Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zmiany w prawie budowlanym istotne dla inwestycji w rolnictwie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Istotną zmianę dla rolników w prawie budowlanym wprowadza podpisana 14 października 2019 roku przez Prezydenta RP ustawa z dnia 11 września 2019r o zmianie ustawy „Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw” „Niektóre ustawy”, to między innymi- Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo budowlane,:

Art.29  znowelizowanej ustawy Prawo budowlane, wprowadza możliwość budowy silosów na kiszonkę oraz szczelnych  zbiorników na gnojówkę i  gnojowicę, przy czym ustawodawca nie określił limitu pojemności, po złożeniu zgłoszenia o zamiarze wykonania tejże inwestycji w Starostwie Powiatowym. Dotychczas przy budowie zbiorników na gnojówkę i gnojowicę  o pojemności powyżej 25m3, obowiązywała administracyjna procedura  uzyskania pozwolenia na realizację tej inwestycji. Warto przypomnieć, że pozwolenia na budowę nie wymagają m.in. :

-budowa parterowych budynków gospodarczych o powierzchni do 35m2, przy rozpiętości  konstrukcji  nie większej niż 4,80

– budowa płyt do składowania obornika o dowolnej powierzchni  magazynowania,

– budowa silosów naziemnych na materiały sypkie do 30m3 i wysokości  do 7m- budowa suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21m2.

Wszystkie te obiekty, wymienione powyżej- mogą być budowane z uwzględnieniem procedury zgłoszenia, pod warunkiem zakwalifikowania ich  jako obiekty gospodarcze, związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.

Nowelizacja ustawy wprowadza też  zmiany i ułatwienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Określa też, że odpowiednikiem dotychczasowego  projektu budowlanego będą trzy mniejsze projekty tj.:

-projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie układ komunikacyjny, informacja o oddziaływaniu obiektu),

-projekt architektoniczno-budowlany(układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe)

-projekt techniczny(opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna).

Ubiegając się o pozwolenie na budowę, wystarcz w Starostwie Powiatowym złożyć projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Budowę będzie można rozpocząć po złożeniu zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych oraz złożeniu oświadczenia o zapewnieniu sporządzenia przez projektanta projektu technicznego, który ostatecznie trzeba będzie przedstawić na etapie złożenia informacji  o zakończeniu robót budowlanych, lub na etapie wystąpienia z wnioskiem o udzieleniu decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Ważną i niezwykle istotna zmianą w prawie budowlanym jest nowelizacja w ustawie  zapisu umożliwiającego kontynuacje i dokończenie budowy w przypadku zakupu przez inwestora niedokończonej inwestycji budowlanej, posiadającej  pozwolenie na budowę. Inwestor nie musi uzyskiwać nowego pozwolenia.

Nowelizacja weszła  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeni w Dzienniku Ustaw.

Szerzej na temat zmian w dotychczasowym prawie budowlanym w Ustawie z dnia 11 września 2019r o zmianie ustawy „Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw”

Wiera Gawryluk