Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Utwardzenie placu manewrowego – bez pozwolenia – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Utwardzenie placu manewrowego – bez pozwolenia


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 29. Ust.2 z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane/tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409/ z późniejszymi zmianami:

roboty budowlane związane z utwardzaniem powierzchni gruntu na działkach budowlanych, mogą być realizowane bez pozwolenia na budowę. Dodatkowo odstąpiono od wymogu zgłoszenia realizacji w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego właściwemu organowi administracyjnemu. Powyższa zmiana prawa budowlanego to dobra wiadomość dla rolników planujących budowę placów manewrowych i dróg wewnętrznych we własnych gospodarstwach na terenie siedliska w zabudowie zagrodowej. To szybka możliwość poprawy warunków higieniczno- sanitarnych w gospodarstwie poprzez realizację w/w przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rolnego. Ale należy pamiętać, że obecnie pomoc taka przyznawana w ramach PROW 2014-2020, działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych jest wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają następujące kryteria a mianowicie:

– jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1ha i nie więcej niż 300ha gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem” ,

– w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-zarobkowych,

– ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”,

– kieruje gospodarstwem, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest osobą pełnoletnią.

Dodatkowo na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy w celu określenia kosztów kwalifikowalnych powyższego przedsięwzięcia objętych pomocą finansową typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” należy dołączyć:

– opis planowanych do wykonania robót budowlanych,

– szkic zagospodarowania działki z wyznaczonymi utwardzeniami,

– kosztorys wykonania robót budowlanych z przedmiarem,

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Z uproszczonej procedury administracyjnej dotyczącej budowy placów manewrowych i dróg wewnętrznych skorzystał Andrzej Koc zamieszkały Koce Schaby gmina Ciechanowiec specjalizujący się w produkcji surowego mleka krowiego. Zakres robót, wskazany w załączonej części graficznej polegał na:

– rozbiórce istniejących utwardzeń żwirowych i gruntowych,

– wyprofilowaniu podłoża z zachowaniem naturalnych kierunków spływu wód opadowych,

– założeniu krawężników betonowych,

-wykonaniu warstw odsączających i podbudowy z kruszyw naturalnych,

-wykonaniu nawierzchni asfaltowej – podkładu gr. 4 cm i warstwy ścieralnej gr. 3cm.

Wykonane roboty z udziałem środków unijnych umożliwiły nie tylko poprawę w zakresie infrastruktury drogowej ale też poprawę sytuacji w zakresie warunków higieny i bezpieczeństwa produkcji. Usprawniają dojazd do obiektów inwentarskich i magazynu mleka umożliwiając jednocześnie dostęp do infrastruktury technicznej. Znacząco poprawiły organizację pracy przy załadunku i wywózce nawozów naturalnych /obornik i gnojówka/ z płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę bezpośrednio na pole. Dodatkowo usprawniły dotychczasową pracę przy pobieraniu kiszonki za pomocą wycinaczy z poziomych betonowych silosów i jej załadunek do miksera. W związku z powyższym budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych przed magazynem mleka i w sąsiedztwie budynku obory i towarzyszącej jej infrastruktury była niezbędna i ekonomicznie uzasadniona.

Kazimierz Szmurło