Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nabór na operacje typu "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, prowadzony będzie od 13 marca do 11 kwietnia 2017 roku.

Warunki jakie należy spełnić

Z działania będą mogli skorzystać osoby, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje rolnik nie może mieć wielkości ekonomicznej większej niż 15 000 euro oraz musi znajdować się na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej w wyłączeniem miast powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub gminy miejskiej  wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców. Dodatkowo bardzo ważnym kryterium jest aby wnioskodawca składał wniosek o płatności bezpośrednie. W związku z faktem, że od 2016 roku nie ma obowiązku meldunkowego, kluczowy pozostaje adres gospodarstwa oraz adres siedziby firmy i lokalizacja inwestycji (dotyczy inwestycji trwale związanych z gruntem).

Osoby ubiegające się o premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Tak więc, aby wnioskodawca nie prowadził działalności przez ostatnie 2 lata.

Obowiązek ubezpieczenia w ZUS

Beneficjenci programu będą zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, od dnia zarejestrowania firmy do upływu pięciu lat od dnia otrzymania I raty płatności.

Na co dostaniemy pomoc

Pomoc będzie udzielana z tytułu podjęcia działalności pozarolniczej, w szczególności w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów nierolnych, przetwórstwa, rzemiosła, rękodzielnictwa, turystyki wiejskiej, usług opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także w zakresie działalności informatycznej, architektonicznej i inżynierskiej, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Szczegółowy wykaz działalności pozarolniczych w zakresie których może być przyznana pomoc znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. (poz. 1196).

Programy wykluczające

Pomocy nie przewiduje się osobie, która jest beneficjentem takich działań jak:

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – PROW 2007-2013;

• Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020;

•          Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020;

Punkty i lista rankingowa

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

 • wnioskodawca ma poniżej 40 lat – 3 pkt
 • jeśli operacja wpływa na realizację celów przekrojowych w zakresie innowacyjności – 2 pkt
 • jeśli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” – 2 pkt
 • jeśli bezrobocie w powiecie, gdzie będzie realizowana operacja będzie największe przyznaje się 2 pkt; jeśli bezrobocie będzie niższe przyznaje się proporcjonalnie mniej punktów
 • jeśli wnioskodawca planuje utworzyć co najmniej 2 miejsca pracy – 3 pkt
 • jeśli wnioskodawca planuje utworzyć 3 miejsca pracy – 4 pkt.

Beneficjenci poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014-2020 mogą również skorzystać z premii. Warunkiem jest aby nie byli wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej kryteria wyboru będą preferować operacje:

 • o charakterze innowacyjnym;
 • realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”;
 • realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie;
 • zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie (nie dotyczy samozatrudnienia);
 • realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznes planie;

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (http://www.arimr.gov.pl/)

Po pomoc i szczegóły zapraszamy do specjalistów w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i Centrali PODR w Szepietowie tel. 86 275 89 29.

Prawodawstwo:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Bożena Pruszyńska

 

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie