Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobrostan krów w oborach wolnostanowiskowych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobrostan krów w oborach wolnostanowiskowych


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Dobrze urządzone i odpowiednio użytkowane obory wolnostanowiskowe najlepiej zaspokajają potrzeby dobrostanu bydła mlecznego. W systemie tym krowy utrzymywane są w grupach, mogą się swobodnie poruszać i zaspokajać potrzeby stadne. Pomieszczenie, w którym przebywają zwierzęta zazwyczaj podzielone jest na obszar wypoczynkowy i paszowy a najbardziej pracochłonny dój odbywa się w hali udojowej w sposób wygodny dla dojarza i przyjazny dla krów.

Obszar wypoczynkowy – podzielony jest na indywidualne boksy legowiskowe. Krowy mają bardzo silną potrzebą leżenia (czas leżenia w ciągu doby wynosi 10-14 godzin i jest podzielony na kilka okresów wypoczynku). Legowisko powinno być suche, miękkie i ciepłe o wymiarach dostosowanych do wielkości zwierzęcia. Na niewygodnych legowiskach czas leżenia jest znacznie krótszy.

Wszystkim krowom należy zapewnić możliwość kładzenia się w dowolnym momencie z wyjątkiem doju. Zalecany spadek w boksach wynosi 4%, a przegrody między boksami muszą kończyć się w  odległości, co najmniej 30 cm od tylnego progu boksu, co zapobiega urazom u korzystających z korytarza za boksami. Wysokość progu tylnego boksu powinna wynosić 20-25 cm od poziomu korytarza gnojowego. Na końcu każdego rzędu boksów zaleca się umieszczenie pełnej przegrody chroniącej krowy przed przeciągiem i rozchlapywanym nawozem.

Obszar paszowy – pasza podawana jest na korytarz paszowy podwyższony o 15-20 cm w stosunku do poziomu korytarza karmowo-komunikacyjnego, na którym krowy stoją pobierając paszę. Korytarze oddziela drabina paszowa, która powinna zapewniać wygodny dostęp zwierzętom do pasz. Przy stałym dostępie do pasz wszystkich krów i żywieniu do woli najprostszym rozwiązaniem jest umieszczenie pojedynczej poręczy karkowej przesuniętej górą w kierunku korytarza paszowego o regulowanej wysokości w zakresie 1,10-1,30 m. Oddzielający murek powinien mieć wysokość od strony krów 0,44-0,55 m.

Komiboksy (są montowane w oborach, kombiboksowych bezpośrednio przy korytarzu paszowym) – pełnią podwójną funkcję obszaru paszowego i wypoczynkowego. Krowy w kombiboksach stoją i pobierają paszę oraz leżą (podobnie jak w oborze na uwięzi). Stanowiska podzielone są przegrodami w celu ochrony zwierząt i zapewnienia potrzeby dystansu indywidualnego.
Przesmyki (odstęp w wygrodzeniu, przez który nie przejdzie zwierzę) – zapewniają wygodne przechodzenie osobom obsługującym. Zaleca się umieszczenie przesmyków (o szerokości 40 cm) przy początku lub końcu stanowisk paszowych oraz pomiędzy grupami. Przy przesmykach prowadzących bezpośrednio do korytarza paszowego dobrze jest zamontować kran z wężem do mycia obuwia.

Pojenie – w systemie wolnostanowiskowym zaleca się poidła komorowe. Na każdą grupę krów powinno przypadać dwa poidła o pojemności każdego 200-300 litrów. W oborach zimnych i kurtynowych muszą być poidła niezamarzające. Poidła najlepiej jest instalować na skrzyżowaniu korytarzy. Wokół poidła należy zapewnić swobodną przestrzeń, by krowy mogły wymijać sztuki korzystające z poideł. W celu uniemożliwienia zanieczyszczenia wody odchodami poidła należy umieszczać na podeście (krowa nie wejdzie na podwyższenie tylnymi nogami) lub zamocowanie specjalnej poręczy dystansowej. Krowa pijąc przyjmuje naturalną pozycję, jeśli powierzchnia wody znajduje się na wysokości 0,70-0,80 m od posadzki (podestu).

