Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Programy środowiskowe 2015 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Programy środowiskowe 2015


Print Friendly, PDF & Email

W roku 2015 wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) można złożyć od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2015 r., Za wnioski złożone po terminie stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2015 r.

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, można składać do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 10 lipca 2015 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 1 lipca 2015 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

W roku 2015 rozpoczyna się nowy okres programowania na lata 2014-2020. Podstawą do wdrażania działań środowiskowych jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349), na podstawie której wdrożono przepisy szczegółowe dotyczące tych działań:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/415
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/370

Kontynuowany jest też nabór wniosków na realizację działania Program rolnośrodowiskowy objęty PROW 2007-2013.

  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r., poz. 350) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/350

Do Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne może przystąpić rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów, którzy posiadają powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha, a w przypadku pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone minimum 3 ha.

Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację działania „Program rolnośrodowiskowy” w roku 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 mogą przejść w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Przystępując do programu należy posiadać Planu działalności rolnośrodowiskowej sporządzony przez uprawnionego doradcą rolnośrodowiskowego, a w przypadku pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (bez wariantu4.7) i 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 ekspertyzę przyrodniczą przyrodniczej. Dokumentację na wariant 4.7 sporządza doradca rolnośrodowiskowy.

Ostateczny termin przygotowania Planu działalności rolnośrodowiskowej/ ekologicznej i ekspertyzy przyrodniczej upływa 10 lipca 2015 roku.

Ze względu na to, iż Program jest działaniem wieloletnim i modyfikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie realizacji konieczna jest współpraca rolnika z certyfikowanym doradcą rolnośrodowiskowym. Wszystkie zmiany w zakresie realizowanego programu należy nanosić do Planu działalności rolnośrodowiskowej również do 10 lipca

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi doradcze z zakresu programów rolnośrodowiskowych od 2004 roku tj. od początku ich realizacji na terenie naszego kraju.

Do dyspozycji rolników są doradcy rolnośrodowiskowi w centrali PODR w Szepietowie i wszystkich biurach powiatowych (PZDR).

Świadcząc nasze usługi stawiamy na fachowość, rzetelność i dyskrecję.

Zakres usług doradczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie związanych z programem rolnośrodowiskowym obejmuje:

• doradztwo indywidualne i grupowe (seminaria i warsztaty) na temat aktualnych przepisów prawnych
• analizę gospodarstwa pod kątem doboru pakietów i wariantów odpowiednich do realizacji w gospodarstwie
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej:

      – planu działalności rolnośrodowiskowej,

      – wniosku o płatności rolnośrodowiskowe,

     –  planu nawozowego, o ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i botanicznej),

      – prowadzenie rejestrów działań rolnośrodowiskowych,

      – przygotowanie dokumentacji z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zapraszamy zainteresowanych rolników nowymi działaniami PROW 2014- 2020 i dotychczasowych beneficjentów programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2020 do naszych biur lub telefonicznego kontaktu z doradcami rolnośrodowiskowymi.

 

Lista doradców rolnośrodowiskowych 
Lista ekspertów przyrodniczych PODR w Szepietowie

W roku 2015 wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) można złożyć od dnia 15 marca do dnia 15 czerwca br. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 lipca 2015 r., Za wnioski złożone po terminie stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 czerwca 2015 r.,

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, można składać do dnia 30 czerwca 2015 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa w dniu 10 lipca 2015 r., z tym, że złożenie zmiany do wniosku po dniu 1 lipca 2015 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

W roku 2015 rozpoczyna się nowy okres programowania na lata 2014-2020. Podstawą do wdrażania działań środowiskowych jest ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349), na podstawie której  wdrożono przepisy szczegółowe dotyczące tych działań:

§   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/415

§   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 370). http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/370

Kontynuowany jest też nabór wniosków na realizację działania Program rolnośrodowiskowy objęty PROW 2007-2013.

§   Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz.U. z 2015 r., poz. 350) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/350

Do Programu rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania Rolnictwo ekologiczne może przystąpić rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów, którzy posiadają powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha, a w przypadku pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone minimum 3 ha.

Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację działania „Program rolnośrodowiskowy” w roku 2014 r. w ramach PROW 2007-2013 mogą przejść w 2015 r. na zasady i warunki określone dla analogicznych pakietów w Działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Przystępując do programu należy posiadać Planu działalności rolnośrodowiskowej sporządzony przez uprawnionego doradcą rolnośrodowiskowego, a w przypadku pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (bez wariantu4.7) i 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 ekspertyzę przyrodniczą przyrodniczej. Dokumentację na wariant 4.7 sporządza doradca rolnośrodowiskowy.

Ostateczny termin przygotowania Planu działalności rolnośrodowiskowej/ ekologicznej i ekspertyzy przyrodniczej  upływa  10 lipca 2015 roku.

Ze względu na to, iż Program jest działaniem wieloletnim i modyfikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie realizacji konieczna jest współpraca rolnika z certyfikowanym doradcą rolnośrodowiskowym. Wszystkie zmiany w zakresie realizowanego programu należy nanosić do Planu działalności rolnośrodowiskowej również do 10 lipca

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi doradcze z zakresu programów rolnośrodowiskowych od 2004 roku tj. od początku ich realizacji na terenie naszego kraju.

Do dyspozycji rolników są doradcy rolnośrodowiskowi w centrali PODR w Szepietowie i wszystkich biurach powiatowych (PZDR).

Świadcząc nasze usługi stawiamy na fachowość, rzetelność i dyskrecję.

Zakres usług doradczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie związanych z programem rolnośrodowiskowym obejmuje:

• doradztwo indywidualne i grupowe (seminaria i warsztaty) na temat aktualnych przepisów prawnych
• analizę gospodarstwa pod kątem doboru pakietów i wariantów odpowiednich do realizacji w gospodarstwie
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej:
planu działalności rolnośrodowiskowej,
wniosku o płatności rolnośrodowiskowe,
planu nawozowego, o ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i botanicznej),
prowadzenie rejestrów działań rolnośrodowiskowych,
przygotowanie dokumentacji z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zapraszamy zainteresowanych rolników nowymi działaniami PROW 2014- 2020 i dotychczasowych beneficjentów programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2020 do naszych biur lub telefonicznego kontaktu z doradcami rolnośrodowiskowymi.