Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pasza pod lupą – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pasza pod lupą


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

W ostatnim czasie konsumenci zaczęli zwracać uwagę na jakość dostępnych produktów spożywczych, analizując etykiety, na których są szczegółowo opisane składniki w nich zawarte. Uogólniając jest przeświadczenie, że jesteś tym co zjesz, a chcąc być zdrowi musimy w naszej diecie stosować pokarmy dobrej jakości, najlepiej potwierdzoną badaniami. W bardzo prosty sposób tę zależność można przełożyć na żywienie zwierząt. Mianowicie pasze, które serwujemy naszym gospodarskim podopiecznym w znacznym stopniu wpływają na ich zdolności i możliwości produkcyjne, odporność organizmu, funkcjonowanie układu pokarmowego, rozrodczego. Chcąc uzyskać zdrowe cielę, dobrze rokującą jałówkę, wysokoprodukcyjną krowę, zdrową mamkę, wysokie przyrosty opasów należy zadbać o jakość skarmianej paszy.

Racjonalne wykorzystanie pasz objętościowych zależy od ich jakości i wartości pokarmowej, które są uzależnione od materiału paszowego, technologii produkcji i dodatków biologicznych, chemicznych. Określenie faktycznych wartości parametrów skarmianych pasz pozwoli na zaspokojenie wymagań pokarmowych zwierząt, adekwatnie do ich potrzeb bytowych i produkcyjnych.

Ocena chemiczna jakości kiszonek

            Jakość kiszonek obejmuje określenie składu chemicznego paszy. W zależności od stosowanej metody uzyskujemy różne parametry chemiczne. Najczęściej określane są: ADF, białko ogólne, NDF, pH, popiół surowy, skrobia, sucha masa, tłuszcz surowy, włókno surowe. Informacje te pozwalają na określenie jakości paszy i ułożenie zbilansowanej dawki pokarmowej.

            Optymalna zawartość suchej masy w najczęściej stosowanych kiszonkach z:

        kukurydzy 33%-35% (w zależności od dojrzałości ziarna)

        mieszanki zbożowo-strączkowej 25-30% (mleczno-woskowa dojrzałość ziarna)

        lucerna w czystym siewie lub w mieszance z trawami 30-40% (dwufazowy zbiór).

            Po otrzymaniu wyników badań laboratoryjnych często trudno odnieść się do parametrów (tab. 1), czy są one zbliżone do ideału. Parametrem określanym w kiszonce z kukurydzy jest ADF. Jego wartość informuje o strawności paszy. O możliwościach pobraniu paszy przez zwierzęta świadczyć może zawartość NDF, która nie powinna przekraczać 39%. Na intensywność procesów fermentacyjnych przebiegających w kiszonce wskazuje kwasowość kiszonki (pH). Stopień intensywności tych procesów zależy m.in. od zawartości s.m. i zawartości cukrów. Kwasowość kiszonki z kukurydzy o zawartości s.m. 30-35% kształtuje się na poziomie 4,0-4,2, im wyższa zawartość s.m. tym pH wzrasta.

            Do oceny jakości kiszonek używany jest procentowy udział kwasów mlekowego, octowego i masłowego w sumie kwasów. Jeśli w kiszonce jest znaczny udział kwasu masłowego, niska zawartość kwasu mlekowego a do tego pH>5,2, to intensywnie zachodzą procesy gnilne. Taka kiszonka ze względu na niestabilność odznacza się niską jakością.

Tabela 1. Wskaźniki jakości wybranych rodzajów kiszonek zawartości w s.m.

Wyszczególnienie Kiszonka z kukurydzy Kiszonka z lucerny Kiszonka z traw Kiszonka z GPS
ADF max. 21 32 max. 30 max. 40
Białko ogólne 6-10 min. 20 min. 15 min. 12
NDF max. 39 max. 42 max. 40 max. 55
Popiół surowy max. 5,5 max. 11 max. 7 max. 6
Skrobia <45
Sucha masa 33-35 35-45   30-40
Włókno surowe max. 19 max. 28 max. 25 max. 30

Jakość mikrobiologiczna pasz

            Proces zakiszania materiału roślinnego jest inicjowany przez mikroflorę naturalnie bytującą na roślinach. Ta epifityczna mikroflora ukierunkowuje procesy fermentacyjne i przyczynia się do tworzenia określonych ilości kwasów organicznych oraz innych produktów fermentacji, a więc wpływa na jakość paszy. Mikroflora kiszonek jest odzwierciedleniem mikroflory gleby, z której były pozyskane rośliny. Na roślinach przeznaczonych do zakiszania występują bakterie tlenowe, bakterie beztlenowe i grzyby, które mają bezpośredni wpływ na jakość sporządzonej kiszonki. Na jakość kiszonki znaczący wpływ mają drożdże. Są to drobnoustroje tlenowe, namnażające się jako pierwsze w przypadku dostania się tlenu do kiszonki (rozszczelnienie silosu, wybieranie kiszonki). Namnażanie się drożdży w warunkach tlenowy z wykorzystaniem kwasu mlekowego, podnosi pH i umożliwia namnażanie się innych drobnoustrojów tlenowych, co w konsekwencji prowadzi do psucia się kiszonki. Szczególna uwagę należy zwrócić też na pleśnie. W kiszonce pojawiają się w znacznych ilościach, gdy ta ulegnie znaczącemu zepsuciu przez drożdże i inne bakterie tlenowe. Zauważenie pleśni na kiszonce wskazuje na jej bardzo złą jakość i wysokie prawdopodobieństwo skażenia mikotoksynami. Mikotoksynami najczęściej występującymi w kiszonce z kukurydzy są DON (deoksyniwalenol) i ZEA (zearalenon), a ta kiszonka jest ich głównym źródłem dla zwierząt. Ze względu na naruszanie szczelności beztlenowej przez ptaki, gryzonie, koty wysokie stężenie mikotoksyn fuzaryjnych obserwuje się w zewnętrznych partiach kiszonki. Najważniejszą toksyną pod względem toksyczności i wysokiego wskaźnika przenoszenia z paszy do mleka jest występująca w kukurydzy aflatoksyna B1. Wierzchnie warstwy kiszonek są szczególnie narażone na procesy psucia tlenowego, dlatego aby zadbać o jakość paszy, zdrowie zwierząt i pośrednio o jakość produkowanych surowców zwierzęcych należy dołożyć wszelkich starań w procesie sporządzania paszy.

            Warunkiem zdrowia zwierząt i dobrych wyników hodowlanych jest stosowanie wysokiej jakości pasz w żywieniu. Jednocześnie zagwarantuje nam to, że dostarczymy na rynek surowiec dobrej jakości, czyli taki jakiego poszukuje dzisiejszy konsument.

mgr inż. Oliwia Pawłowska