Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nabór do działania 1.4 RPOWP – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nabór do działania 1.4 RPOWP


Print Friendly, PDF & Email

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego prowadzi nabór wniosków na działanie 1.4 od 24.01.2012 r. – 16.03.2012 r.

 

Działanie 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”

Program obejmuje wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw. Jego głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie województwa podlaskiego poprzez wspieranie ich projektów rozwojowych.

 

Kategorie pomocy

 1. wydatki inwestycyjne (środki trwałe)
 2. wartości niematerialne i prawne, a w szczególności związane z:
 3. – utworzeniem nowego przedsiębiorstwa;
  – rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa
  – dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów;
  – zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

 

Beneficjenci

Z działania 1.4 RPOWP mogą skorzystać przedsiębiorcy z sektora MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

Wyłączeniu podlegają mikroprzedsiębiorcy objęci pomocą PROW na lata 2007-2013 w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz osoby podlegających ubezpieczeniu KRUS. Natomiast małe i średnie przedsiębiorstwa  zgodnie z definicją w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004r.)

 

Wartość projektu 

Minimalna wartość projektu uprawniająca do ubiegania się o pomoc w przypadku mikroprzedsiębiorstwa wynosi 30 tysięcy złotych. Natomiast w przypadku małych i średnich firm wynosi 100 tysięcy złotych. Maksymalna kwota wsparcia to odpowiednio 500 tysięcy złotych dla mikroprzedsiębiorstw i 4 mln złotych dla małych i średnich firm.

Firmy spełniające warunki aplikowania do działania 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej w ramach III Osi priorytetowej RPOWP są wyłączone z tego działania.

Konkurs naboru wniosków ma charakter zamknięty.

 

Maksymalny poziom dofinansowania
70% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
60% – średnie przedsiębiorstwa,
50% – MSP działające w sektorze transportu,
50 % – MSP w przypadku pomocy de minimis  

 

Przykładowe rodzaje projektów

 1. Realizacja zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację.  
 2. Nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej. 
 3. Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know -how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej i technologicznej. 
 4. Tworzenie lub rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

Wnioski należy składać do instytucji zarządzającej RPOWP w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Departamencie Zarządzania RPO na ul. Poleskiej 89, 15-874 Białystok.

 

Bożena Pruszyńska

Specjalista ds dywersyfikacji działalności gospodarczej na wsi