatność jest możliwa do realizacji, wyłącznie po potwierdzeniu przez ARiMR osiągnięcia celów określonych w planie biznesowym, poprzez zrealizowanie wszystkich działań i inwestycji zatwierdzonych w tym planie w ujęciu rzeczowo-rodzajowym, a w przypadku nieosiągnięcia tych celów, odmawia się wypłaty pomocy za piąty rok prowadzenia działalności.
Podstawowe akty prawne regulujące realizację działania
1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 – otwórz;
2. ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 349 z późn. zm.) – otwórz;
3. ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1130) – otwórz;
4. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284) – otwórz;
5. ustawa z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw wraz z kolejnymi zmianami (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.) – otwórz;
6. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu, na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 577) – otwórz;
7. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 237) – otwórz;
8. rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (załącznik I “Definicja MŚP”) – otwórz.