Wszystkim zwierzętom należy zapewnić odpowiedni dostęp do wody pitnej. Sprzęt stosowany do żywienia i pojenia musi być skonstruowany i umieszczony w taki sposób, by minimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy i wody oraz niekorzystne skutki walki zwierząt o dostęp do karmideł i poideł (Dyrektywa, Rady 98/58/EEC).

Korytarze – wykorzystywane są jako ciągi komunikacyjne i teren do poruszania się krów. Na korytarzach w zależności od systemu utrzymania może być posadzka pełna lub podłoga szczelinowa. Posadzka korytarzy nie może być śliska, a powierzchnia obszaru spacerowego powinna wynosić około 4 m2 na krowę. Mała przestrzeń powoduję agresję u zwierząt. Oczyszczanie korytarzy zapewnia dostateczną czystość i suchość racic. Posadzki wilgotne powodują rozmiękczenie racic i naraża je na infekcję zarazków powodujących schorzenia.

Poczekalnia – miejsce, gdzie krowy czekają na dój. Zalecana powierzchnia na 1 krowę powinna wynosić, co najmniej 1,50 m2. W poczekalni krowy nie powinny pozostawać dłużej niż przez godzinę, bo zmniejsza się komfort i produkcja mleka. W dużych stadach, gdzie krowy podzielone są na grupy, wymiary poczekalni podyktowane są liczebnością zwierząt w grupie. Przejście z poczekalni na stanowiska udojowe powinno być całkowicie otwarte. Wtedy krowy widzą, co się dzieje w dojarni i stoją spokojnie w poczekalni.

Kojec selekcyjny i zabiegowy – służy do unasienniania, zabiegów leczniczych itp. Krowy można oddzielać od grupy ręcznie lub automatycznie (elektroniczny system zarządzania stadem przy powrocie krów z hali udojowej). W pomieszczeniu tym powinna być drabina zatrzaskowa z możliwością, pobierania paszy i pojenia oraz tymczasowego unieruchomienia krów do wykonania zabiegów.

Bydło wymaga dobrze wentylowanych obór

Temperatura – najlepsza temperatura dla krów mlecznych -7 do 18oC a najwięcej mleka uzyskuje się przy temp 4-16°C i wilgotności 60-70%. Przy wzroście wilgotności i temperatury pow. 25°C zmniejsza się pobieranie pasz, pogarsza się rozród i spada produkcja mleka nawet od 3 do 10 kg dziennie (wg badań amerykańskich). Przy upale 30°C krowa wydala z potem ok. 30 l wody. Trudności ze znoszeniem niskich temperatur występują u zwierząt trzymanych na uwięzi i chorych.

Gazy szkodliwe – dwutlenek węgla, amoniak, siarkowodór. Stężenia dopuszczalne wynoszą: dwutlenku węgla do 3 000 ppm, amoniaku do 20 ppm, siarkowodóru do 0,5 ppm. Zapylenie powietrza powinno być jak najmniejsze.

Oświetlenie naturalne jest najtańsze najefektywniejszy jest świetlik kalenicowy, którego powierzchnia całkowita powinna wynosić 3-5% powierzchni podłogi. Powierzchnia okien powinna natomiast wynosić 5-10% powierzchni podłogi.

Dostęp do światła dziennego jest bardzo ważnym elementem dobrostanu zwierząt. Promienie ultrafioletowe mają korzystny wpływ na metabolizm i odporność bydła. Nadmiar słońca i wysokie temperatury w czasie upałów są szkodliwe i mogą powodować stres termiczny.

W miesiącach zimowych zaleca się stosowanie oświetlenia nocnego przez około 8 godzin, przy czym długość sztucznego dnia powinna wynosić 16 godzin. Ma to korzystny wpływ na rozród i produkcję mleka.

Hałas graniczne wartości hałasu wytrzymywane przez bydło nie są znane. Stwierdzono, że nagły i niespodziewany hałas powoduje spadek produkcji mleka i niekorzystnie wpływają na zwierzęta.

Stanisław Nowowiejski