Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej utworzone zostało w dniu  22 sierpnia 1997 roku w Łomży. Stowarzyszenie to skupia osoby bezpośrednio związane lub zainteresowane problematyką upośledzeń umysłowych oraz rodziców osób umysłowo defektywnych. W ramach swojej działalności statutowej Stowarzyszenie zajmuje się m.in.:

-tworzeniem warunków umożliwiających osobom z naruszoną sprawnością umysłową osiąganie możliwie wysokiego poziomu funkcjonowania, jakości życia oraz integracji społecznej i środowiskowej,

-współorganizowaniem systematycznej opieki i rehabilitacji środowiskowej osób niepełnosprawnych intelektualnie,

-popieraniem i promocją różnych dziedzin aktywności osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku społecznym,

-realizowaniem zadań w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W Stowarzyszeniu została wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka w formie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie. Stwarza ona osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Za prawidłowy przebieg realizacji programu odpowiada 13-osobowy zespół pracowniczy kierowany przez Zbigniewa Biernackiego. Na zajęcia do placówki uczęszcza 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego. Uczestnicy warsztatów dowożeni są autobusem zakupionym w ramach programu „Pegaz 2003", w którym 80% środków zakupu pochodziło z dofinansowania funduszu PFRON, a pozostała część ze środków własnych Stowarzyszenia. Dzienna trasa wynosi ok. 300 kilometrów.

W placówce działają następujące pracownie terapeutyczne:

  • pracownia przystosowania do życia codziennego,
  • pracownia malarstwa i rękodzieła,
  • pracownia ceramiczna,
  • pracownia techniczna,
  • pracownia multimedialna i technik graficznych,
  • pracownia muzykoterapii i teatru,
  • pracownia przyrodnicza.

Prowadzone także są zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz wsparcie psychologiczne.

Stowarzyszenie organizuje wiele inicjatyw dla osób niepełnosprawnych. W styczniu 2012 r. odbył się doroczny bal karnawałowy dla członków i podopiecznych organizacji oraz pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej. W kwietniu natomiast osoby niepełnosprawne pod opieką terapeuty przygotowały inscenizację obyczajów wielkanocnych (m.in. stroiki i pisanki wielkanocne).

Należy podkreślić, że podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej angażują się i biorą udział w wielu konkursach. Przykładem może być uczestnictwo w X Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój Pamiętnik – pod hasłem Pierwsze Zauroczenie”. Spośród 317 prac z województwa podlaskiego, Wilna i Grodna profesjonalne jury przyznało nagrodę w kategorii specjalnej Agnieszce Miller z Łomży oraz wyróżnienie dla Krzysztofa Cichowicza z Piątnicy.

 

                                                                                              Justyna Baczewska

                                                                                              Anna Barcicka

                                                                                              PZDR Łomża

963_IMG_3561

963_Obraz11

963_Obraz111r520025

963_Obraz111r520050

963_p1000172

 

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie