Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Przechowywanie płynnych odchodów zwierzęcych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Przechowywanie płynnych odchodów zwierzęcych


Print Friendly, PDF & Email

We współczesnych budynkach inwentarskich, zwłaszcza dla bydła mlecznego i trzody chlewnej, dominującym systemem jest utrzymanie bezściołowe, wymuszające posiadanie dodatkowej infrastruktury umożliwiającej przechowywanie płynnych odchodów zwierzęcych.

Podstawy prawne

Podstawowym aktem prawnym określającym wymogi związane ze sposobem przechowywania gnojówki i gnojowicy jest Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10.07.2007 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U z 2015 roku poz.625) , której artykuł 25 ust. 1 stwierdza: „Gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu”. Ustawa o nawozach i nawożeniu mówi też o tym, że zbiorniki te powinny być zbiornikami zamkniętymi, w rozumieniu przepisów dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze.

Warunki techniczne budowli rolniczych określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 roku. Ponieważ od czasu opublikowania pierwotnego rozporządzenia minęło już niemal 18 lat, a w międzyczasie zdążyliśmy wejść do Unii Europejskiej i dostosowaliśmy swoje prawo do wymagań unijnych, konieczne były liczne nowelizacje rozporządzenia. Uaktualniony jednolity tekst rozporządzenia „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie” opublikowano w Dzienniku Ustaw z 16 stycznia 2014 roku, poz. 81.

W Rozporządzeniu § 6 określa m.in., że budowle stosowane do przechowywania odchodów zwierzęcych „powinny być odpowiednie do systemów utrzymania zwierząt”. Ponadto charakteryzuje w ust. 2 zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce, które powinny mieć: „dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie oraz wylot wentylacyjny i zamykany otwór wejściowy”. Szczelne przykrycie nie dotyczy oczywiście zbiorników znajdujących się pod budynkiem inwentarskim, stanowiących technologiczne wyposażenie budynku.

Rozporządzenie pośrednio określa, że przykrycia zamkniętych zbiorników mogą być różne, co znajdujemy w § 28 ust. 2: „Zamknięte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce (…) zaopatrzone w przykrycie inne niż sztywne i odporne na uszkodzenia mechaniczne, powinny być zabezpieczone ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,8 m”. W myśl zacytowanego fragmentu rozporządzenia za inne niż sztywne i odporne na uszkodzenia mechaniczne przykrycia, uznać można niewątpliwie pływające powłoki, plandeki, przykrycia folią, a być może także inne przykrycia pływające jak keramzyt, torf lub sieczka ze słomy (taka jest m.in. interpretacja Krajowego Związku Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej). Warto podkreślić, że wszystkie w/w metody spełniają rolę jaką ma do wykonania przykrycie: ograniczają emisję amoniaku i związków odorowych do otoczenia.

Rozporządzeniu § 28 ust.4 odnosi się również do ziemnych zbiorników określając sposób ich izolacji: „Izolacja wodoszczelna skarp i dna ziemnych zbiorników na płynne odchody zwierzęce (…) powinna być wykonana z trwałych materiałów izolacyjnych”.

Wymagane minimalne odległości zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce od innych budynków i budowli powinny wynosić (§ 6 ust. 4):

  • 4 m od granicy działki sąsiedniej

  • 5 m od magazynów i silosów na pasze i ziarna oraz silosów na kiszonki

  • 10 m od pomieszczeń, w których przebywają ludzie na działkach sąsiednich (i min 15 m od drzwi i okien w tych pomieszczeniach)

  • 15 m od magazynów środków spożywczych i obiektów przetwórstwa rolno – spożywczego.

Inną grupą przepisów w zakresie przechowywania płynnych nawozów pochodzenia zwierzęcego, które obejmują wyłącznie gospodarstwa położone na Obszarach Szczególnie Narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (tzw. obszary OSN) są programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu. Publikowane są one w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (np. z 13 marca 2013 roku poz. 1417) i są pochodną Dyrektywy 91/676/EWG (tzw. Dyrektywa Azotanowa). Programy działań zaostrzają wymagania odnośnie pojemności zbiorników na gnojowicę i gnojówkę oraz nakładają wymóg posiadania zbiorników umożliwiających przechowywanie płynnych odchodów zwierzęcych przez okres minimum 6 miesięcy.

Dariusz Gaszewski