Podstawowym aktem prawnych określającym ramy działalności pszczelarskiej w Polsce jest Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 33 poz. 287 z późń. zm.) i wydane do niej akty wykonawcze. Na podstawie przepisów tej ustawy obowiązkowi zgłaszania i zwalczania z urzędu podlega choroba pszczół nazywana zgnilcem amerykańskim, zaś obowiązkowi rejestracji - zgnilec europejski, warroza i choroba roztoczowa pszczół.
Ustawa nakłada również obowiązek zgłoszenia właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii faktu założenia pasieki (co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem działalności) jak również zaprzestania hodowli pszczół (w terminie 7 dni).
Leczenie chorych rodzin pszczelich, musi być prowadzone pod nadzorem lekarza weterynarii. Pszczelarz  jest zobowiązany do prowadzenia książki leczenia pszczół.
Jedynymi leczniczymi preparatami weterynaryjnymi przeznaczonymi do leczenia pszczół, dopuszczonymi do obrotu i zarejestrowanymi na terenie kraju są:
• Apiwarol AS - producent Biowet Puławy preparat do odymiania w formie tabletek do spalania, zwalcza warroę w rodzinach pszczelich.
• Apifos 500 – producent Biowet Puławy, preparat kontaktowy w formie pasków przeznaczony do zwalczania warrozy w rodzinach pszczelich.
• Bavarol - producent Bayer, preparat kontaktowy w formie pasków przeznaczony do zwalczania warrozy w rodzinach pszczelich.

Pszczelarze wprowadzający na rynek produkty spożywcze wyprodukowane we własnej pasiece, podlegają nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie jakości zdrowotnej produktów i środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Nadzór jest realizowany w obrębie 4 grup czynników mających wpływ na jakość miodu:
1. Warunki produkcji, pozyskiwania, przetwarzania, składowania, transportu, sprzedaży bezpośredniej.
2. Środki żywienia zwierząt i warunki ich stosowania.
3. Produkty lecznicze i sposób ich stosowania przy zwalczaniu chorób pszczół.
4. Warunki panujące w środowisku zewnętrznym (pasieka) i wewnętrznym (gniazdo) bytowania rodzin pszczelich.
Pszczelarze produkujący matki pszczele, powinni zapoznać się również z zapisami Ustawy o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dn. 29 czerwca 2007 (Dz.U. 2007 Nr 133, poz. 921 z późn. zm.). Ustawa ta precyzuje warunki jakie powinny być spełnione przy sztucznej unasiennianiu matek pszczelich oraz prowadzeniu trutowisk.
Właściciele pasiek, w których są utrzymywane matki pochodzące z linii hodowlanych objętych Programem ochrony zasobów genetycznych, mogą być zainteresowani treścią Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz.U. 2010 Nr 91 poz. 595 z późń. zm.). Rozporządzenie określa m.in. stawki dotacji podmiotowych dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta ras chronionych (również pszczoły) oraz szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji.

Przemysław Miarka

Dzisiaj jest 18.02.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie