Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Lokalne Grupy Działania – szansą na rozwój przedsiębiorczości – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Lokalne Grupy Działania – szansą na rozwój przedsiębiorczości


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Lokalne Grupy Działania z województwa podlaskiego mają w tej perspektywie finansowej duże możliwości działania. Społeczności lokalne mogą korzystać z działań ujętych w dwóch Programach – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) w ramach czterech funduszy: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). Nowością jest fakt że każda Lokalna Grupa Działania musi 50 % środków z PROW przeznaczyć na przedsiębiorczość rozumianą jako tworzenie miejsc pracy. Środki skierowane będą do osób rozpoczynających lub rozwijających działalność gospodarczą. Osoby fizyczne, które chciałyby założyć po raz pierwszy działalność gospodarczą będą mogły otrzymać premię w wysokości do 100 tys. złotych (w zależności od zapisów konkretnej Strategii). Nie jest wymagany wkład własny (chociaż w niektórych Strategiach premiowany jest wkład własny) a pomoc ma formę dotacji. Miejsce pracy musi być utrzymane przez minimum 2 lata. Natomiast osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą, a chciałyby ją rozwijać, mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi w tym przypadku 70 % kosztów kwalifikowalnych. Warunkiem jest utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy kwota wnioskowana wynosić będzie 25 tys. zł przy wydatkowaniu min. 50 tys. – wtedy nie ma obowiązku utworzenia dodatkowego miejsca pracy. 

Wszystkie środki przekazane Lokalnym Grupom Działania wykorzystywane będą zgodnie z zapisami zawartymi w Lokalnych Strategiach Rozwoju, które konsultowane były ze społeczeństwem na każdym etapie ich pisania. Skierowane będą zgodnie z potrzebami mieszkańców m.in. do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, na rzecz aktywizacji mieszkańców, edukacji przedszkolnej dzieci i młodzieży, promocję produktów lokalnych itp. Będą też działania skierowane do jednostek samorządu terytorialnego (drogi lokalne, obiekty turystyczne, obiekty zabytkowe).

Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na obszarze województwa podlaskiego:
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Tygiel Doliny Bugu”,
– Lokalna Grupa Działania Puszcza Knyszyńska,
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”,
– Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”,
– Lokalna Grupa Działania „Biebrzański Dar Natury”,
– Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,
– Stowarzyszenie „Sąsiedzi”,
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski,
– Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kraina Mlekiem Płynąca”,
– Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański,
– Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania,
– Lokalna Grupa Działania „Kanał Augustowski”
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.

Wszyscy mieszkańcy obszarów wiejskich powinni zapoznać się ze Strategiami Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na ich terenie. Dzięki temu, iż środki będą pochodzić z czterech różnych źródeł, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

 

Marta Sofińska