Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Co trzeba wiedzieć o uprawie poplonów ścierniskowych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Co trzeba wiedzieć o uprawie poplonów ścierniskowych


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Pamiętamy jeszcze skutki suszy wiosennej w roku 2000. Zmusiła ona wielu rolników do uprawy poplonów ścierniskowych z powodów niedostatków pasz objętościowych. Rezultaty wówczas osiągnięte zachęciły wielu rolników do uprawy poplonów również w latach następnych i w ten sposób na stałe umiejscowiły się one w wielu gospodarstwach. Dla tych którzy jeszcze nie są przekonani przypominam ważniejsze korzyści i zasady ich uprawy.

Korzyści wynikające z uprawy poplonów ścierniskowych

 1. Wzbogacanie gleby w substancję organiczną oraz składniki mineralne. Utrzymanie i poprawa żyzności gleby jest dla każdego rolnika podstawowym warunkiem uzyskania wiernych i wysokiej jakości plonów. W gospodarstwach z dużą ilością inwentarza rolnik radzi sobie z tym problemem za pomocą obornika lub gnojowicy i gnojówki. W gospodarstwach bezinwentarzowych jedyną możliwością utrzymania żyzności gleby są poplony. Wysiewane po zbiorze rośliny głównej wcześnie schodzącej z pola mogą dać 15 do 30 ton masy zielonej będącej znakomitym nawozem.
 2. Poprawa wartości stanowiska — doświadczenia wykazują, że zboża uprawiane po poplonach dają zwyżkę plonu rzędu 1,5 do 3 q niż uprawiane po sobie. Jest to szczególnie ważne w wielu naszych gospodarstwach, w których udział zbóż w strukturze zasiewów wynosi znacznie więcej niż 70%.
 3. Poprawa właściwości fitosanitarnych gleby — czyli zmniejszenie kompensacji chorób i szkodników jak np.: zwalczanie mątwika poprzez niektóre odmiany gorczycy białej i rzodkwi oleistej.
 4. Zapobieganie wietrznej i wodnej erozji gleb — zwłaszcza gleb lekkich, które są w naszym województwie w przewadze i są ciągle użytkowane rolniczo. Musimy zwiększać okrycie pól na zimę aby ułatwić gromadzenie wody z opadów zimowych, które w ostatnich latach są bardzo skąpe i powodują wczesna suszę wiosenną. Tak zwane mulczowanie gleb a następnie metoda siewu bezpośredniego to elementy technologii, które należy upowszechniać w naszych warunkach.
 5. Poplony ścierniskowe pozwalają zmniejszyć w sposób naturalny zachwaszczenie pól, a przez to obniżają wydatki na kosztowne herbicydy.
 6. Są jednym z warunków wprowadzania zasad ekologizacji rolnictwa czego oczekują od rolników konsumenci żywności, a przez to mamy szansę poprawić konkurencyjność naszego rolnictwa z rolnictwem Unii Europejskiej.

Uprawa poplonów ograniczona jest w naszych warunkach małym udziałem w uprawie roślin wcześnie schodzących z pola jak rzepak czy jęczmień ozimy, a także często występującej suszy w lipcu i sierpniu.
Ryzyko nieudania się poplonów jest więc dość duże lecz możemy je znacznie ograniczyć poprzez odpowiedni dobór roślin i przestrzeganie podstawowych zasad agrotechnicznych.

Dobór roślin
Najlepszymi do uprawy w poplonach z punktu widzenia korzyści wyżej wymienionych są rośliny strączkowe i ich mieszanki z innymi roślinami lecz są najbardziej zawodne gdyż wymagają wczesnego siewu do 25 lipca i dużej ilości wody do wschodów a także długiego okresu wegetacji do wydania zadowalającego plonu masy zielonej.

Z powyższych względów do uprawy w poplonie ścierniskowym trzeba wybierać rośliny charakteryzujące się:

 • krótkim okresm wegetacji,
 • szybkimi wschodami i początkowym wzrostem,
 • małymi potrzebami wody do kiełkowania i wschodów,
 • małymi wymaganiami glebowymi
 • niską ceną nasion.

W naszych warunkach po kombajnowym zbiorze zbóż, siewu poplonu możemy dokonać po 25 lipca a wtedy wszystkie wyżej wymienione pozytywne cechy mają następujące rośliny:

 • kapusta pastewna — wysiew 6 kg na hektar,
 • gorczyca biała — wysiew 20 kg na hektar
 • facelia — wysiew 8-10 kg na hektar
 • rzodkiew oleista — wysiew 25-30 kg na hektar
 • gorczyca biała + facelia — wysiew 10 + 5 kg na hektar.

Wcześniejszy zasiew poplonu ścierniskowego jest korzystniejszy dla wszystkich roślin z wyjątkiem gorczycy, która wysiana zbyt wcześnie szybko strzela w pędy, zakwita a następnie drewnieje dając w efekcie mało masy zielonej.

Przedsiewna uprawa gleby
Natychmiast po zbiorze przedplonu należy wykonać orkę na głębokość 12-15 cm lub spulchnić glebę glebogryzarką, a następnie doprawić agregatem z wałem strunowym na głębokość 2-3 cm dla nasion drobnych lub 4-6 cm dla nasion grubych.

Nawożenie
Bardzo ważnym warunkiem udania się poplonu jest jego nawożenie. Na ściernisko przed wykonaniem orki należy zastosować nawożenie w ilości 40-50 kg P2O5 i 60-80 kg K2O na hektar oraz około 60 kg N — połowę przed siewem a resztę w trakcie wegetacji poplonu. W przypadku siewu roślin motylkowatych — z nawożenia azotem można zrezygnować całkowicie.

Siew
Nasiona wysiewać siewnikiem w rzędy 10-15 cm z wyjątkiem rzepy ścierniskowej, którą wsiejemy w rozstawie rzędów co 30-35 cm. Głębokość siewu: strączkowe — 6-8 cm, krzyżowe i facelia —
2-3 cm.
Wskazane jest lekkie wałowanie gleby przed siewem nasion drobnych a po siewie nasion grubych w celu lepszego podsiąkania wody i szybszych wschodów ale na glebach zwięźlejszych stanowi to ryzyko powstania skorupy glebowej.

Wykorzystanie
W przypadku nieudania się poplonu np.: z powodu zbyt dużej suszy nie zwlekać z likwidacją plantacji aby nie dopuścić do wydania nasion przez chwasty i przygotować pole pod zasiew ozimin — ewentualnie poplonu ozimego. Przeznaczając poplon na zielony nawóz należy przyorać na zimę z wyjątkiem gleb lekkich — tam pozostawiamy poplon na zimę w formie mulczu co zapobiega erozji gleby i sprzyja gromadzeniu wody z opadów zimowych.

mgr inż. Tadeusz Puścian