Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Program rolnośrodowiskowy w 2014 roku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Program rolnośrodowiskowy w 2014 roku


Print Friendly, PDF & Email

W 2014 roku kontynuowane będzie wsparcie działań środowiskowych w ramach programu rolnośrodowiaskowego objętego PROW 2007-2013.

Nabór wniosków prowadzony jest od 15 marca do 15 maja 2014 roku (z potrąceniami 1% za dzień roboczy do 9 czerwca 2014).

Przyjmowane będą wnioski tzw. kontynuacyjne na dotychczasowych zasadach oraz zostanie przeprowadzony nabór nowych wniosków na zasadach zmienionych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Do programu na nowych zasadach mogą przystąpić rolnicy, którzy zakończyli zobowiązanie w ramach PROW 2007-2014 oraz Ci, którzy dotychczas nie uczestniczyli jeszcze w programie.

Warunkiem przystąpienia do programu jest przygotowanie Planu działalności rolnośrodowiskowej przez uprawnionego doradcą rolnośrodowiskowego, a w przypadku pakietów 4 i 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach i poza obszarami Natura 2000 ekspertyzy przyrodniczej.

Plan działalności rolnośrodowiskowej i ekspertyzę przyrodniczą w roku 2014 należy przygotować w terminie do 9 czerwca.

Ze względu na to, iż Program rolnośrodowiskowy jest działaniem wieloletnim i modyfikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie realizacji konieczna jest współpraca rolnika z certyfikowanym doradcą rolnośrodowiskowym. Wszystkie zmiany w zakresie realizowanego programu należy nanosić do Planu działalności rolnośrodowiskowej również do 9 czerwca.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi doradcze z zakresu programów rolnośrodowiskowych od 2004 roku tj. od początku ich realizacji na terenie naszego kraju.

Do dyspozycji rolników są doradcy rolnośrodowiskowi w centrali PODR w Szepietowie i wszystkich biurach powiatowych (PZDR).

Świadcząc nasze usługi stawiamy na fachowość, rzetelność i dyskrecję.

Zakres usług doradczych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie związanych z programem rolnośrodowiskowym obejmuje:

 • doradztwo indywidualne i grupowe (seminaria i warsztaty) na temat aktualnych przepisów prawnych
 • analizę gospodarstwa pod kątem doboru pakietów i wariantów odpowiednich do realizacji w gospodarstwie
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej:
  • planu działalności rolnośrodowiskowej,
  • wniosku o płatności rolnośrodowiskowe,
  • planu nawozowego,
  • ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i botanicznej),
  • prowadzenie rejestrów działań rolnośrodowiskowych,
  • przygotowanie dokumentacji z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Usługa opracowania Planu działalności rolnośrodowiskowej może być objęta wsparciem finansowym, o ile rolnik wcześniej skorzysta z działania “Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”.

Zapraszamy zainteresowanych rolników i beneficjentów programu rolnośrodowiskowego do naszych biur lub telefonicznego kontaktu z doradcami rolnośrodowiskowymi.

Lista doradców rolnośrodowiskowych

Lista ekspertów przyrodniczych PODR w Szepietowie

Szczegółowe informacje w zakładce Programy rolnośrodowiskowe

Nadzór merytoryczny nad realizacją usług związanych z działaniem „Program rolnośrodowiskowy” sprawuje Sekcja Ekologii i Ochrony Środowiska PODR w Szepietowie.

Nr tel.: 86 275 89 19, 500 296 234
E-mail: mwroblewska@odr-szepietowo.pl