Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Pszenice jakościowe – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Pszenice jakościowe


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Rolnik ma ograniczone możliwości oddziaływania na warunki klimatyczno-glebowe. Może natomiast swobodnie dobierać odmiany i stosować różne systemy uprawy, aby otrzymać ziarno o najwyższej jakości.

“Poprawa jakości technologicznej zbóż poprzez doskonalenie technologii uprawy” była tematem demonstracji prowadzonej w gospodarstwie Józefa Sikorskiego w Hermanach, powiat białostocki. Do realizacji tematu wybrano pszenicę jarą odmiany NAWRA, która należy do grupy pszenic jakościowych A. Celem demonstracji było uzyskanie możliwie najwyższych parametrów jakościowych w warunkach agroprzyrodniczych woj. podlaskiego.

By ocenić wartość plonu wykonano analizę ziarna w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Zakładu Przetwórczego w Warszawie.

Oto parametry pszenicy uprawianej w Hermanach:
– gęstość ziarna 78,20 kg/hl,
– zawartość białka 13,30% s.m.,
– zawartość glutenu 26,80%,
– wskaźnik sedymentacyjny 55,
– liczba opadania 320 sek,
– zawartość popiołu 1,88% s.m.
Pod względem wartości technologicznej odmiany pszenic dzieli się na 5 grup jakościowych i oznacza się literami:
E – pszenica elitarna
A – pszenica jakościowa
B – pszenica chlebowa
K – pszenica na ciastka
C – odmiany pozostałe, w tym odmiany paszowe
Odmiany z grupy E, A, B są przydatne są do wypieku chleba, przy czym odmiany z grupy E należy traktować jako poprawiacze. Jakość technologiczna ziarna uzależniona jest od sposobu uprawy oraz przebiegu pogody w okresie wegetacji i właściwego dobóru odmiany. Pogoda wpływa na aktywność enzymów amylolitycznych. Przy deszczowej pogodzie zwiększa się aktywność amylazy o czym świadczy mała liczba opadania. Podobnie jest przy zbyt niskim nawożeniu azotem, nawet odmiany o genetycznie uwarunkowanej wysokiej zawartości białka mogą nie sprostać wymaganiom skupowym.
Minimalne wymagania Polskich Młynów S.A. przedstawiają się następująco: liczba opadania 220-290 sek., gęstość ziarna 77 kg/hl, zawartość białka 12% s.m., wskaźnik sedymentacyjny 30 ml.

Wyniki badań potwierdzają, że na wartość technologiczną ziarna obok klimatu i właściwego doboru odmian ma wpływ poziom agrotechniki, a przede wszystkim przedplon i nawożenie. Analizując poszczególne parametry – liczbę opadania określającą stopień porośnięcia ziarna można stwierdzić, iż zebrano pszenicę w okresie dobrej pogody (wymagany próg 220 sek.), gęstość ziarna mieści się w normie, ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, o gładkiej powierzchni. Wskaźnik sedymentacyjny mówi o zdolności glutenu do hydratacji (wiązania wody) i pęcznienia białek glutenowych, w przypadku przeznaczenia ziarna na mąkę, powinien on przybierać maksymalne wartości (0 do 70 ml). Na zawartość białka – duży wpływ ma wysokość nawożenia azotowego. Pszenice konsumpcyjne powinny zawierać go więcej – minimalne wymaganie dla Polskich Młynów S.A. wynosi 12% s.m, w skupie interwencyjnym 10,5% s.m.

Maria Siemieniako