Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Nabór projektów w ramach mechanizmu “Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Nabór projektów w ramach mechanizmu “Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2017/2018


Print Friendly, PDF & Email

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza do składania projektów w ramach mechanizmu “Wsparcie rynku produktów pszczelich” na działania realizowane w sezonie 2017/2018. Projekty można złożyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w terminie od 16 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. W przypadku, gdy projekt zostanie wysłany za pośrednictwem poczty, o terminie złożenia projektu decyduje data nadania dokumentów w placówce pocztowej.

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach tego mechanizmu skierowany jest do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami wsparcia są producenci produktów pszczelich posiadający rodziny pszczele oraz posiadają numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii. Odbiorcami końcowym mogą być beneficjenci pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej.

O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się podmioty uprawnione, którymi są:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producentów rolnych (w zakresie działalności pszczelarskiej),
 • organizacje producentów.

W sezonie 2017/2018 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań w wysokości określonej w umowie:

 • przeprowadzenie szkoleń, konferencji – do 100% poniesionych kosztów netto
 • zakup sprzętu pszczelarskiego – do 60% poniesionych kosztów netto. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi, który posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.
 • zakup leków do zwalczania warrozy – do 90% poniesionych kosztów netto
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej – do 60% poniesionych kosztów netto. Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowych urządzeń do
 • prowadzenia gospodarki wędrownej, tj.:

       – dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 30 rodzin pszczelich: przyczep (lawet) do przewozu uli, wag pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,

        – dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 rodzin pszczelich: ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli;

 • zakup pszczół – do 70% poniesionych kosztów netto. Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich z pasiek pochodzących z linii hodowlanych pszczół, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz pakietów, odkładów z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych pszczół, dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii. Cena jednostkowa netto pakietu/odkładu oraz matki reprodukcyjnej przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł/sztukę.
 • przeprowadzenie analiz fizyko – chemicznych miodu – do 80% poniesionych kosztów netto.

Refundacji podlegać będą koszty wynikające z faktur/rachunków których płatność została dokonana przez podmiot uprawniony lub w przypadku zakupu sprzętu pszczelarskiego i urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, przez końcowych odbiorców pomocy określonych w umowie realizacji projektu. Działania w ramach różnych środków wsparcia nie mogą być łączone w jednym projekcie. Każdy projekt powinien być złożony na oddzielnym formularzu. Wraz z projektem należy złożyć inne wymagane dokumenty w zależności od planowanego rodzaju działania.

Szczegółowe wymagania dla projektów oraz formularze określone zostały w warunkach udziału w mechanizmie “Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2017/2018 i 2018/2019 w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 112 prezesa ARIMR z dnia 31 sierpnia 2017 roku, a także na stronie ARIMR www.arimr.gov.pl oraz KOWR www.kowr.gov.pl.

Grażyna Janicka

PZDR Augustów

Źródło:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl