Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ubój zwierząt w gospodarstwie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ubój zwierząt w gospodarstwie


Print Friendly, PDF & Email

Ubój zwierząt w gospodarstwie jest dopuszczalny po spełnieniu określonych wymogów przez rolników wynikających z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 21.10.2010 r. w sprawie wymagań wetery­naryjnych przy produ­kcji mięsa na użytek własny.

Zgodnie z rozporządzeniem na potrzeby własne można ubić drób, zajęczaki oraz świnie, cielęta do 6 miesiąca życia oraz owce i kozy. Zamiar przeprowadzenia uboju w gospodarstwie należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem (nie dotyczy drobiu i zajęczaków). Ubój świń można zgłosić telefonicznie, natomiast ubój owiec, kóz i cieląt należy zgłosić pisemnie. Ubojowi można poddać tylko zwierzęta zdrowe, które nie podlegają ograni­czeniom wynika­jącym ze zwalczania chorób zakaźnych oraz po upływie okresów karencji w przypadku zastosowania środków lecz­niczych u tych zwierząt. Ubój może wykonywać osoba, która ma w tym zakresie uprawnienia.

W przypadku uboju świń na terenach objętych ograniczeniami wynikającymi z choroby afrykańskiego pomoru świń jest dopuszczalne w gospodarstwach pod warunkiem, że zwierzę te były utrzymywane minimum przez 30 dni w tym gospodarstwie. Pozyskane mięso zostanie poddane badaniu poubojowemu, na koszt posiadacza mięsa. W przypadku uboju świń i nutrii obowiązuje nakaz zbadania mięsa w kierunku włośni. Natomiast przy uboju owiec, kóz i cieląt do 6 miesiąca życia obowiązuje nakaz zagospodarowania ubocznych produktów (odpadów) szczególnego ryzyka (SRM) poprzez przekazanie ich do upraw­nionych zakładów utyli­zacyj­nych za pokwitowaniem odbioru. Rolnik taką czynność wykonuje na koszt własny.

Fakt dokonania uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne rolnik ma również obowiązek zgłosić w ARiMR w ciągu 30 dni po dokonaniu uboju w przy­padku świń i w ciągu 7 dni w przypadku owiec, kóz i cieląt do 6 miesiąca życia.

Grażyna Janicka