Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Kopia z mapy zasadniczej – jako załącznik do wniosku o warunki zabudowy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Kopia z mapy zasadniczej – jako załącznik do wniosku o warunki zabudowy


Print Friendly, PDF & Email

W przypadku braku miejscowych planów zagospodarowana przestrzennego, warunki lokalizacji inwestycji powinny zostać ustalone w decyzji o warunkach zabudowy, wydawanej przez wójta (burmistrza) gminy. Podstawowym załącznikiem do wniosku jest kopia z mapy zasadniczej dostępna w powiatowych ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mapa taka w skali 1:1000 lub 1:500, wydawana jest na wniosek Inwestora i powinna obejmować teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Zakres mapy powinien obejmować swoim zakresem co najmniej trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, liczoną wokół działki od jej granic, nie mniej jednak niż 50 metrów. Jako front, przyjmuje się część działki przylegająca do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę. Mapę należy zamówić w dwóch egzemplarzach. Na jednej z nich lub jej kopii, należy nanieść szkicową koncepcję zabudowy i zagospodarowania terenu.

Oprócz kopii mapy zasadniczej w Starostwie Powiatowym należy wykupić wypis z rejestru gruntów na działkę planowaną do zainwestowania. Właścicieli działek sąsiednich w celu określenia stron postępowania ustali właściwy urząd gminy.

Kazimierz Szmurło