Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ubój zwierząt w gospodarstwie na użytek własny, a prawodawstwo – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ubój zwierząt w gospodarstwie na użytek własny, a prawodawstwo


Print Friendly, PDF & Email

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny budzi wiele pytań i wątpliwości. Reguluje ono kwestie dotyczące wymagań zdrowia zwierząt, z których pozyskuje się mięso, warunków, jakie powinny być spełnione przy uboju na terenie gospodarstwa, jakim badaniom powinno być poddane mięso, w tym mięso pozyskane w wyniku odstrzału zwierząt łownych oraz podano sposób znakowania mięsa.

Zgłoszenie informacji do powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju (wyjątek stanowi drób lub zajęczaki) nie jest poddawane dyskusji. Informacja przekazana do PLW powinna zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo, w którym będzie dokonany ubój (jeżeli jest ono inne niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane,
  • gatunek i liczbę poddawanych ubojowi,
  • numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
  • miejsce i termin uboju,
  • imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
  • inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego.

Taka informacja może zawierać zgłoszenie mięsa do badania poubojowego. Gdy ubojowi poddawane są cielęta do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz, wyżej wymienione informacje przekazywane są w formie pisemnego powiadomienia, które dodatkowo zawiera oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka. Spośród wszystkich tych informacji należałoby wyjaśnić jakie uprawnienia powinna mieć osoba dokonująca uboju. Odpowiedź znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Unieruchamianie, ogłuszanie, wykrwawianie lub uśmiercanie zwierząt bez wykrwawiania przeprowadzają osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym. Kwalifikacje o szkoleniu teoretycznym i praktycznym należy potwierdzić odpowiednią dokumentacją.

Mięso pochodzące z uboju zwierząt przeznaczone na użytek własny nie może być sprzedawane. Wszelkie działania związane z kwestią formalną mają wpływać na wzrost bezpieczeństwa żywnościowego oraz pomóc w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. Nr 207, poz. 1370)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz.U. Nr 205 poz. 2102 z pózn. zm.)

Oliwia Pawłowska