Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobrostan i warunki utrzymania cieląt – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobrostan i warunki utrzymania cieląt


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Cielęta dobrze się czują w pomieszczeniach chłodnych, dobrze wentylowanych o niskiej wilgotności powietrza, bez przeciągów i widnych (utrudniony rozwój zarazków), a chorują w warunkach wysokiej wilgotności i braku dostępu świeżego powietrza przy złym oświetleniu dziennym (dobre warunki bytowania i rozmnażania zarazków oraz łatwe i ciągłe infekcję u cieląt). W złych warunkach środowiskowych leczenie cieląt jest bardzo kosztowne i mało skuteczne.

Do 2 tygodnia życia cielęta powinny być utrzymywane na ściółce – legowisko powinno być wygodne, czyste i suche. Pomieszczenie dla cieląt powinno być tak skonstruowane, by każde cielę mogło się bez trudu kłaść, odpoczywać w pozycji leżącej, wstawać i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne.

U cieląt w wieku 3-4 tygodni – nasila się potrzeba kontaktów społecznych, a ich brak powoduje bojaźliwość w okresie utrzymywania grupowego. Trzymane indywidualnie w izolacji w niewielkim stopniu naśladują zachowanie innych zwierząt, a ich zachowania społeczne są drastycznie ograniczane. Cielęta pozbawione możliwości wylizywania się wzajemnego, mają skłonność do nadmiernego wylizywania własnej sierści, co grozi tworzeniem się kłębów sierści w żwaczu, powodujących poważne problemy zdrowotne.

Przez okres odpajania mlekiem lub preparatami mlekozastępczymi – wygodne jest utrzymywanie cieląt w kojcach indywidualnych. Szerokość kojca powinna być, co najmniej równa wysokości cielęcia w kłębie, zaś długość, co najmniej równa jego całkowitej długości pomnożonej przez 1,1. W praktyce najlepiej się sprawdzają kojce o wymiarach 1,20 x 1,50 m.

Kojce dla cieląt (z wyjątkiem izolatek dla sztuk chorych) – muszą posiadać ściany ażurowe umożliwiające cielętom wzajemny kontakt wzrokowy i dotyk. Urządzenia do karmienia i pojenia muszą być tak zaprojektowane, skonstruowane, umieszczone i utrzymane, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia paszy i wody dla cieląt.

Cielęta w wieku powyżej 2 miesięcy należy utrzymywać w kojcach zbiorowych – minimalna powierzchnia przypadająca na 1 szt. powinna wynosić: 1,5 m2 przy masie ciała do 150 kg, a 1,8 m2 przy masie powyżej 220 kg. Konieczne jest zapewnienie cielętom jednoczesnego dostępu do paszy, o ile nie są żywione do woli lub z elektronicznych stacji pojenia.

Duże zagęszczenie w kojcach zbiorowych u cieląt i młodzieży – powoduje niepokój i agresywność prowadzącą do walk między sobą. Niepokój skraca czas leżenia i pobierania paszy, a agresywność rośnie wraz ze wzrostem zagęszczenia na obszarze paszowym, szczególnie po zadaniu pasz, gdy zwierzęta są głodne.

Najczęściej spotykane choroby cieląt – to zapalenie płuc i biegunka. Przy zakażaniu nie ma większego znaczenia, że cielęta kontaktują się ze sobą, ponieważ infekcja rozprzestrzenia się nieuchronnie z powietrzem obory. Dobry stan zdrowia stwierdza się u cieląt odchowywanych w budkach na wolnym powietrzu.

Osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami – powinna kontrolować stan cieląt, co najmniej dwa razy dziennie. W razie potrzeby zwierzęta chore i posiadające urazy należy izolować w odpowiednim pomieszczeniu wyposażonym w suche i wygodne podłoże. Pomieszczenia, kojce, urządzenia i sprzęt do obsługi cieląt musi być dokładnie czyszczony i dezynfekowany, aby zapobiec wzajemnemu zarażaniu się i rozwojowi organizmów przenoszących choroby. Odchody, oraz resztki pasz należy jak najczęściej usuwać.

Wyżej wymienione wymogi – nie obowiązują w przypadku ras mięsnych, gdzie cielęta przebywają przy krowach oraz w gospodarstwach małych utrzymujących poniżej 6 sztuk cieląt.

Automatyczna stacja żywienia pozwala na wygodny odchów cieląt w dużych stadach mlecznych z zachowaniem wymogów dobrostanu

• Stacja podaje cielętom pasze płynne i stałe, posiada program automatycznego odsadzania. Umożliwia indywidualne żywienie cieląt w zależności od wieku i przeznaczenia. Jednocześnie umożliwiona jest kontrola ilości pobieranego pójła lub mleka oraz mieszanki treściwej. Cielęta posiadają identyfikatory i po podejściu do smoczka urządzenie dozuje odpowiednią ilość mleka lub pójła z preparatu mlekozastępczego o stałej temperaturze 37°C.

• Zalety: swobodny ruch w obszernym kojcu ścielonym słomą zapewnia dobry rozwój cieląt; szybsze pobieranie pasz stałych (cielęta młodsze uczą się od starszych); brak wzajemnego obssysania (gdy czują potrzebę ssania, podchodzą do automatu, gdzie piją mleko ze smoczka); wyeliminowanie rywalizacji między zwierzętami dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu dostępu do smoczka; wczesne wykrywanie stanów chorobowych dzięki informacji o zmniejszeniu pobierania mleka, które świadczy o zbliżającej się chorobie; przyjemna i łatwa obsługa.

Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U. nr 106 z 2003 roku poz. 1002 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz.U. nr 167, poz. 1629 ze zm.). Rozporządzenie określa warunki utrzymania różnych gatunków zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem ich wieku i stanu fizjologicznego.

Stanisław Nowowiejski