Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Handel końmi w krajach wspólnoty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Handel końmi w krajach wspólnoty


Print Friendly, PDF & Email

Handel, w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, oznacza “swobodny obrót pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej zwierzętami, materiałem biologicznym i jajami wylęgowymi, pochodzącymi z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zwierzętami, materiałem biologicznym i jajami wylęgowymi, pochodzącymi z państw nie będących członkami Unii Europejskiej, które znajdują się w obrocie w krajach członkowskich Unii Europejskiej”.

Konie będące przedmiotem handlu muszą być zaopatrzone w dokumentację identyfikacyjną (paszport), hodowlaną (nie jest wymagana dla koni rzeźnych i użytkowych) oraz weterynaryjną (świadectwo zdrowia).

Dokumentem identyfikacyjnym konia jest paszport. Obowiązek jego posiadania dla krajowych koni reguluje ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. nr 52/2003, poz. 450). Paszport konia jest wystawiany przez organizację lub związek kraju pochodzenia zwierzęcia, który prowadzi księgę stadną lub rejestr danej rasy. Dla zwierząt urodzonych na terenie Polski są to: Polski Związek Hodowców Koni dla ras małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do rejestru kuców i koni małych oraz koni bez pochodzenia, Polski Klub Wyścigów Konnych dla koni czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej, Polskie Towarzystwo Kuce Szetlandzkie dla kuców szetlandzkich, Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków dla rasy kłusaczej. Dla zwierząt przywożonych z innych krajów UE paszporty wystawiają organizacje prowadzące księgi poszczególnych ras. Dokument ten musi zawierać opis graficzny i słowny zwierzęcia. Inne sposoby identyfikacji koni (chipy, palenia) są jedynie metodami pomocniczymi i nie stanowią podstawy identyfikacji konia.
W przypadku kupna lub sprzedaży konia sprzedający ma obowiązek wyrejestrowania konia z macierzystej organizacji aby następnie można było zwierzę zarejestrować w Polsce, jednocześnie nowy posiadacz jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany w tym związku hodowlanym, na terenie którego będzie stacjonował koń. Fakt nabycia konia w innym kraju, do podmiotu prowadzącego polską księgę, należy zgłosić w terminie 30 dni od dnia przywozu zwierzęcia na teren Polski lub w przypadku konia przywiezionego spoza granic UE w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej.

Drugim dokumentem, wymaganym przy handlu końmi, jest zaświadczenia hodowlane. Informacje zamieszczone w zaświadczeniach są podstawą do dokonania wpisu lub rejestracji w księdze stadnej. Na dzień dzisiejszy rolę zaświadczenia hodowlanego spełnia paszport konia. Jednak tu pojawia się niejasność, bowiem paszport posiadają również konie rzeźne i użytkowe. Zwierzętami hodowlanymi są wyłącznie konie spełniające wszystkie warunki wpisu do księgi danej rasy, dlatego też konie ras dla których nie prowadzi się w Polsce ksiąg stadnych oraz które nie uczestniczą w doskonaleniu ras mogą być uważane jedynie za zwierzęta użytkowe. Konie takie można do Polski przywozić i użytkować, ale zarówno one jak ich potomstwo nie będą wpisane do polskich ksiąg.
W przypadku zakupu ogiera na terenie UE należy sprawdzić czy spełnia on wymagania stawiane reproduktorom przez polskie księgi oraz czy po sprowadzeniu konia do Polski będzie go można użyć w rozrodzie. Sprowadzając do Polski młodego ogiera, jego nabywca musi się liczyć z koniecznością poddania go ocenie w naszym kraju. W przypadku zakupu ogiera starszego, wycenionego w kraju jego pochodzenia, należy upewnić się w podmiocie prowadzącym odpowiednia polską księgę czy wyniki przez niego uzyskane są wystarczające aby był on uznany w Polsce za reproduktora. W tym celu należy przedstawić dokumenty potwierdzające wpisanie ogiera do odpowiedniej księgi stadnej kraju pochodzenia oraz wyniki i kryteria przeprowadzonej oceny wartości użytkowej konia.
Chcąc przywieźć konia spoza UE, należy zwrócić się do podmiotu prowadzącego w Polsce księgę danej rasy o wydanie potwierdzenia, że zwierzę kwalifikuje się do wpisania do polskiej księgi. W przypadku zakupu źrebnej klaczy dodatkowo należy poświadczyć jej źrebność. Wzór zaświadczenia, jest określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 roku w sprawie zaświadczeń hodowlanych dla przywożonych z terytorium państw nie będących członkami Unii Europejskiej zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dz.U. nr 122, poz. 1278).

Trzeci niezbędny dokument to świadectwo zdrowia. Zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi konie mogą być przedmiotem handlu jeżeli są zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii państwa wysyłającego. Dokument wystawiany jest w dniu załadunku zwierząt lub, w przypadku koni zarejestrowanych, w ostatnim dniu roboczym przed załadunkiem. Wzory świadectw i druki formularzy znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem www.wetgiw.gov.pl. W przypadku koni hodowlanych posiadających paszport wystarcza informacja o stanie zdrowia konia, potwierdzona przez urzędowego lekarza weterynarii, tzw. poświadczenie zdrowotności. Dla zwierząt nie posiadających paszportów oraz dla wszystkich koni przywożonych z krajów trzecich tj. spoza UE wymagane jest już świadectwo zdrowia.

Wawrzyniec Wichrowski