Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zasady prowadzenia zbiórek publicznych


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Zbiórka publiczna jest to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym, czyli ogólnodostępnym (np. ulicach, placach, parkach i cmentarzach) na cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne.

Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki. Zgłoszenia można dokonać przy użyciu formularza elektronicznego lub w postaci papierowej. Minister właściwy do spraw administracji publicznej zamieszcza na portalu zbiórek publicznych informację o zgłoszeniu zbiórki publicznej, po weryfikacji jej poprawności.

Terminy umieszczania informacji na portalu

  • w przypadku otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej – 3 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia albo
  • w przypadku otrzymania zgłoszenia w postaci papierowej – 7 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia.

Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej zamieszczona na portalu zbiórek publicznych zawiera następujące dane:
1) numer zbiórki publicznej;
2) dane organizatora zbiórki;
3) cel zbiórki publicznej;
4) sposób prowadzenia zbiórki publicznej;
5) miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;
6) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
7) przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.

Organizator zbiórki zapewnia osobom przeprowadzającym zbiórkę publiczną identyfikatory, które zawierają imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę oraz szczegółowe informacje o nazwie, celu i numerze zbiórki publicznej oraz jej organizatorze.
Z przeprowadzonej zbiórki publicznej organizator zbiórki sporządza i doręcza ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznych sprawozdanie, z podaniem wartości i rodzaju zebranych ofiar – w terminie 30 dni od zakończenia zbiórki publicznej, a także sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

 Justyna Baczewska
PZDR Łomża

Źródło: Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych