Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Obowiązujące regulacje prawne wybranych zagadnień z zakresu pszczelarstwa – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Obowiązujące regulacje prawne wybranych zagadnień z zakresu pszczelarstwa


Print Friendly, PDF & Email

Podstawowym aktem prawnych określającym ramy działalności pszczelarskiej w Polsce jest Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 33 poz. 287 z późń. zm.) i wydane do niej akty wykonawcze. Na podstawie przepisów tej ustawy obowiązkowi zgłaszania i zwalczania z urzędu podlega choroba pszczół nazywana zgnilcem amerykańskim, zaś obowiązkowi rejestracji – zgnilec europejski, warroza i choroba roztoczowa pszczół.
Ustawa nakłada również obowiązek zgłoszenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii faktu założenia pasieki (co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności) jak również zaprzestania hodowli pszczół (w terminie 7 dni).
Leczenie chorych rodzin pszczelich, musi być prowadzone pod nadzorem lekarza weterynarii. Pszczelarz  jest zobowiązany do prowadzenia książki leczenia pszczół.
Jedynymi leczniczymi preparatami weterynaryjnymi przeznaczonymi do leczenia pszczół, dopuszczonymi do obrotu i zarejestrowanymi na terenie kraju są:
• Apiwarol AS – producent Biowet Puławy preparat do odymiania w formie tabletek do spalania, zwalcza warroę w rodzinach pszczelich.
• Apifos 500 – producent Biowet Puławy, preparat kontaktowy w formie pasków przeznaczony do zwalczania warrozy w rodzinach pszczelich.
• Bavarol – producent Bayer, preparat kontaktowy w formie pasków przeznaczony do zwalczania warrozy w rodzinach pszczelich.

Pszczelarze wprowadzający na rynek produkty spożywcze wyprodukowane we własnej pasiece, podlegają nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie jakości zdrowotnej produktów i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Nadzór jest realizowany w obrębie 4 grup czynników mających wpływ na jakość miodu:
1. Warunki produkcji, pozyskiwania, przetwarzania, składowania, transportu, sprzedaży bezpośredniej.
2. Środki żywienia zwierząt i warunki ich stosowania.
3. Produkty lecznicze i sposób ich stosowania przy zwalczaniu chorób pszczół.
4. Warunki panujące w środowisku zewnętrznym (pasieka) i wewnętrznym (gniazdo) bytowania rodzin pszczelich.
Pszczelarze produkujący matki pszczele, powinni zapoznać się również z zapisami Ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dn. 29 czerwca 2007 (Dz.U. 2007 Nr 133, poz. 921 z późn. zm.). Ustawa ta precyzuje warunki jakie powinny być spełnione przy sztucznej unasiennianiu matek pszczelich oraz prowadzeniu trutowisk.
Właściciele pasiek, w których są utrzymywane matki pochodzące z linii hodowlanych objętych Programem ochrony zasobów genetycznych, mogą być zainteresowani treścią Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. 2010 Nr 91 poz. 595 z późń. zm.). Rozporządzenie określa m.in. stawki dotacji podmiotowych dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta ras chronionych (również pszczoły) oraz szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji.

Przemysław Miarka