Rolnicy i leśnicy z woj. podlaskiego mieli możliwość zdobycia uprawnień do dokonywania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin podczas szkoleń realizowanych od października 2014 do maja 2015 r. przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Podlaską Izbę Rolniczą.
Środki ochrony roślin to w większości trucizny, stosując je musimy pamiętać o zasadach  bezpieczeństwa aby nie stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt i środowiska. Zgodnie z przepisami (Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. ośrodkach ochrony roślin, Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby dokonujące zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin powinny mieć ukończone stosowne szkolenie.
W województwie podlaskim zostało przeprowadzone 14 szkoleń podstawowych (2 - dniowych) dla osób, które nie posiadały uprawnień do stosowania środków ochrony roślin oraz 181 szkoleń uzupełniających (1 - dniowych) dla osób posiadających uprawnienia w celu ich przedłużenia. Szkolenia przeprowadzono w każdym powiecie woj. podlaskiego. W ramach przeprowadzonych szkoleń wydano 4679 „Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin” uprawniających do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza ciągnikowego oraz nabywania środków o działaniu toksycznym i bardzo toksycznym. Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat od dnia uzyskania kwalifikacji, po ich upływie należy ponownie ukończyć szkolenie uzupełniające.
Najpierw teoria
Zdobycie uprawnień nie było łatwe. Pierwszym etapem było przyswojenie wiedzy teoretycznej. Uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi przepisów prawnych, obowiązków z nich wynikających m.in. o obowiązku dokumentowania zabiegów środkami ochrony roślin i przechowywania dokumentacji w okresie przynajmniej 3 lat od dnia wykonywania zabiegu. Środki ochrony roślin omówiono ze względu na ich charakterystykę i stosowanie podkreślając, iż należy stosować je zgodnie z etykietą stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami i w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożeń. Przypominano o obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin, obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku, polegających na  wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, szczególnie metod mechanicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne. Omówiono również zasady negatywnego wpływu środków ochrony roślin i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy ich stosowaniu.
Potem praktyka
Technika wykonywania zabiegów przedstawiona została na zajęciach praktycznych z wykorzystaniem modelowego zestawu środków ochrony indywidualnej, opryskiwacza ciągnikowego polowego wraz z ciągnikiem oraz przyrządów do regulacji sprzętu w tym m.in. cylindrów miarowych. 
Czas na egzamin
 Kolejny etap do zdobycia uprawnień, to egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewódzkiego inspektora. Był to test pisemny. Jego pozytywny wynik skutkował zdobycie uprawnień.
Osoby odbywające szkolenie otrzymały materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu. Koszt uczestnictwa w szkoleniach sfinansowano z budżetu projektu „Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin w województwie podlaskim” realizowanego w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

                                                                                             

 DSC02383

DSC02390

 P1030965

 

a

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

                                                        Grażyna Gosk

                                                                            st. specjalista ds. projektów

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest 22.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie