Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Transport zwierząt gospodarskich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Warunki, w jakich transportowane są zwierzęta-czy to w ramach dotarcia do miejsca organizowanych wystaw/pokazów czy też w związku ze zmianą pobytu wynikającą ze sprzedaży do nowego właściciela wywołuje wśród hodowców, służb weterynaryjnych i organizacji zajmujących się ochroną zwierząt wiele dyskusji. Jakie warunki należy zapewnić zwierzętom w trakcie transportu? Przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie podstawowych zasad prawidłowego postępowania.
Warunki transportu zwierząt są uregulowane w następujący sposób:
Transport zwierząt odbywa się środkami do tego celu przystosowanymi i jest prowadzony w odpowiednich warunkach, a w szczególności:
1. Zwierzęta muszą być prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą im krępować leżenia i wstawania w czasie transportu;
2. Podłogi pojazdów używanych do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię, zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;
3. środki transportu zwierząt powinny spełniać warunki utrzymania odpowiedniej temperatury, wentylacji, przestrzeni oraz naturalnej pozycji;
4. w trakcie dłuższego transportu zwierzęta muszą mieć zapewnioną odpowiednio często wodę i karmę oraz odpoczynek;
5. zwierzętom chorym lub rannym zapewnia się niezwłocznie pomoc weterynaryjną;
6. zwierzęta wwożone do kraju oraz wywożone za granicę muszą być wiezione najkrótszą drogą i bez zbędnych postojów, a ich odprawa graniczna odbywa się poza kolejnością.

Zmienia się struktura grup zwierząt, a zwierzęta są narażone na znaczny stres fizyczny i emocjonalny z powodu nietypowych warunków otoczenia (percepcja wzrokowa, hałas, zapachy, zmiany temperatury, wilgotności i inne składniki mikroklimatu, zmiany właściwości podłogi, ruchy pojazdu, zmiany środka ciężkości, wibracje, zmiany zasilania i zaopatrzenia w wodę oraz inne nietypowe okoliczności). Prowadzi to do zmian zachowania i wskaźników fizjologicznych, w tym zmian biochemicznych i fizjologicznych, które można zaobserwować i które również wpływają na produkty zwierzęce.
Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawnych musi być sprawdzane i egzekwowane . Należy zagwarantować systematyczny nadzór ochrony zwierząt przez służby weterynaryjne. Lekarze weterynarii i przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną zwierząt podkreślają konieczność przestrzegania zasad prawnych dotyczących transportu zwierząt. Przepisy Unii Europejskiej określają wyższy standard środków transportu do transportu zwierząt powyżej 8 godzin. Poprawa warunków dla zwierząt w transporcie została zapoczątkowana przepisami UE w 1990 r. Parametry, które wpłynęły na dobrostan zwierząt oraz jakość produktów bydła i świń, obejmowały wyposażenie do załadunku i rozładunku, typ i wyposażenie pojazdu, gęstość przewożonych zwierząt, czas transportu i sposób prowadzenia pojazdu. Transport zawsze powoduje stres u bydła i świń, ponieważ występuje wiele stresorów. Wpływ transportu na duże odległości (od 10 do 15 godzin) powoduje u bydła zmianę wskaźników biochemicznych, np.: na stężenie kortyzolu. Kortyzol jest hormonem steroidowym, mającym wpływ na stężenie glukozy we krwi – w reakcji na stres zwiększa jej poziom. Dotychczasowe analizy, pomiary dowiodły, że buhaje traciły na wadze podczas transportu. Na podstawie wykrytych wskaźników biochemicznych i subiektywnych obserwacji nie zaleca się przekraczania 15 godzin w transporcie bydła. Transport bydła przekraczający 36 godzin nie jest odpowiedni w odniesieniu do wymogów ochrony zwierząt. Wniosek ten został poparty faktem, że podwyższone stężenie kortyzolu i glukozy we krwi wykrywano do czasu uboju. Wpływ gęstości transportowanych byków miało wpływ na ich zachowanie, wskaźniki hematologiczne i biochemiczne oraz jakość mięsa po uboju. Gęstość przewożonych zwierząt przekraczających 550 kg na m2 jest nieodpowiednia dla byków rzeźnych. Transport w ciągu 24 godzin prowadzi do większych strat żywej wagi, wzrostu liczby siniaków i większej liczby zwierząt leżących po upadku niż podczas krótszych podróży trwających 3, 6 i 12 godzin. Transport może zwiększać występowanie mięsa DFD – ciemne, twarde, suche (ang. Dark Firm Dry). Wymienione wady mięsa są wywoływane czynnikami genetycznymi oraz środowiskowymi.
Musimy przestrzegać wymogów dotyczących transportu i zadbać, aby miejsce uboju było położone jak najbliżej gospodarstwa aby zminimalizować czas transportu i straty wynikające z długotrwałego stresu jakiemu poddawane jest zwierzę.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) ) 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań przewozów komercyjnych zwierząt kręgowych na terytorium Unii Europejskiej mogą dokonywać jedynie przewoźnicy posiadający zezwolenie. Transport w celach komercyjnych nie jest ograniczony do transportu związanego z jednoczesną wymiana pieniędzy, towarów lub usług. Transport w celach komercyjnych obejmuje w szczególności transport, który bezpośrednio lub pośrednio ma na celu osiągniecie korzyści finansowych. Przykładem takiego transportu jest: przewóz do rzeźni, na targi, do miejsc gromadzenia zwierząt, gospodarstw, punktów skupu i punktów kopulacyjnych oraz przewóz na wystawy, pokazy i konkursy.
Należy pamiętać, że niedozwolony jest transport zwierząt w okresie okołoporodowym oraz młodych zwierząt oddzielonych od matek, nie zdolnych do przyjmowania stałych pokarmów.
Załadunek, transport i rozładunek zwierząt jest bez wątpienia źródłem stresu u zwierząt. Niekiedy konieczne jest stymulowanie zwierząt w celu doprowadzenia do miejsca docelowego. Należy jednak w każdym przypadku pamiętać, że nasze działanie nie może być ukierunkowane na zadawanie zwierzętom bólu i cierpienia.

Informacje szczegółowe:
1. https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/transport-zwierzat
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Ewelina Szmurło