projekt_1

Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości  w regionie.
Działanie 1.2. Region atrakcyjny inwestycjom
Poddziałanie 1.2.2. promocja gospodarcza regionu

Okres realizacji : 29.08.2008 r. – 23.12.2011 r.
Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie