Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uproszczony bilans pasz w każdym gospodarstwie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uproszczony bilans pasz w każdym gospodarstwie


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Porównanie zapotrzebowania zwierząt na pasze z ich produkcją jest ważną informacją dla rolnika i daje odpowiedź na pytanie “czy wystarczy pasz”? Ta informacja pozwala na podejmowanie skutecznych i przemyślanych decyzji. Uświadamia jednocześnie na przyszłość potrzebę posiadania rezerwy paszowej w postaci kiszonki w pryzmie, która doskonale się przechowuje bez żadnych strat. Na rezerwę każdego roku trzeba przeznaczać nową pryzmę.

W przedstawionym przykładzie bilansu pasz w gospodarstwie, rolnik z powodu suszy i obniżki plonu zielonek podjął słuszną decyzję i przeznaczył 3 ha zbóż na kiszonkę. Pozwoliło to na uzupełnienie braku kiszonek spowodowane suszą. Niedobór siana będzie uzupełniony słomą i kiszonką a brak pasz treściwych uzupełnią kupione mieszanki treściwe.

Zapotrzebowanie na słomę w gospodarstwie jest bardzo zróżnicowane i zależy głównie od systemu utrzymania zwierząt. W systemie bezściołowym praktycznie słoma jest niepotrzebna, a użyta na paszę powinna być pocięta na sieczkę. Orientacyjnie należy przyjąć, że zapotrzebowanie na uzupełnienie pasz i ściółkę na 1 szt. dorosłą w oborach ściołowych wynosi: bydło – 10 dt, konie 18 dt, owce 4 dt.

Każdy gospodarz powinien oszacować zasoby zgromadzonych pasz z uwzględnieniem poplonów i wszystkich możliwych źródeł ich uzupełnienia.

Wyliczenie posiadanych pasz ułatwią następujące dane:

 • kiszonki – ciężar 1 beli sianokiszonki 550-600 kg, 1 m3 kiszonki sporządzanej w pryzmie waży – 750 kg
 • siano – kostka z prasy waży 15-25 kg, bela z prasy zwijającej 300-350 kg, 1 m3 siana luzem w stodole waży 90 kg
 • słoma – kostka z prasy waży 10-15 kg, bela słomy z prasy zwijającej 200-250 kg.

Zalecenia dla rolników wynikające z trudnej sytuacji paszowej

 • Krowy i jałówki reprodukcyjne stanowią najważniejszy potencjał produkcyjny gospodarstw mlecznych i producentów bydła mięsnego. Dlatego też działania w warunkach krytycznych powinny być nakierowane na utrzymanie stada podstawowego.
 • W szczególnie trudnej sytuacji paszowej można ograniczyć stado poprzez wyprzedaż sztuk o najniższym potencjale produkcyjnym i zdrowotnym. Jednocześnie pamiętać należy o pozostawieniu odpowiedniej ilości wartościowych cieliczek na odtworzenie stada.
 • Niedobory kiszonek można uzupełnić ziemniakami (mają zbliżoną zawartość składników pokarmowych do bardzo dobrej jakości kiszonki z kukurydzy). Dzienna dawka ziemniaków na krowę do 10 kg, młode bydło 1 do 6 w zależności od wieku.
 • Cennym uzupełnieniem brakujących pasz dla bydła mogą być produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego (młóto, śruty poekstrakcyjne, otręby, wysłodki buraczane, wywar gorzelniany itp.).
 • Racjonalnie skarmiać pasze w dawkach zbilansowanych. Kiszonkę z kukurydzy
  stosować z sianokiszonką. Kiszonka ze zbóż
  ma wartość zbliżoną do sianokiszonki. Niedobór białka w śrutach zbożowych uzupełniać poprzez dodatek 20% śruty rzepakowej. Pamiętać o stosowaniu soli lizawki i dodatków witaminowo-mineralnych (gotowe mieszanki treściwe dla bydła w swoim składzie zawierają odpowiednią ilość witamin i związków mineralnych).
 • Stosować ciągłość żywienia. Zmiana pasz powoduje zakłócenia w trawieniu i odbija się niekorzystnie na wydajności. Wprowadzanie nowej paszy powinno następować stopniowo (w ciągu 10-14 dni), aby bakterie w żwaczu miały możliwość adaptacji do jej trawienia.
 • W gospodarstwach dotkniętych głębokim kryzysem można ograniczyć dawkę pasz objętościowych, a ich niedobór uzupełniać słomą. Słoma daje uczucie sytości, długo zalega w przedżołądku, utrzymuje odruch przeżuwania i dzięki mikroorganizmom żwacza pozwoli bydłu przetrwać. Konieczne jest zapewnienie stałego dostępu do wody i soli lizawki.

Opracował: mgr inż. Stanisław Nowowiejski

Przykładowy bilans pasz na okres żywienia zimowego dla zwierząt żywionych paszami objętościowymi w roku 2003/2004
Wyszczególnienie
Sztuk
Treściwe
Siano
Kiszonki i okop.
N
Razem
N
Razem
N
Razem
Krowy
30
4-10
240
6-10
180
60
1800
Jałówki cielne
6
1,5
9
7
42
40
240
Jałówki od 1 do 1,5 roku
7
2,0
14
5
35
35
245
Jałówki od 0,5 do 1 roku
7
3,0
21
4
28
20
140
Cielęta do 0,5 roku
8
3,0
24
3
24
6
48
Bydło opasowe od 0,5 do 1 r.
2
4,0
8
4
8
30
60
Bydło opasowe pow. 1 roku
2
5,0
10
5
10
40
80
Ogółem bydło
62
x
326
x
327
x
2613
Konie (na sztukę dorosłą)
6,0
1,0
0,4
Kozy
0,1
0,3
0,4
Owce
0,1
0,3
0,3
Rezerwa 20-30%
x
x
65
523
Ogółem potrzeby paszowe
x
x
326
x
392
x
3136
Pokrycie zapotrzebowania – produkcja pasz
Wyszczególnienie
Pow. ha
Śr. plon
dt/ha
Treściwe
Siano
Kiszonki
i okopowe
Trwałe UZ – sporządzono:
6,4
220
Siana
6,4
44
282
Kiszonek
Razem pasz z trwałych u. z.
x
x
x
282
UZ na gruntach ornych
Kiszonki
8,5
230
1368
Siano
Razem pasz z u z na gr. ornych
x
x
1368
Ogółem pasze z uż. zielonych
x
x
x
282
1368
Zboża i inne na kiszonkę
3,0
200
x
x
420
Kukurydza
4,0
480
x
x
1536
Liście buraków na kiszonkę
x
x
x
Wysłodki na kiszonkę
x
x
x
x
Kiszonki z poplonów
x
x
Okopowe pastewne + ziemniaki na paszę
x
x
Zboża na pasze treściwe
4,0
36
144
x
x
Pasze z zakupu (rodzaj)
x
x
182
Ogółem zasoby pasz
x
x
326
282
3324
– Niedobór, + Nadmiar
x
x
00
-110
+188
N – norma zapotrzebowania poszczególnych pasz na 1 szt. na 200 dni żywienia zimowego (podzielenie normy przez 200 daje średnią dawkę dzienną paszy na 1 sztukę).