Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Chów kurcząt brojlerów – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Chów kurcząt brojlerów


Print Friendly, PDF & Email

Z dniem 30 czerwca 2010 r. weszły w życie nowe przepisy prawne dotyczące chowu kurcząt brojlerów dodane do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

W myśl tych przepisów kurczęta brojlery to ptaki z gatunku Gallus gallus utrzymywane w celu pozyskania mięsa. Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt opiekunowie kurcząt brojlerów muszą posiadać wiedzę w zakresie chowu i hodowli zwierząt, zdobytą podczas kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych lub na uczelniach wyższych na kierunku weterynaria, zootechnika lub rolnictwo, bądź też na specjalistycznych szkoleniach w zakresie warunków utrzymania zwierząt gospodarskich przeprowadzanych przez osoby upoważnione do prowadzenia takich kursów i mają zaświadczenie potwierdzające ukończenie takiego szkolenia.

Posiadacz kurnika lub opiekunowie prowadzą dla każdego kurnika, w którym są utrzymywane kurczęta brojlery, dokumentację zawierającą informację o liczbie wprowadzonych kurcząt, powierzchni użytkowej, upadkach i ich przyczynach oraz nazwę mieszańca kurcząt brojlerów. Dokumentacja ta jest przechowywana przez 3 lata od wstawienia zwierząt w kurniku i udostępniana powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Przepisów nie stosuje się do gospodarstw:

–  gdy liczba utrzymywanych kurcząt brojlerów jest mniejsza niż 500 sztuk,

–  utrzymujących wyłącznie stada hodowlane,

–  stad hodowlanych w gospodarstwach utrzymujących zarówno stada hodowlane, jak i stada reprodukcyjne,

–  zakładów wylęgowych,

–  kurcząt utrzymywanych w systemie ekstensywnego chowu ściółkowego z dostępem do wolnego wybiegu,

–  kurcząt utrzymywanych zgodnie z metodami produkcji ekologicznej.

Oliwia Pawłowska