Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Miód-sprzedaż bezpośrednia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Miód-sprzedaż bezpośrednia


Print Friendly, PDF & Email
 

 

Prowadzenie pasieki oraz sprzedaż produktów pszczelich podlega wielu przepisom prawnym. Posiadanie nawet jednej rodziny pszczelej wymaga zgłoszenia w formie pisemnej powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce lokalizacji pasieki. Wprowadzenie do rejestru ma za zadanie ułatwienie państwowym służbom weterynaryjnym zwalczanie chorób zakaźnych wśród pszczół. Przy rejestracji właściciel podaje miejsce stacjonowania pasieki, liczbę uli, wnosi odpowiednią opłatę skarbową i otrzymuje numer pasieki.

830_IMG_1325Odrębną sprawą jest sprzedaż miodu lub innych produktów pszczelich pozyskiwanych z własnej pasieki określanej mianem sprzedaży bezpośredniej. Taka sprzedaż podlega odrębnej rejestracji prowadzonej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz spełnienie wszystkich wymagań weterynaryjnych obowiązujących przy produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego (zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006r). Rejestracji należy dokonać, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

Przy rejestracji sprzedaży bezpośredniej pszczelarz musi przedstawić projekt technologiczny, w którym określa się:

  • rodzaj działalności,
  • wielkość produkcji oraz rodzaj sprzedawanych produktów,
  • opis pomieszczeń ze wskazaniem przeznaczenia,
  • sposób zaopatrzenia w wodę,
  • wykaz urządzeń i narzędzi,
  • opis stosowanych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji,
  • przedstawienie zabezpieczenia przed dostępem zwierząt (owadów, ptaków, gryzoni),
  • konfekcjonowanie produktów pszczelich .

Po zatwierdzeniu projektu technologicznego możemy złożyć wniosek o zarejestrowanie sprzedaży bezpośredniej. Przed wydaniem decyzji Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadza kontrolę miejsca zgłoszonego we wniosku i sprawdza czy są spełnione wszystkie wymogi weterynaryjne dla miejsc pozyskiwania i prowadzenia sprzedaży produktów pszczelich. Po pozytywnej kontroli wydawana jest decyzja o wpis do rejestru działalności nadzorowanej i nadawany jest numer pasieki prowadzącej działalność bezpośrednią. Ponadto należy się liczyć z kontrolami Inspekcji Weterynaryjnej, która może być co pół roku, co rok lub co dwa lata a to w zależności od oceny Inspekcji.

http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=2189

Zamieszczony wykaz zawiera wszystkie typy sprzedaży bezpośredniej, w zakładce nieprzetworzone produkty pszczele znajdujemy 3516 lokalizacje na terenie całego kraju (dane z końca lutego 2012).

Zarejestrowana sprzedaż pozwala pszczelarzowi na sprzedaż produktów na terenie województwa, na którym pozyskiwane są produkty pszczele jak również sąsiednich województw. Należy nadmienić, że jeśli pszczelarz ma zamiar sprzedawać swoje produkty na obszarze innego powiatu niż powiat na obszarze, którego jest zarejestrowana sprzedaż bezpośrednia to o tym fakcie ma obowiązek powiadomić Powiatowego Lekarza właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży w terminie 7 dni przed rozpoczęciem tej sprzedaży. Niezależnie czy powiaty są w ramach. tego samego województwa czy innego. Miejscem sprzedaży bezpośredniej może być pasieka, targowisko, zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego (jeżeli zostały opakowane w opakowania jednostkowe) czy Internet (klient kupuje bezpośrednio u nas, a że mieszka w innej części kraju nie ma znaczenia).

830_img_1200Pszczelarz zajmujący się sprzedażą bezpośrednią powinien posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością. Powinien też przestrzegać zasad higieny w procesie produkcji i sprzedaży. Używać czystej, w jasnym kolorze odzieży roboczej, nakrycia głowy zasłaniającego włosy oraz obuwia roboczego, myć ręce przed każdym przystąpieniem do pracy lub po ich zabrudzeniu. Należy zapewnić odpowiednie warunki do przechowywania i usuwania odpadów stałych i płynnych zgodnie z zasadami higieny oraz przepisami o odpadach.

Pakowanie produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powinno odbywać się zawsze w obecności kupującego z wyłączeniem produktów pszczelich które zostały opakowane w miejscu produkcji w opakowaniach jednostkowych. Na opakowaniach umieszcza się imię i nazwisko albo nazwę producenta oraz adres miejsca prowadzenia działalności. Dodatkowo te informacje umieszcza się w miejscu sprzedaży w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta końcowego.

Za prowadzenie sprzedaży bez zarejestrowania przewidziane są kary w wysokości od 200 do 5000zł (Rozporządzenie MRiRW z dnia 26 maja 2010 r.).

Dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli , nie stanowiących działów specjalnych (pasieki powyżej 80 rodzin) są zwolnione od podatku dochodowego.

Anna Barcicka
Specjalista sp. programów i projektów
PZDR Łomża