Zbiórka publiczna jest to zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym, czyli ogólnodostępnym (np. ulicach, placach, parkach i cmentarzach) na cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne.

Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej zgłoszeniu przez organizatora zbiórki. Zgłoszenia można dokonać przy użyciu formularza elektronicznego lub w postaci papierowej. Minister właściwy do spraw administracji publicznej zamieszcza na portalu zbiórek publicznych informację o zgłoszeniu zbiórki publicznej, po weryfikacji jej poprawności.

Terminy umieszczania informacji na portalu

  • w przypadku otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej - 3 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia albo
  • w przypadku otrzymania zgłoszenia w postaci papierowej - 7 dni robocze od dnia otrzymania zgłoszenia.

Informacja o zgłoszeniu zbiórki publicznej zamieszczona na portalu zbiórek publicznych zawiera następujące dane:
1) numer zbiórki publicznej;
2) dane organizatora zbiórki;
3) cel zbiórki publicznej;
4) sposób prowadzenia zbiórki publicznej;
5) miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;
6) termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
7) przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki publicznej, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.

Organizator zbiórki zapewnia osobom przeprowadzającym zbiórkę publiczną identyfikatory, które zawierają imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę oraz szczegółowe informacje o nazwie, celu i numerze zbiórki publicznej oraz jej organizatorze.
Z przeprowadzonej zbiórki publicznej organizator zbiórki sporządza i doręcza ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznych sprawozdanie, z podaniem wartości i rodzaju zebranych ofiar – w terminie 30 dni od zakończenia zbiórki publicznej, a także sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar.

 Justyna Baczewska
PZDR Łomża


Źródło: Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

Dzisiaj jest 19.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie