Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Ochrona zwierząt – przepisy ogólne – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Ochrona zwierząt – przepisy ogólne


Print Friendly, PDF & Email

 

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, opiekę i ochronę”. Tak brzmią pierwsze słowa ustawy o ochronie zwierząt. Każde zwierze wymaga humanitarnego traktowania. Zabijanie zwierząt jest zabronione, chyba, że dotyczy to wyjątkowych sytuacji przewidzianych w ustawie, do których należy m. in: ubój i uśmiercanie zwierząt gospodarskich, dzikich ptaków i ssaków, które są utrzymywane przez człowieka ze względu na cel uzyskania mięsa i skór, zgodny z przepisami połów ryb, konieczność bezzwłocznego uśmiercenia czy też wystąpienie poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi bądź zwierząt. Człowiek nie ma prawa znęcać się nad zwierzętami. Znęcaniem określane jest zadawanie lub świadome dopuszczanie do zadania bólu i cierpienia poprzez umyślne ranienie, okaleczanie zwierzęcia poprzez zabiegi i doświadczenia, które nie są zgodne z prawem. Zabrania się znakowania zwierząt stałocieplnych poprzez wypalanie lub wymrażanie oraz wszystkich zabiegów, które mają na celu zmianę wyglądu zwierzęcia, w tym przede wszystkim przycinania psom uszu i ogonów (kopiowanie). Zabronione jest bicie zwierząt, organizowanie walk zwierząt oraz przeciążanie zwierząt pociągowych nadmiernym ładunkiem, który nie odpowiada ich sile. Nie należy stosować uprzęży, stelaży, prętów które mogą powodować ból, uszkodzenia ciała lub spowodować obrażenia prowadzące do śmierci zwierzęcia. Nie można straszyć oraz drażnić zwierząt, stosować okrutnych metod w ich chowie i hodowli. Właściciel powinien zapewnić odpowiednie warunki bytowania zwierzęciu. W okresie letnim często spotykanym zjawiskiem, które również jest surowo zabronione, jest porzucanie przez właścicieli zwierzaków, w szczególności psów oraz kotów, które często stają problemem podczas organizacji wakacyjnych wyjazdów. Zakazane jest przeprowadzanie zabiegów i operacji chirurgicznych przez osoby, które nie posiadają do tego uprawnień. Na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia, zwierzę źle traktowane przez swojego właściciela czy opiekuna, może zostać czasowo mu odebrane i przekazane do schroniska dla zwierząt w przypadku zwierząt domowych, jeśli jest to zwierzę gospodarskie, do gospodarstwa rolnego wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w przypadku zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, filmowych czy sportowych, do ogrodu zoologicznego. Decyzja o przekazaniu jest podejmowana z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, lekarza weterynarii, straży gminnej lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej zajmującej się ochroną zwierząt. Podmiot, któremu ma zostać przekazane zwierzę, musi wyrazić na to zgodę. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przekazanie zwierzęcia do któregoś z ww. miejsc, może zostać ono nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub też osobie fizycznej, która zapewni mu odpowiednią opiekę. W przypadku wystąpienia kosztów utrzymania zwierzęcia, transportu lub jego leczenia, pokrywa je właściciel zwierzęcia. Zwierzę zostaje zwrócone właścicielowi w przypadku braku orzeczenia przez sąd o jego konfiskacie lub w sytuacji, kiedy postępowanie karne wobec właściciela zostanie umorzone.

4 października obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Dbajmy o nasze zwierzęta, bo „stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś” (Antoine de Saint-Exupery).

Natalia Mieczkowska