Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Premiksy mieszają fachowcy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Premiksy mieszają fachowcy


Print Friendly, PDF & Email

Wybrane zagadnienia z Ustawy o środkach żywienia zwierząt z dnia 23 sierpnia 2001 r.

Ustawa określa zasady wytwarzania i stosowania pasz, dodatków paszowych i premiksów oraz obrotu nimi przez przedsiębiorców oraz gospodarstwa rolne.

Wytwarzanie mieszanek paszowych w gospodarstwie nieprzeznaczonych do obrotu zawierających premiksy z udziałem dodatków paszowych z grup tj. antybiotyków, kokcydiostatyków i innych produktów leczniczych oraz stymulatorów wzrostu wymaga zezwolenia wydanego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarrii. Zezwolenie na wniosek zainteresowanego zawierające między innymi imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, określenie rodzaju mieszanek paszowych oraz miejsca wytwarzania wydaje się niezwłocznie lecz nie później niż w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku do powiatowego lekarza weterynarii. W zakresie wytwarzania nieprzeznaczonych do obrotu mieszanek paszowych zawierających premiksy z udziałem dodatków paszowych z udziałem w/w grup procesem wytwarzania powinna kierować osoba która ukończyła zasadniczą szkołę rolniczą lub inną szkołę zawodową o specjalności przydatnej w produkcji rolnej lub uzyskała przygotowanie zawodowe poprzez prowadzenie gospodarstwa o profilu produkcji zwierzęcej przez co najmniej 5 lat.

Zasady stosowania dodatków paszowych i premiksów

1. Dodatki paszowe z grupy: antybiotyki, stymulatory wzrostu, kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne oraz witamina A, witamina D, miedź i selen mogą być dodawane do mieszanek paszowych wyłącznie w formie premiksu.

2. Zawartość dodatku paszowego w mieszance paszowej nie może być mniejsza niż 0,2% masy tej mieszanki paszowej.

3. W składzie mieszanki paszowej przeznaczonej dla określonego gatunku zwierząt lub zwierząt należących do jednego gatunku, przeznaczonych do określonego celu hodowlanego oraz należących do tego samego przedziału wiekowego lub wagowego zwanych “grupą technologiczną zwierząt” dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki oraz inne środki farmaceutyczne nie mogą być mieszane z antybiotykami, stymulatorami wzrostu w przypadku, gdy działanie antybiotyku lub stymulatora wzrostu wykazują również kokcydiostatyki.

4. Dodatki paszowe z grupy kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne o podobnym działaniu nie mogą być mieszane między sobą.

5. Dodatki paszowe z grupy antybiotyki i stymulatory wzrostu nie mogą być mieszane między
sobą i nie mogą być mieszane w ramach substancji z tej samej grupy.

6. W premiksach i w mieszankach paszowych mogą być mieszane dodatki paszowe pod warunkiem, że istnieje fizykochemiczna i biologiczna zgodność tych dodatków z materiałem paszowym wchodzącym w skład premiksu albo mieszanki paszowej.

7. Dopuszcza się zastosowanie dodatków paszowych z grupy antybiotyki, stymulatory wzrostu oraz kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne łącznie z dodatkami paszowymi z grupy mikroorganizmów pod warunkiem, że mieszanina taka jest dopuszczona w rejestrze dodatków paszowych, w części dotyczącej mikroorganizmów.

Środki żywienia zwierząt powinny być właściwej jakości , dostosowane do potrzeb żywieniowych zwierząt, dla których są przeznaczone i nie mogą szkodliwie wpływać na zdrowie zwierząt.

Wykaz substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko

1. Kał, mocz oraz treść przewodu pokarmowego uzyskana w wyniku jego opróżnienia lub usunięcia, niezależnie od formy, w jakiej występują, oraz procesów, jakim zostały poddane, i zastosowanym dodatkom.

2. Skóra poddana działaniu substancji garbujących i odpady skóry wygarbowanej.

3. Nasiona i inne materiały siewne przeznaczone do reprodukcji, które zostały poddane działaniu środków ochrony roślin, oraz uzyskane z nich produkty uboczne.

4. Drewno, trociny i inne odpady otrzymane z drewna poddanego działaniu środków przeznaczonych do ochrony drewna.

5. Pozostałości z procesu oczyszczania ścieków komunalnych lub przemysłowych niezależnie od źródła pochodzenia tych ścieków, jak i zastosowanych technik i technologii oczyszczania, z wyjątkiem pozostałości uzyskiwanych z wody pochodzącej z niezależnych rurociągów przedsiębiorstw produkujących środki spożywcze lub środki żywienia zwierząt, wykorzystywanej w procesie produkcji tych środków, lecz nie zawierającej substancji niedozwolonych w żywieniu ludzi lub zwierząt.

6. Odpady komunalne.

7. Nieprzetworzone termicznie odpady z zakładów zbiorowego żywienia, z wyjątkiem artykułów żywnościowych pochodzenia roślinnego nie wykazujących cech zepsucia, lecz które jedynie ze względu na upływ terminu przydatności do spożycia zostały zakwalifikowane jako nieprzydatne do spożycia dla ludzi.

8. Materiały, z których są wykonane opakowania lub ich części, stosowane do pakowania produktów w przemyśle rolno-spożywczym.

9. Produkty białkowe uzyskane z drożdży z rodzaju Candida, wyhodowanych na n-alkanach.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło:
Ustawa o środkach żywienia zwierząt z dnia 23.08.2001 r.- Dz.U.01.123.1350
Przepisy wykonawcze do Ustawy – rozporządzenie: Dz.U.03.174.1688, Dz.U.03.165.1605, Dz.U.03.104.979, Dz.U.03.66.614, Dz.U.0362.570, Dz.U.03.62.569, Dz.U.03.50.431, Dz.U.03.49.418, Dz.U.03.44.384, Dz.U.03.35.299, Dz.U.03.33.277, Dz.U.03.5.56, Dz.U.02.223.1876, Dz.U.02.204.1726, Dz.U.02.204.1725, Dz.U.02.173.1418.

opracował : Tadeusz Kruszewski