Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nowe wymagania weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nowe wymagania weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej


Print Friendly, PDF & Email

Od nowego roku 2016 weszło w życie nowe rozporządzenie, które dotyczy nowych, częściowo złagodzonych wymagań weterynaryjnych przy produkcji niewielkich ilości nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Zmiany dotyczą:
– Rozszerzenia katalogu produktów np. o siarę, mrożone tusze drobiu, ślimaka lądowego, tusze zwierzyny łownej oraz sprzedaż jaj z gospodarstwa.
– Podwyższenie limitu wielkości produkcji dla części produktów (m.in. tusze gęsi z 50 do 500 sztuk tygodniowo).
– Wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości sprzedaży tygodniowych, pod warunkiem zachowania rocznych limitów, po uzyskaniu zgody przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
– Umożliwienie sprzedaży na terenie całego kraju podczas wystaw, festynów i targów organizowanych w celach promocyjnych tych produktów.
– Określenie minimalnych wymagań weterynaryjnych, które muszą być spełnione dla poszczególnych grup produktów przy ich produkcji i miejsc sprzedaży. Przy produkcji i sprzedaży wymagania dotyczą pomieszczeń, obiektów i urządzeń ruchomych, środków transportu oraz zasad ich czyszczenia i dezynfekcji.

Osoby produkujące i sprzedające przestrzegają zasad higieny, posiadają orzeczenie lekarskie o zdolności wykonywania tych prac, posiadają potocznie zwaną książeczkę sanepidowską.

Określona jest temperatura przechowywania i transportu dla poszczególnych grup produktów:

– tusz przy przechowywaniu 4 °C , podczas transportu 2 °C. i nie dłużej niż 2 godziny.

– mleka przy przechowywaniu 6 °C, podczas transportu 2 °C i nie dłużej niż 2 godziny.

Woda wykorzystywana w procesie produkcji i sprzedaży bezpośredniej spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania czystości wody raz w roku przy własnym ujęciu wody.
Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania i usuwania powstałych odpadów stałych i płynnych zgodnie z przepisami o odpadach.
Należy również, prowadzić i przechowywać dokumentację o ilości sprzedawanych w danym tygodniu produktów lub w miesiącu dla produktów pszczelich i jaj pozyskanych od ptaków bezgrzebieniowych, którą należy trzymać przez rok następujący po roku, w którym została sporządzona.

Każda osoba, która chce prowadzić sprzedaż bezpośrednią ma obowiązek zarejestrować taką sprzedaż. Przy sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego należy zgłosić rejestrację w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, po wcześniejszym zarejestrowaniu siedziby stada. Obowiązek dotyczy również rejestracji stada kur czy pasieki. Produkty pochodzenia roślinnego (zboża, zioła, owoce, warzywa, runo leśne, grzyby uprawne w postaci kiszonej i suszonej) rejestrujemy w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym.

Anna Barcicka

źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej Poz. 1703